க ர்ப்பி ணி க ருவில் குழ ந்தை க்கு மு த்த ம் கொ டுத் த விசி த்தி ர உரு வம்.. .! !! ஸ்கே ன் ரி ப்போர் ட்டில் தெரி ந்த பகீ ர் காட்சி.. . ?? ? பி ன் நட த் தது என் னவென் று நி ங்க ளே பாரு ங்க ள்.. .!!!

0

இந்த உ லகில் உள்ள பெ ண்கள் அனைவரும் 10 மா தம் க ர்ப்ப மாக இருந்து கு ழந்தையை பெ ற்றெடுக்கிறா ர்கள். இந்த நேரங்களில் க ர்ப்ப மாக இருக்கும் பெ ண்ணின் க ருவில் உள்ள கு ழந்தையின் உ டல் அ சைவை யும் வ ளர்ச்சி யும் ம ருத்துவமனை யில் உள்ள ஸ் கேன் வ சதி மூலம் ரி ப்போர் ட்டில் அ னைவரும் பார்த்து வருகிறார்கள். அந்த வகையில் ச மீபத்தில் ஒரு அ திர்ச்சி யான நி கழ்வு அ மெரிக்கா வில் நடந்துள்ளது. அ மெரிக்கா நா ட்டில் , சா ன்டைகோ வை சேர்ந்த இ ளம் பெ ண் ஷே ண்டல் கே ரலியோ என்பவர் 5 மாத க ர்ப்பி ணியாக இருந்த அவர் தனது ஸ் கேன் படத்தை மு க நூலில் பதிவு செய் துள் ளார். மேலும் அந்த பு கைபடத்தை பார்த்த அவரது ந ண்பர்கள், உ றவின ர்கள் மற்றும் இணை யவா சிகள் அந்த பு கைபட த்தில் சி சுவி னை யாரோ ஒரு உ ருவம் மு த்தம் கொ டுப்பது போல இ ருந்துள்ளது.

இது கு றித்து ஷா ண்டலின் மு கநூ லில் பதிவு செய்த, அவரது ந ண்பர்க ளுக்கு, பதில் அளித்த இ ளம்பெண் அது தனது த ந்தை எனவும், அவர் என் கு ழந் தைக்கு மு த் தம் கொ டுக்கிறார் எனவும் தெ ரிவித்துள் ளார். அவர் மு தன்மு த லாக அந்த ஸ் கே ணை பார்த்த போது ப ய ந்து போனதாவும் பிறகு , சற்று நேரம் க ழித்து தான் அது தனது அ ப்பா எனவும் அறிந்து கொ ண்டுள்ள தா க பதில் அளி த்து ள்ளார். இ ற ந் து போன தனது அப்பா தான் என் சி சுவிற் க்கு ஆ தரவாக வும்,பா துகா ப்பாக வும் க ரு வில் இ ருக்கிறார் எனவும், அவர் ந ம்பி க்கை தெ ரிவித்து ள்ளார். இந்த நிலையில் இந்த பு கைப்படம் இ ணைய த் தில் பரவி மக்கள் மத்தியில் வைரலாக்கி வருகிறது..

Leave A Reply

Your email address will not be published.