அ ம லாவு ட ன் நீ ச் ச ல் கு ள த் தி ல் உ ல் லா ச கு ளி ய ல் போ ட் ட ர ஜினி – க டு ப் பா ன ல தா . . ! வெ ளியா ன அ தி ர் ச் சி ச ம் ப வ ம் ..!!

0

த மி ழ்   சி னி மா   ம ட்  டு ம ல் லா ம ல்   உ ல க ம்   மு ழு வ து ம்   த  ன து   அசா த்தி ய   ந டி ப் பா  ல்   பல   ர சிக  ர் களை   கொ ண் டு ள் ள வ ர்   ந டி க ர்   சூ ப் ப ர்   ஸ் டா ர்   ர ஜி னி கா ந் த் .   இ வ ர்   த மி ழ்   சி னி மா வி ல்    ந டி க் க   வ ந் த   போ து   ஏ ரா ள மா ன   பி ர ச் ச னை க ளை   எ தி ர் கொ ண்  டு ள்ளா ர் .   ர ஜி னி கா ந் தி ன்   தி ரு ம ண   வா ழ் க் கை யு ம்    பல   ச  ர் ச்சை  க ள்  கொ  ண் டி ரு ந் தது .      19 8 0   க ளி ல்   இ வ ர்    தி ரை ப் ப ட த் தி ல்   ந டிக் கு ம்   போ து   ந டி கை    லதா   மீ  து   காத ல்   ஏ ற் ப ட் ட  து .   இச் செ ய் தி யை    அ றிந் த   அ ப்  போ தை ய   முத ல மை ச் ச ர்   எ ம் . ஜி . ஆ ர்   க ண்  டித் த  தா ல்   அ து   தோ ல் வி யி ல்   மு டி ந் து ள் ள து  எ  ன  அ ப் போ து   ப  ரப  ர ப்பா க    பே ச ப் ப ட்ட து .

ர  ஜி னி  த ன்   மு  ன் னா ள்   காத  லியி  ன்   பெ ய ர்  கொ  ண்ட    பா ட கி யை  கா த லி த் து   தி ரு ம ண ம்    செ ய் து   கொ ண் டார்  .  இ ர ண்  டு   பெ ண்   குழ ந் தை க  ளுட ன்    ந ன் றா க  செ  ன்று   கொ  ண்டி  ரு ந் த   அ வ ர்க ளு டை  ய   வா ழ்க் கை யி  ல்   தி டீ ரெ ன   க ரு த் து  வே று பா டு    ஏ ற் ப ட் டுள்  ள து.      அந்  த   கா ல க ட்ட  த்தி ல்   ர ஜி னி க் கு    பி ர பல   ந டி கை   அ ம  லா வி ன்   மீ து  ஓ ர்   ஈ ர் ப் பு   ஏ ற் ப ட் டு  ள்ள து .   இ  ருவ  ரு ம்   வே லை க் கா ர ன்   ப ட த்தி ல்   மு த ல்   மு  றை யா க  ஜோ  டியா  க  ந டி த் து  ள் ளன  ர்.

அ தி லி ரு ந் து  இ  ரு வ ரு க் கு மா ன   ந ட் பு   நெ ரு க் க மா கி யு ள் ள து  அ  த ன்  பி ற கு    இ ரு வ ரு ம்   கொ டி   ப ற க் கு து , மா ப் பி ள் ளை  போ ன் ற    தி ரை ப் பட  ங்க  ளி ல்   இ ணை ந் து   ந டி த் து ள் ள ன ர் .     இ வ்வா று   கொ ஞ்  ச ம்  கொ  ஞ் ச மா க   இ ரு வ ரு க் கு ம்   இ டை யே யா ன   ந ட்பு    நெ ரு க் கமா கி  யு ள் ள து .   அ ம லா வி ன்  சூ ட்  டி ங்   எ ங் கு   ந ட ந் தா லு ம்   ர ஜி னிகா ந் த்    செ ன் று   அ வ ரை   ச ந் தி க் கு ம்   அ ள வு க் கு   வள  ர் ந் து ள் ள து .   அ ப்போ  து   இ வ ர் க ளி ன்   ந ட் பு   குறி த் து    ப த் தி ரி க் கை க ளி ல்   கி சு கி சு   எ ழு த ப்  ப ட் ட ன .

அ வ ர் கள்   இ ரு வ  ரு ம்   இ ணை ந் து  வெ ளி  நாடு க ள்   செ ல் வ து   போ ன் று ம்   பே ச ப்  ப ட்ட து .   இ த னி டை யே   ர ஜி னி யு ம் ,   அ  மலா  வு ம்   சே ர்ந் து   நீ  ச்ச ல்   கு ள த் தி ல்   கு ளி  க் கு ம்  பு கை ப் ப ட ம்   வெ ளி யா ன து . இ த னா ல்    லதா    அதி  ர் ச்சி   அ டை  ந்தா  ர் . அப் போ து    ர ஜி னி  த ன்   கு  டு ம் ப த்தை    வி ட்டு   த  னி யா க   பிரி  ந்து   வ ந்  து   தன்   ம னை  வி க் கு   வி வா க ர த்து   நோ ட் டீ ஸ்    அனு  ப் பி னா ர்.   இ  த னா ல்  அ தி ர் ச்  சி   அடை  ந் த   ல தா   உ ட னே   பா லச்  ச ந் தரை    ச ந்தி  த் த   ந ட  ந்த தை     கூ றியு ள்ளா ர் .

இதை ய டுத் து   ர ஜி னி யை   அழை த் து  பே சி ய   அ வர் , நீ  செ ய் வ து  த வ று  உ ன்   கு ழ  ந்தை  க ளி ன்   எ தி ர் கா ல  த் தை   நி னை த் து  பா ர் க் க   வே ண் டு ம் .   பு க ழு ட ன்   இரு  க்கு ம்   நீ   இ ப் ப டி   ஒ ரு   வி ஷ ய  த் தை   செய் தா ல்   பெ ண்க ள்   ம த் தி யி ல்   உ ன க் கு  இரு க் கு ம்   ஆ த ர வு   கு  றைந் து   வி டு ம் .  சினி மா வி  லு ம்   பெரு ம்   தோ ல் வி யை   ச ந் தி  க்க   நே  ரி டு ம்   எ ன் று   அறி வு  ரை   கூ றியி ரு க் கி றா ர் .   இ த னா ல்    சுதா  ரி த்து க்   கொ ண்  ட   ர ஜி னி   த ன து  வி  வா க ரத் து   மு டிவை  கை வி  ட்டு ள் ளா  ர்.    இ ச்ச ம் ப வ ங் க  ள்   அ ப் போ து   ப த் தி ரிக் கை க  ளில்   ப ர  ப ர ப் பா க   பே ச ப் ப ட் டு  வ  ந் த ன.

Leave A Reply

Your email address will not be published.