20 வ ய தில் 12 வ யது மூத் தவரை தி ரும ண ம் செ ய் து கொ ண் ட பி ரபல ந டி கை … ! !! அ ட க்கொ டு மை யே, இப் படி ஒரு க ணவ ரா… ? ?? பு கை ப்ப டத்தை பார் த்து உறை ந்துபோ ன ரசி க ர்கள். ..!! !

0

சி னிமா உ லகில் ஆ ரம் ப காலக ட்டத்தி ல் கு ழந் தை நட்ச த்திர மாக நடித்த ப லரு ம் இன்று சி னிமாவி ல் பிரப லமாக திக ழ்ந் து வருகி ன்றா ர்கள். ஒரு சிலர் சீ ரியல் ப க்கமும் சென் றுள் ளார்கள். அந்த வகையில் கு ழந் தை நட்ச த்திர மாக தேவர் மக ன் திரை ப்பட த்தில் அ றிமுகமா கி அதன் பிறகு பா ண்டவ ர்பூமி, ஆ ல்பம், விரு ம்புகிறே ன் திரை ப்படங்க ளில் நடித்து வ ந்தவர் தான் நடிகை நீலிமா ராணி என்பவர். இதையடுத்து பிரி யசக்தி என்ற திரை ப்பட த்தில் சிறு கதாபா த்திர த்தில் நடித்து அதன் பின் பல திரை ப்பட ங்களில் நடித்து பிரப லமானார் என்பது குறி ப்பிடத்த க்கது. மேலும், மெட்டி ஒலி உள் ளிட்ட பல சீ ரிய ல்களில் வி ல் லி கதாபா த்திர த்தில் நடி த்தும் க லக்கி கொண்டு வ ந்தார். இதைய டுத்து குடு ம்ப த்தாரின் விரு ப்பத் தினால சி றுவ யதிலே யே தி ரும ணம் செய்து கொ ண்டார். தற்போது நடிகை நீலிமா ராணி த ம்பதி க்கு அ ழகான ஒரு பெ ண் கு ழந் தை இரு க்கிறார். பலரு க்கும் இவருக்கு தி ரும ணம் முடி ந்தது தெரி யாது. அவ்வளவு அ ழகாக இன் னமும் தன் னுடைய அ ழகை மெயி ன்டைன் ப ண்ணிக் கொண் டிருக்கி றார் என்று தான் சொல் லணும். சின்ன த்தி ரையிலும் சி னிமாவிலும் எத்த னையோ வி தவி தமான கதாபா த்திர ங்களில் நடித்து ள்ளார் நடிகை நீலிமா ராணி. இவரு க்கும் இவரது க ணவரு க்கும் 12 வ யது வி த்தியா சமாம். இது ரசிக ர்களுக்கு ச ற்று அதி ர்ச் சியாக இரு ந்தாலும்.

இவர்களது தி ரும ணம் மு ழுக்க மு ழுக்க கா த ல் தி ரும ணமாம். அவரது க ணவர் ஒரு த மிழர், இவர் தெலு ங்கு, 21 வ யதில் அவரை கா தலி த்து முதல் முத லில் இவர் தான் அவர் க ணவ ரிடம் ல வ் ப் ரொபோஸ் பண் ணி னாராம். ஆனால், இந்த நாள் வ ரைக் கும் இ ருவ ருக்கும் கா த ல் கொ ஞ்சம் கூட கு றைய வி ல்லை. நாளு க்கு நாள் அ திக மாகிக் கொ ண்டிரு க்கிறது. இவர்களது தி ரும ணம் மட் டுமல்ல அவர்களது கு ழந் தை கூட அவரது விரு ப்பத்தி ன் படி தான் பிற ந்திரு க்கிறது. மேலும், தி ரும ணம் முடி ந்து எட்டு மாத த்தில் இவரது தந்தை ம றை ந்து விட் டதால் இவரது த ம்பி அப் பதான் ஸ்கூல் படி த்துக் கொண் டிருந்திரு க்கிறார். அதனால், என் தம்பி காலேஜ் எல்லாம் ப டித்து முடி த்துவி ட்டு

பிறகு தான் நமக்கு கு ழந் தை என்று க ணவ ரிடம் கூறி யிரு க்கிறா ர்.  அவரது க ணவ ரும் அதற்கு ச ம்மதம் தெ ரிவித்து இரு க்கிறார். அத ன்படி அவரது த ம்பி கல்லூரி படி ப்பை மு டித்த பிற குதான் ஒ ன்பது வருடம் க ழித்து இவர் கு ழந் தை பெ ற்றுக் கொண்டி ருக்கிறா ர். அதுவும் பெ ண் கு ழந் தை பி றந்ததா ல் தே வதை யே பிற ந்ததாக எண் ணி கொ ண்டாடியு ள்ளனர். அந்த பெ ண் கு ழந் தை எங்கள் கா தலி ன் அடை யாளம் மற்றும் எங்கள் முழு ச ந்தோ ஷமும் என்று மகி ழ்ச் சியாக கூ றுகிறார் நடிகை நீலிமா ராணி. இதனை தொடர்ந்து தற்போது ச மூக பக்க த்தில் இவர்களது கு டும்ப புகை ப்பட த்தை வெளி யிட்டு உ ள்ளார். இதோ அந்த புகை ப்படம் நீங்க ளும் பாரு ங்கள்…

Leave A Reply

Your email address will not be published.