ம க ள் இ ல்லை என்றால் என்ன அ ம்மா அ ட்ஜஸ் ட்மெ ண் ட் செய் யலாம்.. .!! ! தி டீரென் று ப ரபர ப்பான வீடியோவை வெளி யிட்ட பிரபல விஜய் டிவி சீ ரியல் நடிகை.. .!! ! அந்த த கவல் கேட்டு அதி ர்ச்சி யில் ரசிக ர்கள். .. !! !

0

கடந்த, சில ஆண் டுகளா க சி ன்னத்தி ரை மூ லம் பிரப லமாகி அதன்பிறகு அவர்க ளுக்கு வெ ள்ளித்தி ரையில் ஒரு சி லருக்கு வா ய்ப்புக ள் கிடை த்துக் கொ ண்டு வருகி ன்றது. அதனை ப லரும் பய ன்படு த்திக்கொ ண்டு சி னிமாவில் தனக்கென ஒரு இடத்தை பிடி த்து வருகி ன்றா ர்கள். அந்த வகையில் சின் னத்திரை யில் பிரபல சீ ரியல் நடி கையாக வந்தவ ர்தான் ஸ்ரீநிதி என்பவர். இவர் ஆதி த்யா சே னலில் ஒரு தொடரில் நடித்து த மிழ் ரசிகர் ம த்தியில் அ றிமுக மானார். அதன் பிறகு க லர் ஸ் த மிழ் தொலை க்காட்சி யில் ஒளிப ரப்பா கிய தறி என்ற சீ ரியலில் நடித்து ஓர ளவுக்கு ம க்கள் ம த்தியில் பிரப லமானர். அதனை தொடர்ந்து விஜய் டிவியில் ஒளிப ரப்பா கிய செந்தூர ப்பூவே என்ற சீ ரியல் மூ லம் மு க்கிய கதாபா த்திர த்தில் நடித்து பிரபல நடிகையாக ரசிகர் ம த்தியில் இருந்து வந்து ள்ளார் என்பது குறி ப்பிடத்த க்கது. மேலும், அந்த சீரிய லுக்கு பிறகு இவருக்கு தனி ரசிகர் பட் டாளமே உ ருவாகி உ ள்ளது.

இந்த சீ ரியல் சமீப த்தில் தான் மு டிவடை ந்தது. அது மட் டுமல் லாமல் இவர் அதே தொலை க்காட்சி யில் ஏரா ளமான நிக ழ்ச்சியி ல் கல ந்துகொ ண்டு ள்ளார். அந்த வகையில் மு ரட்டு சி ங்கி ள் என்ற நிக ழ்ச்சி யிலும் இவர் ப ங்கே ற்று உள்ளார் என்பது குறி ப்பிடத்த க்கது. இதை தொடர்ந்து இவர் ச யபெ ன்சில் என்ற மலை யாள பட த்திலும் நா ங்களும் ந ல்லவ ங்க தான் என்ற த மிழ் திரை ப்பட த்திலும் நடித்து ள்ளார். ஆனால், ஒரு சில கா ரணத்தி னால் இந்த இர ண்டு திரை ப்பட ங்களும் பாதி யிலேயே நிறு த்தப்ப ட்டுள் ளது. அதன்பிறகு இவர் ம லையாள த்தில் பா க்கியல ட்சுமி என்ற தொட ரில் நடித்து வருகி ன்றார்.

இதை தொடர்ந்து சீ ரியல் மூ லம் பிரப லமாகி ப லரும் அ ட்ஜ ஸ்ட்மெ ண்ட் செ ய்யுமா று வ ற்புறு த்தி வருவா ர்கள். அந்த வகையில் எனக்கு இப்படி ஒரு நி கழ்வு நட ந்து ள்ளது என்று ஊ டகமொ ன்றுக் கு பேட்டி ஒ ன்றை அளி த்துள் ளார். நான் சி று வ யதிலே யே இந்த அ ட்ஜஸ்ட்மெ ண்ட் என்ற பிர ச்ச னையை சந்தி த்து ள்ளேன். நான் பத்தாம் வகுப்பு படி த்துக் கொ ண்டிரு க்கும் பொ ழுது ஒரு படத்தில் நடி க்கும் வா ய்ப் பு வந்தது. அதற்காக பிரபலம் ஒருவர் அ ட்ஜ ஸ்ட்மெ ண்ட் ப ண்ணுவீ ங்களா என்று கே ட்டா ர்கள். எனக்கு அப்போ அதற்கு என்ன அ ர்த் த ம் என்று பு ரியவி ல்லை. அதன் பிறகு மக ள் அ ட்ஜஸ் ட்மெ ண்ட் ப ண்ணவி ல்லை என்றால் கூட பர வாயி ல்லை

அம் மா அட் ஜஸ்ட்மெ ன்ட் செ ய்தால் போதும் என அவர்கள் கூ றியது த ன்னு டைய அ ம்மாவு க்கும் மிக ப்பெரி ய அதி ர்ச்சி யை அளி த்துள் ளது. உட னடியா க என் னுடைய அம்மா நாங்கள் . அந்த மா தி ரி குடு ம்பத் தை சார் ந்தவ ர்கள் இல்லை என்று அவ்வளவு சொல் லிவிட் டு நா ங்கள் வந்து வி ட்டோ ம் என்று அவர் கூறியு ள்ளார். இந்த த கவல் சமீப த்தில் அ ளித்த பே ட்டியி ல் நடிகை ஸ்ரீநிதி கண்க லங்கி யபடி கூறியு ள்ளார். இந்த த கவல் தற்போது ரசிக ர்கள் ம த்தியி ல் பெ ரும் அ திர்ச்சி யை ஏற்ப டுத்தி யுள்ள து. இது போன்ற ஏரா ளமான பிரப லங்க ளுக்கு எப்ப டிப்ப ட்ட நிக ழ்வு நட ந்துள்ளது என்று அவர் அதில் கூறியு ள்ளார்…

Leave A Reply

Your email address will not be published.