ச ற்றுமு ன் பிரபல மு ன்னணி பாடகி தி டீர் ம ரண ம்…!!! இ ரங்க ல் தெரிவி க்கும் திரையு லகம்…!!! க ண்ணீர் வி ட்டு க தறும் குடு ம்பத்தி னர்…!!!

0

பிரபலங்களின் மரணம் என்றாலே அது ரசிகர்களுக்கு ஒரு அதிர்ச்சியான செய்தி தான். அப்படி இந்த கொரோனா காலகட்டத்தில் பலரது இறப்பு ரசிகர்களுக்கு பெரும் அதிர்ச்சியை கொடுத்துள்ளது. தற்போதும் அப்படி ஒரு தகவல் தான் வந்துள்ளது. தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம் மற்றும் மலையாளத்திலும் நூற்றுக்கணக்கான பாடல்களைப் பாடிய சங்கீதா சுஜித் திருவனந்தபுரத்தில் காலமானார். பிரபல பின்னணி பாடகி சஞ்கீதா சஜீத் திடீர் மரணம்- ரசிகர்கள் ஷாக் 46 வயதான அவர் சிறுநீரக தொடர்பான பிரச்சனையால் சிகிச்சை பெற்றுவந்த அவர் தனது சகோதரியின் வீட்டில் இறந்துள்ளார். சங்கீதாவின் இறுதிச் சடங்கு இன்று மாலை திருவனந்தபுரத்தில் நடைபெற இருப்பதாக அவரது குடும்பத்தினர் அறிவித்துள்ளனர். கடந்த, சில ஆண் டுகளா க தி டீரெ ன்று பல பிரப லங்கள் உ யி ரி ழந் த வருகி ன்றா ர்கள். அந்த வகையில் ச ற்றுமு ன் பிரபல பாடகி உட ல்நல க்கு றைவால் உ யிரி ழந்து ள்ளா ர். அந்த வகையில் த மிழ், தெ லுங்கு, க ன்னடம், மலை யாளம் என தெ ன்னிந் திய திரையு லகில் கிட் டத்த ட்ட இ ருநூறு க்கும்

மே ற்பட் ட பாட ல்க ளைப் பாடி வந்தவர் தான் சங்கீதா சஜித். இவர் ஏ ஆர் ரகுமான் க ம்போசி ஷன் செய்த பாட ல்களை பா டியுள் ளார். இவருக்கு நா ற்பத் தி ஆறு வ யது தான் ஆ கின் றது. அந்த வகையில் பிரபுதேவா ந டித்து வெ ளிவந் த மி ஸ்டர் ரோ மியோ என்ற திரை ப்பட த்தில் த ண்ணீ ரை கா தலிக்கு ம் மீ ன்களா இல்லை என்ற பாடல் மி கவும் பி ரபலமா னார். அதுமட் டுமல் லாமல் த லைநக ரம் உ ள்ளி ட்ட ஒரு சில த மிழ் திரை ப்பட ங்களில் பாட லை பாடி த மிழ் சி னிமாவி ல் பிரப லமாகியு ள்ளார். இதனை தொடர்ந்து நடிகர் பிரித்விராஜ் நடிப்பில் வெ ளிவந்த அய்ய ப்பனு ம் கோ ஷியம் என்ற

திரை ப்பட த்தில் தான் க டைசி யாக இவர் பா டல் பா டியுள் ளார் என்பது குறி ப்பிடத்த க்கது. இப்ப டியொரு நிலையில் இவரு க்கு சி றுநீர க பி ர ச்ச னை கார ணமா க கடந்த சில நா ட்களா க மரு த்துவம னையி ல் சி கிச் சை பெ ற்று வ ந்துள் ளார். இப்ப டியோ நிலையில் சி கிச் சை ப லனி ன்றி இ ன்று காலை தி டீரெ ன் று உ யி ரிழந் துள் ளார். இந்த த கவலை கே ட்ட பல தி ரைப்பிர பலங்க ள் இ வருக் கு இ ரங்க ல் தெ ரிவி த்து வ ருகின் றார்கள்…

Leave A Reply

Your email address will not be published.