ப ல ஆ ண்டு க ளுக் கு ப் பி ற கு ர ஜி னி யை ப ற் றி வெ ளி ப் படை யா க பே சிய ந டி கை . . . ! ! ! உ ன் கா லை நா ன் ப டி க் க மு டி யா து எ ன் று ம று த் த ர ஜி னி . . . ! ! ! யா ர் அ ந் த ந டி கை தெ ரி யு மா . . . ? ? ? பு கை ப் ப ட த் தை பா ர் த் து ஷா க் கா ன ர சி க ர் க ள் . . . !! !

0

தமிழ் சினிமாவில் முன்னணி நடிகையாக திகழ்ந்து 80, 90களில் கொடிக்கட்டி பறந்த நடிகையாக திகழ்ந்தவர் நடிகை ஷோபனா. மலையாளியாக மணிச்சித்திரதாழ் படத்தில் மூலம் அறிமுகமாகி ரஜினிகாந்தின் தளபதி படத்தில் ஜோடியாக நடித்து சூப்பர் ஹிட் கொடுத்து ரசிகர்களை ஈர்த்து வந்தார். நடிப்பு மட்டுமில்லமல் பரத நாட்டிய கலையிலும் சிறந்து விளங்கியவர் ஷோபனா. அப்படி ரஜினிகாந்துடன் நடித்த தளபதி படத்தின் அனுபவங்களை சமீபத்தில் பகிர்ந்துள்ளார். 1989ல் ரஜினிகாந்த், ரகுவரன், ஷோபனா நடிப்பில் வெளியான படம் சிவா. இயக்குனர் அமீர்ஜன் இயக்கத்தில் வெளியான இப்படம் நல்ல வரவேற்பை பெற்றது. அப்படத்தில் ரஜினிகாந்த் ஷோபனா கலை பிடிக்கும் காட்சி அமைக்கப்பட்டது. அதில் நடிக்க ரஜினிகாந்த் முதலில் தயங்கி பெண் காலை நான் பிடித்தால் சரியாக இருக்காது என்று இயக்குனரிடம் கூறியிருக்கிறார். தயக்கம் காட்சிய ரஜினியிடம் முக்கியமான சீன் படத்திற்காக நடியுங்கள் என்று கூறியப்பின் நடித்து கொடுத்துள்ளார் ரஜினிகாந்த்.  சி னிமா வை பொறு த்தவ ரை சூப்பர் ஸ் டாராக ஒருவர் இரு ப்பார். அந்த வகையில் த மிழ் சி னிமாவி ன் சூப் பர் ஸ் டாராக இருந்து வருபவர் தான் நடிகர் ரஜினிகாந்த்.

இவர் ஆர ம்ப காலக ட்ட த்தில் ஏரா ளமான க ஷ்டங்க ளை தா ண்டி அதன் பிறகுதான் என்று சி னிமாவி ல் தன க்கென ஒரு இட த்தைப் பிடி த்துள் ளார். இவர் நடி ப்பிலே ஏரா ளமான திரை ப்பட ங்கள் வெ ளிவ ந்து ம க்கள் ம த்தியில் தன க்கென ஒரு இட த்தை த க்கவை த்து ள்ளார். இப்படி ஒரு நிலையில் சமீப த்தில் இய க்குனர் நெல்சன் இயக்க த்தில் நடிகர் ரஜினி தலைவர் 169 என்ற திரை ப்பட த்தில் நடி க்கப்போ வதாக கூற ப்படுகி ன்றது. இதனைத் தொடர்ந்து கடந்த, 1989 ஆம் ஆண்டு இயக்குனர் அமீர்ஜான் என்பவர் இய க்கத்தி ல் ரஜினிகாந்த், ரகுவரன், சோபனா, சவுகார் ஜானகி போன்ற பல பி ரபல ங்கள் நடித்து வெ ளிவந்த திரை ப்பட ம் தான் சிவா. இந்த திரை ப்பட ம் ஓ ரளவு க்கு ம க்கள் ம த்தியில் நல்ல வரவே ற்பைப் பெ ற்று ஓ டிய து. மேலும், அந்த திரை ப்பட த்தில் ஒரு கா ட்சியி ல் நடிகை ஷோபனாவின் கா ல்க ளை ரஜினி பிடி க்க வேண்டும்.

ஆனால், ஒரு நடிகையின் கா லை த ன்னா ல் பி டிக்க மு டியாது என ரஜினி ம றுத்துவி ட்டார். அந்த திரை ப்பட த்தில் கதாநா யகியாக நடித்த நடிகை சோபனா தற்போது ச மூகவலை த்தள பக்க த்தில் மிக வும் ஆ க்டிவா க இருந்து வருகி ன்றார். இப்ப டியான நிலையில் அவர் நடி ப்பில் வெ ளியான திரை ப்பட ங்கள் பற்றி பேசி வந்து ள்ளார். அந்த சமய த்தில் இந்த பட த்தை ப ற்றி கூறியு ள்ளார். நடிகர் ரஜினி த ன்னு டைய கா ல்களை பிடி க்க த ங்கியதா கவும் இதனால் ரசிக ர்கள் ம த்தியி ல் எதி ர்மறை யான விம ர்சன ங்கள் வரும் என மறு த்ததா க நடிகை சோபனா அதில் கூறியு ள்ளார். கிட்ட த்தட் ட 33 வருட ங்களு க்கு பிறகு இந்த தகவ ல்களை நடிகை சோபனா வெளி ப்படை யாக கூறியு ள்ளார்…

Leave A Reply

Your email address will not be published.