சொ ல் ல வே நா க் கு கூ சு து . . . சி த் ரா த ங் கி ய ரூ மி ல் நி றை ய கா ண் ட ம் கி ட ந் த து. . . – ப கீ ர் கி ள ப் பி ய பி ர ப ல ந டி க ர் . .. !!

0

சி ன் ன த் தி  ரை   சீ ரி ய ல்   மூ ல  ம்   ர சி க ர் க ளி ட  ம்   பி ர ப ல மா  ன   ந டி கை    சி த்  ரா   க ட ந் த   2  0 2 0   ஆ ம்   ஆ ண் டு   டி ச ம் ப ர்    9ஆ  ம்   தே தி   சீ ரி ய ல்   ஷூ ட் டி ங் கு க் கா க   பூ ந் த ம ல் லி   அ ரு கே   ந ச  ர த் பே ட் டை யி ல்   உ ள் ள   ந ட் ச த் தி ர   வி டு தி யி ல்    தூ க் கி  ட் டு   த ற்கொ லை செ ய் து   கொ ண் டா ர் .   அ வ ரி  ன்   ம ர ண ம்   ப ல் வே  று   ச ந் தே க ங் க  ளை   கி ள ப் பி ய   நி லை யி ல்   இ து  கு றி த் து   சி த் ரா வி ன்   த ந் தை யா ன   ஓ ய் வு பெ ற் ற   எ  ஸ் . ஐ .   கா ம ரா ஜ்   ந ச ரே த் பே ட் டை   கா  வ ல்   நி லை ய த் தி ல்  பு  கா ர ளி த் தா ர் .   அத ன்    பே ரி ல்  கா  வ ல் து றை யி ன ர்   வி சா ர ணை   மே ற் கொ ண் ட தோ டு ,   சி த் ரா வை   த ற் கொ லை க் கு   தூ ண் டி ய தா க   அ வ ர து   க ண வா்   ஹே ம் நா த் தை   கை து   செ ய் த னா் .

பி ன் ன ர்   ஜா மீ னி ல்   வெ ளி யே   வ ந் த   ஹே ம் நா த்   சி ல   தி ன ங் க ளு க் கு   மு ன்    தி டு க் கி டு ம்   த க வ ல்   ஒ ன் றை   தெ ரி வி த் தா ர் .    அ த ன் ப டி   சி த் ரா வி ன்    ம ர ண த் தி ல்   மு ன் னா ள்   எ ம் . எ ல் . ஏ .    ஒ ரு வ ரு க் கு   தொ ட ர் பு   இ ரு ப் ப தா க   கூ றி ய து   பெ ரு ம்   ப ர ப ர ப் பை   ஏ ற் ப டு த் தி ய து .     இ த னை ய டு த் து ,   ந டி கை   சி த் ரா   இ ற ந் து   ஒ ன் ற ரை   ஆ ண் டு க ளு க் கு   மே லா கி வி ட் ட   நி லை யி ல் ,   த ற் போ து ,   அ வ ரை   ப ற் றி   ப ல   தி டு க் கி டு ம்    த க வ ல் கள்    வெ ளியா கி  க்   கொண் டி ரு க் கி ன் ற  ன.   சி த் ரா வை   ப  ல  இ ட ங் க ளு க் கு   கூ ட் டி க் கொ  ண்டு   செ  ன்று    உல் லா ச மா  க   இ ரு ந் து   வ ந் தா ன்   ஹே ம  ந் த் .   சி  த்ரா வு  ம்   அ தை  எ  ன்ஜா ய்   ப  ண் ணி ட் டுதா  ன்   இ ரு ந்தா  ள்.   சி த்  ரா வை  கொ  ஞ்ச  ம் ,   கொ ஞ் ச மா க   த ன்   உ ல்லா ச த் து க்  கா க   ப ய ன் ப டு த் தி னா ன்   ஹே ம ந் த்.

பின்  ன ர் ,   அ டு த் த வ ர் க ளு ம்   எ ன் ஜா ய்  ப  ண்ண   அ னு  ப்பி    வைத்  தா ன்   எ ன் று   சி த் ரா வின்    தோழி    ரேகா    நாய  ர்   ப கீ ர்  த  கவ லை   வெ ளி  யிட்  டு   வ ரு கி றா ர் .   இ ந் நி லை யி ல் ,   சி ன் ன   பா ப் பா ,   பெ ரி ய  பா ப் பா    சீ ரிய  லி ல்   சி த் ரா வு ட ன்   இ ணை ந் து   ந டி த் த   ந டி க ர்   ப யில் வா ன் ,    சித் ரா   ப  ட ப் பி டி ப் பு   தள த் தி லே யே    க ஞ்சா    ப யன் ப டு த் து வா ர் .    மே லு ம் ,   சித் ரா    ரெ ஸ் ட்   ரூ ம்  செ ன் று    வ ந் தாலே   க ஞ் சா   வா டை    வரு ம்    எ ன்று   கூ  றி ய து  பெ ரு ம்   ப  ர பர ப்  பை   ஏ ற் படு  த்தி யு ள் ள து .   த ற் போ து,   பே ட் டி   ஒ ன்றி ல்   ப யி ல் வா ன்   ர ங் க நா தன்   மே லு ம்    பல   தி  டு க் கிடு ம்   த  கவ  லை  கூ  றி யு ள்ளா  ர் .   அ வ ர்   பே சி ய தா வ து   –

சி த்ரா வி  ன்   வ ருமா ன ம்   தா ன்   சி த்  ரா வின்   அ ம் மா  வு க்கு  கு றி யா   இ ரு ந் த து . ம க ள்   ச ம் பாதி த்  த தை   வா ங் கி   போ ட் டு க் கொ ண் டா ர் .   எ ப் ப டி   வ ந் தது    எ ன் று   கே ட் க வி ல் லை .  சி  த் ரா   ஹே ம ந் த்   வீ ட் டி லு ம்   த ங் க வி ல் லை .   த ன்   வீ ட் டி லு ம்   த ங் க வில்  லை .   அ ப் போ து ,  அ வ  ர து   அ ம் மா   ஏ ன்   த ன்   வீ ட்டி  ற் கு   அ ழை க் க வி ல் லை .   ஹே ம்நா  த்து  ம்   சி த் ரா வை   வை த் து   கா சு  பா ர் க் க    வே ண் டு ம்   எ ன் று   ஆ சை ப் ப ட்டா ர் .   த ன க்  கு   தெ ரி ந் த   ஆ ண்   நண்  ப ர் க ளு க் கு ம் ,   ப ணக் கா  ர   ந ண் ப ர் க ளுக் கு ம்    சி த் ரா வை   அறி மு  க ம்   செ ய் து  ப  ழ க வி ட் டா ர் .

சி த் ரா வி ன்   அ ம் மாவு  க் கு ம்   ப ண் ம்   ம ட் டு ம்   தா ன்  கு  றி யாக    இ ரு ந் த து .   சி த் ரா   த ங் கி யி ரு ந் த  அ றை யி  ல்   நி றை ய   கா ண் ட ம் ,   பி ரா ந் தி   பாட் டீ ல் ,   க ஞ் சா    இ ருந் த து  .  இ  த ற் கு  மே  ல்   சொல்  ல   எ ன க் கு   வி ரு ப் ப மே  இ  ல் லை .   அ ரு வ ரு ப் பா க   உ ள் ள து .

Leave A Reply

Your email address will not be published.