கா மெ டி நடி க ர் பா ண்டி க்கு இ ப் படி ஒ ரு ம னை வியா.. .? ?? நடி கை களை மி ஞ் சும் பே ர ழகு.. .!! ! புகை ப்ப டத் தை பார் த்து அதி ர்ச்சி யாகு ம் ர சிக ர்க ள். ..! !!

0

தமிழ் சினிமாவில் குழந்தை நட்சத்திரங்களில் காமெடி செய்யும் நபர்கள் மிகவும் குறைவு அப்படி காமெடி குழந்தை நட்சத்திரமாக அறிமுகமானவர் தான் காமெடி நடிகர் பாண்டி. இவரை எல்லோரும் செல்லமாக பிளாக் பாண்டி என்று கூப்பிடுவார்கள். சிறு வயது முதலே சினிமாவில் குழந்தை நட்சத்திரமாக நடித்துவந்தார். பொ துவாக சி னிமாவைப் பொரு த்தவரை ஆர ம்ப காலக ட்டத்தி ல் கதைதான் மு க்கிய மாக கருத ப்பட்ட. அதன் பிறகு கா லங்க ள் மாற மாற தனக்கு பிடி த்த நடிக ர்கள் நடித்து வி ட்டால் அந்த திரை ப்படம் ந ன்றாக ல்லை என்றால் கூட அந்த பட த்தை எப்ப டியாவ து அவர்களது ரசிக ர்கள் ஓ ட வைத்து விடுவா ர்கள். மேலும், ஒரு சில திரை ப்பட ங்கள் கதையே இல்லை எ ன்றாலு ம் அந்த திரை ப்பட த்தில் இருக்கும் காமெடி நடிக ர்களு க்கும் மூ டிய திரை ப்பட ங்கள் ஏரா ளமாக உ ண்டு. தமிழில் 2000 வெளியான நாசர், விவேக், வடிவேலு போன்றவர்கள் நடித்த கூடி வாழ்ந்தால் கோடி நன்மை என்ற காமெடி படத்தில் வடிவேலுவின் மகனாக நடித்து சினிமாவில் படத்தில்

பிறகு கில்லி,ஆட்டோகிராப்,தீக்குச்சி,சாட்டை போன்ற பல படங்களில் இவரது காமெடிகள் மிகவும் ரசிக்கப்பட்டது .ஆட்டோகிரபிற்கு பிறகு இவருக்கு விஜய் டீவி யில் ஒளிபரப்பான கனா காணும் காலங்கள் என்ற தொடரில் நடிக்க வாய்ப்பு கிடைத்தது. அதன் மூலம் இவருக்கு ஏகப்பட்ட பட வாய்ப்புகள் வரத்தொடங்கின.  இவர் அதற்கு முன்னர் பல படங்களில் நடித்திருந்தாலும் இவருக்கு ஒரு நல்ல அடையாளத்தை கொடுத்தது 2010 இல் வெளியான அங்காடி தெரு படத்தில் தான். அந்த படத்தில் இவர் செய்த காமெடியும் சரி நடிப்பும் சரி ரசிகர்களால் மிகவும் பாராட்டப்பட்டது. அந்த வகையில் த மிழ் சி னிமாவில் குழ ந் தை நட்ச த்திர மாக அ றிமுகமா னவர் தான் காமெடி நடிகர் பாண்டி என்பவர்.

கனா கா ணும் கால ங்கள் என்ற ஒரு தொடரி ல் நடிக்க வா ய்ப்பு கிடை த்தது. அதன் மூ லம் இவருக்கு ஏக ப்பட்ட பட வாய் ப்புகள் வரத்தொ டங்கின. அதனை தொடர் ந்து சி னிமாவி ல் நடித்து வந்த பாண்டி 7 வரு டமாக ப த்மி னி என்ற பெ ண் ணை கா தலி த்து தி ரும ணம் செய்து கொண்டு ள்ளார் என்பது குறிப்பிட த்த க்கது. மேலும், ப த்மி னி எம்.பி.ஏ ப ட்டதாரி. பல போராட் டங்க ளை சந்தி த்து கடந்த வருடம் சென்னை அரும்பா க்கத்தில் உள்ள ஐஸ்வர்யா மாலில் பத்மி னியை தி ரும ணம் செய்து கொ ண்டார். நடிகர் ப ண்டியனை அ றிந்த ரசிக ர்கள் அவரின் ம னை வியை கண்டி ருக்க வாய் ப்பில் லை. மேலும், நடிகர் பாண்டியின் தி ருமண ப் புகைப்ப டங்கள் வெ ளியாகியு ள்ளது…

Leave A Reply

Your email address will not be published.