ந டி க ர் விஜ ய கா ந்தி ன் மரும க ள் யா ரெ ன் று தெ ரியு மா. ..? ? ? அ ட, இ ந் த பி ர பல ம் தா ன் இ வரி ன் மரு ம க ளா .. .? ? ? இ த்த ன நா ளா இ து தெ ரி யா ம போ ச் சே …??? வெ ளி யா ன அ ழ கிய ஜோ டி யி ன் பு கை ப் ப டத் தை பா ர்த் து வா யை பி ள ந்த ர சி க ர்க ள் . .. !! !

0

விஜய கா ந்த் ஒரு தமி ழ்த் திரை ப்பட நடிகர் மற்றும் அரசியல் கட்சித் தலை வர் ஆவார் .இவர் கடந்த 2011 ஆம் ஆண்டு முதல் 2016 ஆம் ஆண்டு வரை தமிழக சட்ட மன்ற உறுப் பின ராகவும், எதிர் க்கட்சித் த லைவ ராகவும் இருந் தார் . மேலும் விஜயகாந்த் தன்னுடைய சிறு வய திலே யே சினி மா மீது ஆர் வம் கொ ண்ட இவரால் படிப் பில் கவ னத்தை செலுத்த முடிய வில்லை .இத னால் தன் தந் தை யின் மே ற்பா ர்வை யில் இயங்கி வந்த அரிசி ஆலை யில் சிறுசிறு பணி களை செய்து வ ந்தார். இதன் பின் னர் திரைப்ப டத்தில் நடிக்கும் நோ க்க த்தோடு விஜய காந்த் சென் னை க்கு வந்தா ர் . இவரின் தொடர் மு யற்சிக்கு பின்னர் 1979 ஆம் ஆண்டு வெளி யான அகல்வி ளக்கு என்ற திரைப் படத்தின் மூலம் அறிமுக மானார்.இந்த படத்தை தொடர்ந்து பல படங் களில் நடித்து த மிழ் சினிமா வில் இரு க்கும் முன் னணி நடி கர்களில் ஒருவ ராக வலம் வந்தார் . ஆனஸ்ட் ராஜ், சத்ரியன், கேப்டன் பிரபாகரன், சின்ன கவுண்டர் என பல சூப்பர்ஹிட் படங்களை கொடுத்தவர் நடிகர் விஜயகாந்த். அரசியலில் கவனம் செலுத்த துவங்கிய விஜயகாந்த், திரைப்படங்களில் தொடர்ந்து நடிப்பதை குறைத்து கொண்டார்.

அதன்பின் உடல்நிலை சரியில்லாமல் போனதனால், சினிமாவில் நடிப்பதை நிறுத்திவிட்டார். விஜயகாந்த் மற்றும் பிரேமலதாவிற்கு இரண்டு மகன்கள் உள்ளனர். இதில் இளைய மகன் விஜயப்ரபாகரன் கடந்த சில வருடங்களுக்கு முன் திருமணம் செய்துகொண்டார். இந்நிலையில், விஜயப்ரபாகரன் மற்றும் அவரது மனைவி இருவரும் இணைந்து எடுத்துக்கொண்ட அழகிய புகைப்படம் வெளியாகியுள்ளது.
இவர் இதுவ ரை 156 பட ங்களில் ந டித்திரு க்கிறார் என்பது குறிப் பிட த்தக்கது .இப்படி தொடர்ந் து பல பட ங்களில் நடி த்து வந்தவர் ,பின்னர் ஒரு கட்டத்தில் அரசி யலில் தீவிரமாக கவ னம் செலு த்திய தால் இவ ரால் படங் களில் நடிக்க முடியா மல் போனது .

மேலும் க டை சியாக இவ ரின் மூத்த மக னா ன ச ண்முக பாண் டிய ன் நடிப்பில் வெளி யான , சகா ப்தம் என்ற திரை ப்பட த்தில் ஒரு சி றப்பு க தாபா த்திரத் தில் நடித்தி ருந் தார் .இதன் பிறகு உடல் நிலை சரியி ல்லாம ல் போன காரணத் தால் சினி மா வில் நடிப் பதை த விர்த் து விட்டார் விஜயகாந்த் . மேலு ம் வி ஜய காந் த் மற்றும் பிரேமல தா விற்கு இர ண்டு மக ன்க ள் உள்ளன ர் . இதி ல் இ ளை ய மகனா ன விஜய பி ரபா க ரன் கடந்த சில வ ரு டங்க ளுக்கு முன் திருமண ம் செய்து கொண் டார்.இப்ப டியொரு நி லை யி ல் விஜய பிரபா கரன் மற் றும் அவர து மனை வி இ ருவரும் இணைந் து எடுத்துக் கொ ண்ட புகைப்ப டம் ஒ ன்று தற்போ து இணை யத்தில் வெளி யாகி வைரலா கி வரு கிறது …

Leave A Reply

Your email address will not be published.