சற் று முன் கொ லை செய்ய ப்பட்ட பிர பல பா டகி. ..! ! ! அட க்கொ டு மையே இந் த பாடகி க்கா இப் படி ஒ ரு நி லை.. .?? ? க ண் ணீ ர் விட்டு கத றும் குடு ம்பத் தினர்.. .!! !

0

சமீபகா லமாக திரை ப்பிரப லங்கள் அ திலும் மு க்கியமா க சொ ல்ல வே ண்டுமெ ன்றால் இள ம் வ யது பிரப லங்கள் தி டீரெ ன்று ப லரும் ம ர்ம மா ன முறையில் உ யிரிழ ந்து வருகி ன்றா ர்கள். அந்த வகையில் ஹ ரியா னாவை சேர்ந்த பாடகி சங்கீதா என்பவர் கடந்த மே 11-ஆம் தேதி என்று கா ணாம ல் போ னதா க அவரது குடு ம்பத்தி னர் போ லீசாரி டம் பு கா ர் அளி த்துள் ளார். அதனைத் தொட ர்ந்து சங்கீதா கட த்தப்ப ட்டதா க போ லீசா ர் வழ க்கு ப்பதிவு செ ய்து உ ள்ளா ர்கள். இந்த நிலையில் ஹ ரியா னா மாநி லத்திலு ள்ள பைனி பைரன் என்ற கிராம த்தில் ஒரு பெ ண்ணி ன் உட ல் சி தைந் த நிலையில் இரு ப்பதாக போ லீசுக் கு த கவல் வந்து ள்ளது. அந்த த கவலை கேட் டவுட ன் அந்த இட த்திற் கு போ லீசா ர் சென்று

அந்த உ ட லை கை ப்பற் றி பி ரே த ப ரிசோத னை செய்து ள்ளா ர்கள். அதில் பாடகி சங்கீதாவின் உ டல்தா ன் என போ லீசா ர் கூறியு ள்ளா ர்கள். மேலும், அவரை கொ லை செ ய்தது யார் என்று குறித்து தீ வி ர வி சார ணை நடத்தி வருகி றார்கள். இதனைத் தொடர்ந்து ஹ ரியா னாவின் மாநி லத்திலு ள்ள மே ஹம் பகு தியைச் சேர் ந்த 2 பே ரை பிடித்த போ லீசா ர் வி சார ணை நடத்தி வருகி றார்கள். அந்த வி சார ணையில் சங்கீதாவை தி ட்டமி ட்டு கொ லை செ ய்ததை

அவர்கள் இருவ ரும் ஒ ப்புக் கொ ண்ட தை தொடர் ந்து அவர்கள் இருவ ரையும் கை து செய் துள் ளார்கள். மேலும், இசை வீடியோ எடுக்க உள்ளதாக கூறி பாடகி சங்கீதாவை அழைத்து வந்து அவரை க ழுத் தை நெ ரித் துக் கொ லை செ ய்ததா க அவர்கள் அந்த வி சா ரணை யில் கூறியு ள்ளா ர்கள். மேலும், இந்த வ ழக் கை டெ ல்லி போ லீசுக் கு மா ற்றப்ப டும் என தெரிவி த்துள்ளா ர்கள். மேலும், இவரை கொ லை செ ய்யப்ப ட்ட த கவலை கேட்ட தி ரையுல கம் ம த்தியி ல் பெரும் சோ கத் தை ஏ ற்படு த்தி வருகி ன்றது. பல பிரப லங்கள் இ ரங்க ல் தெரிவி த்து வருகி ன்றா ர்கள்…

Leave A Reply

Your email address will not be published.