ப ல வரு ட ங்க ள் க ழி த் து வெ ளி யா ன உண் மை பொ து இ ட த் தில் வை த்து கவு ண்ட ம ணி யை ம ன் னி ப் பு கே ட்க சொ ன் ன க மல் . .. ! ! ! அ த ற் கு எ ன் ன கா ர ணம் எ ன் று தெ ரி யு மா . . . ? ? ? அ து தெ றி ச் ச நி ங் க ளே ஷா க் க யி டு வி ங் க . . . ! ! !

0

உ லக நா ய க ன் க ம ல் ஹா ச ன் த ற் போ து ப ல வ ரு டங் க ள் க ழி த் து இ ய க் கு ன ர் லோ கே ஷ் க ன க ரா ஜ் இ ய க் க த்தி ல் வி க் ர ம் எ ன்ற ப ட த்தி ல் ந டி த் து
மு டி த்து ள் ளா ர் . இ ந் த ப ட த் தி ல் க ம லுட ன் இ ணை ந் து வி ஜ ய் சேது ப தி ,
ப க த் பா சி ல் , ந ரே ன் போ ன் ற ப ல மு ன் ன ணி பி ர ப ல ங் க ள் ந டி த் து ள் ள ன ர் . இ ந் த தி ரைப் ப ட ம் வ ரு கின் ற ஜூ ன் 3 ஆ ம் தே தி தி ரை ய ர ங் கு க ளி ல்
வெ ளி யா கி ற து . இந் நி லை யி ல் அ ப்போ து ந ட ந் த ப ட ப் பி டி ப் பி ன் போ து
க ம ல் ஹா ச ன் பி ர ப ல ந டி க ர் த ன் னிட ம் ம ன் னி ப் பு கே ட் டா ல் ம ட் டு மே ,
அ ந் த ப ட ப் பி டி ப் பி ல் க ல ந் து கொள் வே ன் எ ன் று கூ றி யி ருக் கு ம் சம் ப வ ம்
தற் போ து வெ ளி யா கி யு ள் ள து .

அ ந் த வ கை யில் 1 99 2 ம் ஆ ண் டு க ம ல் ந டி ப் பி ல் வெ ளி யா ன தி ரை ப் ப ட ம் தா ன் சிங் கார வே ல ன் . இ ந் த ப் பட த் தி ல் க ம லு டன் இ ணை ந்து க வு ண் ட ம ணி யு ம் ந டி த் தி ரு ந் தா ர் . அ ப் போ து ப ட ப் பிடி ப் பி ன் போ து க வு ண் ட ம ணி யி ட ம் ர சி க ர் ஒரு வ ர் இ ந் த ப ட த் தி ல் செந் தி ல் நட க் க வில் லை யா எ ன் று கே ட் டு ள் ளா ர் . அ த ற் கு ப தி லளி த் த க வு ண் ட ம ணி இ ந் த ப ட த் தி ல் வெ ள் ளை செந் தி ல் ஒ ரு வ ர் ந டி த் தி ரு க் கி றா ர்.


. அ வ ர் பெ ய ர் க ம ல் ஹா ச ன் எ ன் று கூ ற  அங் கி  ரு ந் த   அ னை வ ரு ம்   வி ழு ந் து   வி ழு  ந் து   சி ரி க் க   ஆ ர ம் பி த் துவிட்டனர். அப் போ து  இ தை   கே ட்  டு  க் கொ ண் டி  ருந் த க ம ல் இ தை அ வ மா ன மா க க ரு தி பா தி யி லே யே பட ப் பி டி ப் பை வி ட் டு வெ ளி யே றி வி ட் டா ரா ம் . அ து ம ட் டு ம ல் லா ம ல் இ ந் த ப ட த் தின் த யா ரி ப் பா ள ரா ன , இ ளை ய ரா ஜாவை தொ ட ர் பு கொ ண் டு அ ங் கு ந ட ந்த தை யு ம் கூ றி யி ரு க் கிறா ர் க ம ல் ஹா ச ன் .


மே லும்   க வு  ண் ட ம ணி   எ ன்  னி ட ம்   ம ன் னி ப் பு   கே ட் டா ல்   ம ட் டும்    தா ன்   ப ட ப் பி டி ப்பி ற் கு   வ ரு வே ன்   எ ன் று   பி டி வாத ம்   பி டி த் து   இரு க் கி றா ர்   க ம ல்   .  பி ன் ன ர்   இ  து கு றித்  து   கவு  ண் ட ம ணியி ட ம்    பே சிய போ  து   ம ன் னி ப் பு   தானே   கே  ட்க ணு ம் ,   நா னே   கே ட் கி றே ன்  எ ன் று   க வு ண்  டம ணி   கூ றி யி ரு க் கிறா ர் .   இ தை ய டு  த் து  ம  றுநா ள்   க ம ல்ஹா ச ன்   ப டப் பி டி ப்பி ற் கு

வந் து   இ ற ங் கிய வு ட ன்  ப லர்   மு ன் னிலை யில்   க வு ண் டமணி   உ ங்  க ளை  வெ ள் ளை    செந்தி ல்   எ ன்று சொ ன்ன த ற் கு   எ ன் னை   ம  ன் னித் து   வி டு ங் க ள்    எ ன் று   க ம ல் ஹாச  னி ட ம்    ம ன் னி ப் பு   கே ட் டா ரா ம் .   இ த ற் கு   க ம ல்  ஹா ச னு ம்   வி டு ங்க    பா ர்த் து க் க லா ம்   எ ன் று   கூ றி  வி ட் டு   ப டப் பி  டி ப்பி ற் கு    செ ன்ற தா க வு  ம்   கூற ப் ப டு  கிற து …

Leave A Reply

Your email address will not be published.