டி . ரா ஜே ந் த ரி ன் ம ர ண ப் ப டு க் கை க் கு சி ம் பு தா ன் கா ர ண மா ? வெ ளியா ன த க வ ல் – ஷா க் கா ன ர சி க ர்க ள் . . .!!

0

த  மி ழ்   தி ரை  த் து றை யி ல்    ந டி க ர்  ,   இ ய  க் கு ன ர் ,   பா ட க  ர் ,   பா ட லா சி ரி ய ர் ,   இ சை ய  மை ப் பா ள ர் ,      ஒ ளி ப் ப தி வா ள ர் ,   த யா ரி ப் பா ள ர் ,     தி ரை க்க தை   எ ழு த்தா ள ர்    எ ன    பன் மு க ம்   கொ ண் டு   ப ணி யா ற் றி   ப ல   வெ ற் றி ப்  ப ட ங்க  ளை   கொ டு த் த வ ர்   டி . ரா ஜே ந் த ர் .     எ ப் போ து ம்   சு று   சு று ப் பா க   இ ருக்  கும்   இ வ ரு  க்கு    தி டீ ரெ ன   உ ட ல்  ந ல  கு றை வு    ஏ ற் ப ட் டு ள்ள தா ல் ,   ம ரு த் து வ ம னை யி ல்   அ னு ம தி க் க ப் ப ட் டு ள் ள தா க   த க வ ல்   வெ ளி யா கி   ர சி க ர் க ளி டை யே   பெ ரு ம்  அ தி ர்  ச்சி  யை  ஏ  ற் ப டு த தி யு  ள் ள து .     இ த  னைய  டுத் து ,    ந டி க ரும் ,   அ வ ரி  ன்  ம  க னு மா ன   சி ம் பு   அ றி க் கை    ஒன் றை    வெ ளி யி ட் டா ர்.   அ ந் த   அ றி க் கை யி ல் ,   த ன து   த ந் தை க் கு   நெ ஞ் சு    வலி    ஏ ற் ப ட் ட  த ன்   கா ர  ண மா கவே   ம ரு த் து வ ம னை யி ல்   அ னு ம தி   செ ய் தி ரு ந் தோ ம்   எ ன் று   கு றி ப் பி ட் டி ரு ந் தா  ர்.

ஆ னா ல் ,   டி .  ரா ஜே ந் தரி ன்   இ ந் த   நி  லை மை க் கு  சி ம்  பு தா ன்   கா ரண  ம்   என்  று  த ற் போ து   ஒ ரு    தக வ  ல்   ச மூக வ லை  த் த ள ங் க ளி ல்   வெளி யா கி   ப ர ப ர ப் பை   ஏ ற் ப டு த்தி  யு ள் ள து .     ந ய ன் தா ரா ,   ஹ ன் சி கா  போ ன்  ற  ந டி கை க ளு ட ன்    காத  ல்   வ லை யி ல்   சி க் கி ய   சி ம் பு ,   பி ன் ன ர்   அ வ ர் க ள்   இரு வ ரை  யு ம்   பி ரே க்   அ ப்  செ  ய் து வி ட் டா ர் .   ச மீ ப த் தி ல்   ந டி கை   நிதி    அ க ர் வா லு ட ன்  சி  ம் பு   நெரு  க் க மா க  இ  ரு ந்து    வ ரு வ தாக வு  ம்,    அவ  ரை   திரு  ம ண ம்   செ ய் து  கொ  ள் ள ப்போ வ தா க வு  ம்,   இ ரு வ  ரு ம்  த னி   வீ ட் டி ல்   ஒ ன் றா க   வா ழ் ந் து   வ ரு  கின் ற  னர்   எ ன்  று   த க வ ல்  இ  ணை ய த் தி ல்   தீயா  ய்   ப ர வி யது  .   இ து  கு  றி த் து  சி  ம் பு   த ர ப் பி ல்   எ ந் த   வி ள க் க மு ம்  கொ  டு க் க வி ல் லை .

த ற் போ து ,   சி ல  நா  ட் க ளா க   சீ ரிய ல்    ந டி கை    ஸ்ரீ நி தி ,   ந  டி கர்   சி ம் பு   த ன க் கு   ல வ்   டா ர் ச் ச ர்   கொடு த் து   வ ரு வ தா க   கூ றி   ப ர ப ர ப் பை   ஏ ற் ப டு த் தி யு ள் ளா ர்.   அ து ம ட் டு மி ன் றி   சி ம்  புவி ன்   வீ ட் டு   மு ன்  அ வ ர்  த ர்ணா   போ ரா ட் டத்தி லு ம்  ஈ டு பட் டா ர் .     சிம் பு வை த்  த வி ர  நா ன்  வே  று  யா ரை யும்   க ல் யாண ம்  ப ண் ணி க்க   மா ட் டேன் .   ஜ ல் லி க் க ட் டு க் கு   ம ட் டு ம்   தா ன்   போ  ரா ட் ட மா?    ல வ் வு க் கு லா ம்   போ ரா ட் டம்   இ  ல்லை யா  ?  எ ன்  று  இ ன் ஸ்  டா வி ல்   ப தி வி ட் டா ர் .

ம ற் றொரு   ப தி வில்   போ னி ல்   4   ச த வீ த ம்   தா  ன்   சார்  ஜ்   உள் ள து .   ப் ளீஸ்   வா ங்க .     பர் ஸ் ட்டு   சிம் பு     வே ணு  ம் ,    நெக்  ஸ்ட்   த ண் ணி   வே ணு ம் .    எ ன க் கு   அ வ் ளோ    ஒ ர் த் து னு    இ வ் ளோ   வ ரு ஷ மா   எ ன க் கே   தெ ரிய ல  ,   பு ரிய   வ ச் சி  ட்டா ரு !   அ வ  ர்  வே ணு ம்  ,   அ வ ரை   பா ர் க் க ணு ம் ,   இ ப் ப வே”    என்  று   இ ன் ஸ் டா வி ல்   ப தி வி ட் டு   ப ர ப ர ப் பை   ஏ ற் ப டு த்தி னா ர் .  இ ந் த    பதி வு க ள்   இ ணை ய த ள த் தி ல்   அ தி க மா க   வை ர லா கி  வ  ருகி ற  து .

இ ந் த   வி வ கார ம்   தா ன்   த ற் போ து   டி . ஆ ரி ன்   உ ட ல் நி லை   பா தி க் க ப் ப ட் ட த ற் கா ன   மு க் கி ய   கா ர  ண ம்   எ ன் று  சொ ல் ல ப் ப டு கி ற  து .   த ற் போ து  த மி  ழ்   சினி  மா   வ ட் டா ர த் தி ல்   தி ரு ம் பி ய  ப க் க மெ ல்லா ம்   இ  ந்த   செ  ய் தி   தா ன்   ப ர  ப ர  ப்பா க   பே ச ப்  ப ட் டு   வ ரு கி ற து.

Leave A Reply

Your email address will not be published.