அ ழ கி ப ட த் தில் ந டி த்த குழ ந் தை யா இ வ ங்க . .. ? ? ? அ டே ங்க ப் பா . ..! த ற் போ து சி னி மா நடி கை களை மி ஞ் சிய பே ர ழ கு .. . !! ! இ ணை ய த்தி ல் தீ யா ய் ப ர வும் நடி கையி ன் பு கை ப் பட த் தை க ண் டு ஷா க்கா ன ர சி க ர்க ள் .. .! !!

0

பொ துவாக சி னிமா உ லகில் இந்த காலக ட்டத்தி ல் கு ழந் தை நட்ச த்திரமா க நடித்த ப லரும் அதன் பிறகு கதாநா யகியா க வரும் அளவி ற்கு த ங்களு டைய தி றமை யை வளர் த்துக் கொ ண்டுள் ளார்கள். அவர்க ளுக்கு என்று ஒரு தனி ரசிகர் பட் டாளம் கூட இருக்கி ன்றது. அந்த வகையில் கு ழந் தை நட்ச த்திர மாக அறி முகமா னவர் தான் நடிகை ஸ்ருதி என்பவர். இவர் ஆரம்ப காலக ட்டத்தில் விள ம்பரத்தில் நடித்து வந்தார். அதன் மூ லம் சீரி யலில் நடிக்கும் வா ய்ப்பு கிடைத்தது. அதனைத் தொடர்ந்து திரைப்ப டங்களில் நடிக்க ஆரம்பி த்தார் என்பது குறி ப்பிடத்த க்கது. மேலும், பார்த் திபன் நடித்த அழ கி என்ற திரைப்ப டத்தில் கு ழந் தை நட்ச த்திர மாக நடித்து ம க்கள் ம த்தியில் தனக்கென ஒரு இடத்தை தக்க வைத்துக் கொண்டார். அந்தத் திரைப்ப டத்தி ற்கு பிறகு நடிகர் விஜயகாந்த் நடி ப்பில் வெ ளிவந்த வெ ற்றி தி ரைப்ப டமான ரம ணா என்ற திரைப்ப டத்தில் கு ழந் தை நட்சத் திரமாக நடித்துள் ளார். அதனை தொடர்ந்து 2006ஆம் ஆண்டு நடிகர் பாண்டியராஜனின் மக ன் நடித்த கை வந்த கலை என்ற திரைப்ப டத்தில் கதாநா யகியாக நடி த்துள் ளார்.

மேலும், அந்த திரை ப்படம் ச ரியா க ஓ டாததால் மீண்டும் சின் ன த்தி ரைக்கு சென் றுள் ளார். அதன் பிறகு அவருக்கு பெ ரிதாக எந்த ஒரு வாய் ப்பும் கிடை க்கவி ல்லை. மேலும், விஜய் டிவியில் ஒளிபர ப்பான ஜோடி நம்பர் 1 என்ற நடன நிக ழ்ச்சியில் பங்கே ற்று உள் ளார். அதன் பிறகு என் னவாணர் என்று யாரு க்கும் தெரி யவில் லை. இப்ப டியொரு நிலையில் சமீப த்தில் பேட்டி ஒ ன்றில் அழை த்தபோ து தன் னுடைய சினிமா அனுபவ ங்களை பற்றி ப கிர்ந்து ள்ளார். நான் இப்போது ஜெ ர்மனியில் ஐடி கம்பெனியில் வேலை பார் த்துக் கொண்டிரு க்கிறேன் எனக்கு ஆர ம்பத்தில் இருந்து சி னிமாவி ல் நடி க்கவும் தான் ஆசை க னவு எல்லாம் கிடை யாது.

ஆனால், நடனம் பாட்டு பாடுவது இதுதான் எனக்கு ஆ ர்வம் அதிகம். மேலும், நான் சி னிமாவில் நுழையு ம்போது இரண்டாம் வகுப்பு படி த்திரு ந்தேன் நான் படிக்கும் பள் ளியிலேயே என் னுடைய அம் மாவும் நடன ஆசி ரியராக இருந்து ள்ளார். மேலும், பள்ளி ப்படிப்பு முடிந் தவுடன் அப்போது ஒரு வி ளம்ப ரம் தயாரி க்கும் நபர் ஒருவர் என்னை பார் த்து விட்டு அம் மாவிடம் நடி ப்பதற்கு கேட் டார்கள். மேலும், என்னுடைய அம்மா எ ன்னி டம் கே ட்டார்க ள் நானும் சரி என்று சொ ன்னேன். அப்பொழுது எனக்கு

சி ன்ன வ யசு நான் ந டிப்பது மட்டும் ட யலாக் ஞாபக த்தில் வைத்துக் கொ ள்வதும் மிகவும் க ஷ்ட மாக இருந்தது. அதன் பிறகு நான் படு த்துக் கொ ண்டு சி னிமாவில் நடிக்க ஆர ம்பித்தே ன் சின் னவயசில் ஈசி யாக இரு ந்தது அதன் பிறகு போகப் போக எனக்கு ரொம்ப க ஷ்ட மாக இருந்தது. அதன் பிறகு ஏதாவது ஒரு துறையில் தான் க வனம் செலு த்த வேண்டும் என்று சினி மாவை விட்டு ப டிப்பி ல் க வனம் செலுத்த தொட ங்கினே ன் என்று அவர் அந்த பே ட்டியில் கூறியு ள்ளார். இப்படி ஒரு நிலையில் சமீப த்தில் எடு த்து கொ ண்ட புகை ப்பட த்தை இணைய த்தில் வெ ளியிட் டு உ ள்ளார்…

Leave A Reply

Your email address will not be published.