ம து போ தை யி ல் பார திரா ஜா பெ ண்க ளி டம் செ ய் த கா ரி யம்.. .!! ! இ ந் த வ ய தி ல் இ தெ ல்லா ம் தே வை யா. ..? ? ? வெ ளி வ ந்த வீ டியோ வை பா ர் த் து அ தி ர்ச் சியா ன ர சிக ர் க ள். .. !! !

0

த மிழ் சி னி மாவி ன் வ ள ர் ச் சி க் கு இ ய க் குன ர் பா ர தி ராஜா வி ன் ப ங் க ளி ப் பு த வி ர்க்க மு டி யாத ஒ ன் றா கு ம் . நடி கை ஸ் ரீ தே வி மு தல் ந டி க ர் பா ண் டி ய ரா ஜன்
வ ரை பல பி ரப  ல மா ன   ந டி க ர்   ந டி கை க ள்   பா ர தி ரா ஜா வி ன்  இ  ய க் க த்தி  ல்   அ றி மு க மா ன வ ர் க ளே .   இ வ ர்   இ ய க் கிய   ம ண்   வாசனை ,  அ லை க ள்   ஓ ய் வ தி ல் லை ,  வே த ம்   பு தி து ,   கிழ க் கு ச் சீ  மையி லே  ,  க ரு த் த ம் மா எ ன   பல   ப ட ங் க ள்  கா ல த் தை  தா ண்  டி  இ ன் னு ம்   பே ச க் கூ டி ய வை .   இ ந் நி லை யி ல்  பா ர தி ரா  ஜா  சி ல   பெ ண் க ளு ட ன்   ம  து போ தை யி ல்   டா ன் ஸ்   ஆ டு வ தை    போ ல   இ ரு   க் கு ம்   வீ டி யோ   ஒ ரு   வெ ளி யா கி   உ ள் ள து   .    தெ   ன் னி    ந்  திய   சி   னி மா    திரை  யு  ல கி ல்

80 கா ல க ட்   ட ம்    மு த ல்   பி ர ப  ல  இ ய க் கு ன ரா க   தி   க ழ் ந் து   வ ரு ப வ ர்   இ ய க்கு ன ர்   பா ர தி ரா ஜா .   இ வ  ர்  தி ரை   ப் ப ட  இ ய   க்குனரா    க வு ம்,  த   யா ரி ப் பா ள  ரா   க வு ம் ,   ந டி க ரா கவு  ம்   செய    ல்பட்டு     வ  ருகி   றார்   எ ன் பது   குறி   ப் பி ட த்  த   க் க து .   இ வ ர்   த   மி ழ் ,   தெ   லுங் கு ,  ஹி    ந் தி   போ ன் ற   ப ல  மொ   ழி த்    தி ரை  ப்  ப ட   ங் க ளை   யு ம்   இ ய க் கி  வ   ந்  தார்  .  அ த னை   தொ  ட ர்   ந் து   1 9 77   ஆ ம்   ஆ ண்  டு   ந டி க ர்  க ம ல் ஹா ச  ன்  ந  டி த் து   வெ   ளி  வ ந்த   1 6   வ   ய தி   னி லே   எ ன் ற   தி ரை   ப் ப ட   த் தை  இ ய க் கி ,  த   மி ழ்   சி   னி மா வி ல்   இ ய   க் கு ன ரா க   அ றிமுகமா னார்.

அத னை   தொ ட ர்   ந் து   சி  வப் பு  ரோ   ஜாக்கள், நி ழ ல்கள், அ லைகள் ஓ ய் வ தி   ல் லை , ம ண்வா ச னை,   மு   த ல் ம ரி   யா தை ,   வே  தம்பு  தி து , க  ரு த்த ம்மா,  அ   ன்னக்  கொ டி ,  தா  ஜ் மஹா  ல்,  ப  சு ம் பொன் ,   கி   ழ க்கு சீ  மை யி லே ,   க  ட லோர க்  க   வி தை க   ள்   போ ன் ற   ஏ   ரா ள   மா ன   தி ரை  ப் ப ட   ங் க ளை   இ   ய க்கி யு   ள் ளா ர்   இ ய க் கு ன  ர்   பா ர தி ரா ஜா .   ச   மீ ப த் தி ல்  இ ய க் கு ன ர்   பா  ர   தி ரா ஜா வை  ப   ற் றி  ய  சு   வா  ரஸ்   ய மா ன   வீ  டி யோ   ஒன் று    வெ  ளி யா கி யு    ள் ளது .   இ ப்  ப டி   ஒரு   நி லை யி ல்

இ யக் கு ன ர்   பா ர தி ரா ஜா   ம   து போ   தையி   ல்    சி ல  பெ   ண் க ளு ட   ன்  ந   ட ன ம்  ஆ டு வது   போ ன்ற    வீ   டியோ   க் க ள்   இணை    ய த ள   ங்க  ளி ல்   வெ   ளி யா கி யு   ள் ள து .  அ ந் த  வீ டி யோ வை   பா ர்   த் த  ப ல   ர  சி க  ர் க ள்   இ வரு க் கு   இ ந் த  வ   ய தி  ல்   இ து  தே   வைதா   னா   எ ன் று  ப ல ரு  ம்  க மெ   ண் ட்  செ  ய்து   வ ரு கி  ன் றா   ர் க ள் .  அ ந் த  வீ டி யோ வை   தற் போ து   நீ ங் க   ளு ம்  பா ரு   ங் க ள் …

Leave A Reply

Your email address will not be published.