திடீ ரெ ன IC U ல் சே ர்க் க ப் ப ட் ட காமெ டி ந டி க ர் போ ண் டா ம ணி . . . ! ! ! அ வ ரே க ண் ணீ ரு ட ன் பே சி ய வீ டி யோ பெ ரு ம் ப ர ப ர ப் பை ஏ ற் ப் படு த் தி யு ள் ள து . . . ! ! ! இ வ ரு க் கு எ ப் ப டி ஒ ரு நி லை மை யா . . . ?? ?

0

த மி ழ்   தி ரை யு ல கி ன்    மு ன் ன ணி   ந கை ச் சு வை   ந டி க ரி ல்   ஒ ரு வ ர்   போ ண் டா  ம ணி .   இ வ ர்   ர ன் ,   சு ந் த ரா   டி ரா வ ல் ஸ் ,   வி ன் ன ர் ,   தி ரு ம லை   உ ள்ளி  ட் ட   ப ல   பட ங் க ளி  ல்   ந டி த் து   த மி ழ்   சி னி மா வி ல்   த ன க் கெ ன   ஒ ரு   இ ட த் தை   பி டி த் து ள் ளா ர் .   கா மெ டி   ந டி க ர்  போ ண் டா   ம ணி  ம  ரு த் து வ ம னை யி ல்   அ னும தி  க் க ப் ப ட் டு ள் ள   நி லை யி ல்   அ வர  து   கா ணொ ளி   த ற் போது   தீ யா ய்   ப ர  வி   வ ரு கி ன் ற து . வ டி வே லு   உ டன்    நடி த் த   சு  ந் த ரா டி  ரா வ ல் ஸ்  ,   வி ன்  ன ர் ,   ம ரு த  ம லை   ப ட ங் க  ள்   போ ண் டா   ம ணி க் கு   பு க ழை   தே டி த்   த ந் த ன .   உ ட ல்   ந ல   பா தி ப் பு   கா ர ண மா க   ந டி க ர்   போ ண் டா    ம ணி   அ வ ச ர  சி  கி ச் சை  பி  ரி வி ல்   அ னு மதி  க் க ப் ப ட் டு ள் ளா ர் .

5 8   வ ய தா கும்    போ ண் டா   ம ணி ,   த மி ழ்   சி னி மா வி ல்   7 5 -க் கு ம்   மே ற் ப ட்  ட   ப ட ங் க ளில்   ந டி த் து   ம க் க ள்   ம ன தி ல்   இ ட ம்   பெ ற் று ள் ளார் .   க வு ண் ட ம ணி ,   வ டி வே லு ,  வி வே க்   உ ள் ளி ட் ட   மு ன் ன ணி   கா மெ டி   ந டி க ர் க ளு ட ன்   இ ணை ந் து   ப ல   க ல க்  க லா ன  ந கை ச் சு வை   கா ட் சி க ளை   உ ருவா க் கி ய வ  ர்  போ  ண் டா   ம ணி .   இ லங் கை யை   சே ர்  ந் த   போ ண்டா    ம ணியி ன்   இ ய ற் பெ ய ர்   கே தீ ஸ் வ ர ன்   எ ன் ப தா கு ம் .

இ வ ரு ட ன்   1 6   பே ர்    பி ற ந் த   நிலை யி ல்   அ வ ர் க ளி ல்  8   பே ர்   இ ல ங் கை யி ல்   க ல வ ர த் தி ன் போ து  உ யி ரி ழ ந் த ன ர் .  தி ரை த் து றை க்கு    வரு வ த ற் கு   முன் பா க   போ ண் டா  ம ணி   பா ண் டி பஜா ரி ல்   வா ட் ச்   மே ன்   ப ணியி ல்   சி றி து   கா ல ம்   இ ரு ந் து ள் ளா ர் .   வ டி வே லு   உ டன்   இ வ ர்   ந டி த்  த   சுந்  தரா   டி ரா வ ல்  ஸ்,    வி ன்ன ர் ,   ம ரு த ம லை   ப ட ங் க ள்   போ ண் டா   ம ணி க் கு   பு க ழை   தே டி த்   த ந் த ன  .

இ ந் நி லை யி ல்   இத ய   கோ ளா று   கா ர ண மா க   போ ண் டா   ம ணி க் கு   இ ன் று   உ ட ல் ந ல ன்    பா தி க் க ப்ப  ட்ட து .   இ தை ய டுத் து   அ வ ர்   உ ட ன டி யா க  செ ன் னை   ஓ ம  ந்தூ ரா ர்    அ ரசு   ம ரு த் து வ ம னை யி ல்   அ னு ம தி க்க ப் ப ட் டு ள் ளா ர்  .   அ வ ச ர   சி கிச் சை   பி ரி வி ல்   அ னு ம  திக் க ப் ப ட் டு ள் ள   அ வ ரு க் கு   ம ரு த் து வ ர் க ள்    தீ விர   சி கி ச் சை  அ ளி த் து   வ ரு கி ன் ற  ன ர் .  சி னி மாவி ற் கு   வா ய் ப் பு   தேடு  ம்போ து   போ ண் டா ,  தண்ணீரை குடித்தே பசியாற்றிக் கொள்வாராம்.

இதனை அறிந்த இயக்குனர்   வி.   சே க ர் ,   கே  தீ ஸ் வ ர ன்  எ ன் ற   பெ ய ரை   போ ண் டா   ம ணி  எ ன் று   மாற் றி யமை த்து ள் ளா ர் .  த மி ழ்  தி ரை யு ல கி ன்   மு ன் ன ணி   ந கை ச் சு வை   ந டி க ரி ல்   ஒரு வ ர்   போ ண் டா  ம ணி.   இ வ ர்   ர ன் ,   சு ந் த ரா   டி  ரா வ ல்ஸ் ,   வி ன் ன ர் ,   தி  ரும லை   உ ள்  ளி ட் ட   ப ல   ப டங் க ளி ல்    நடி த் து   த மி ழ்   சி னி மா வி  ல்  த ன  க்கெ  ன   ஒ ரு  இ ட  த் தை  பி டி த் து ள் ளா ர் .   இத ய   கோ ளாறு   கா ர ண மா க  அ னு ம தி  இ ந் நி லை யி ல் ,

இ த ய   கோ ளா று   கா ர ண மா க  பி ர ப ல  கா மெ டி  ந டி க ர்   போ ண் டா   ம ணி ,   செ ன்னை   ஓ ம ந் தூ ரா ர்   அ ர சு  ம ரு த் து வ ம னை   தீ வி ர   சிகி ச் சை யி ல்   க ட ந் த   சி ல   தி ன ங்க ளு க் கு   மு ன் ப   அ னு ம தி க் க ப் பட் டு ள் ளா ர்.   த ற் போ து   சி கி ச் சை   பெ ற்  று   வ ரு ம்   கு றி த் த   நடி க ர்   த ன் னை    மரு த் து வ ர் க  ள்  ந  ன்றா க   க வ னி  த்து    வ ரு வதா க   கூ றி யு ள் ள   கா ட் சி   வெ ளி யா  கி யு ள்ள து .

Leave A Reply

Your email address will not be published.