காந் தி ம தி யி ன் க டை சி த ரு ண ங் களி ல் ஏ ற் ப ட் ட சோ கங் க ள் . . . ! ! ! கே ட் க க் கூ ட யா ரு ம் இ ல் லா ம ல் சோக த் தி ல் ம றை ந் த ந டி கை . . . ! ! ! இ ன் று ம் அ தை நி னை த் து கண் க ல ங் கு ம் ர சி க ர் கள் . . . ! !!

0

ஆ ரம்ப காலக ட்டத் தில் அ திகமா ன திரை ப்படங்க ளில் கிரா மத் து கதாபா த்திர த்தில் நடித்து ப லரை யும் கவ ர்ந் த கவர் ந்தவ ர் ஏரா ளமாக இரு க்கின்றா ர்கள். அவருக்கு என்றே இன்று வரை தனி ரசி கர் ப ட் டாளமே இரு க்கின் றது. அவர்கள் இந்த உ லகை விட் டு ம றைந் து இரு ந்தாலு ம் அவ ர்கள து காமெ டி ம ட்டும் கதாபா த்தி ரம் இ ன்றும் ரசிக ர்கள் ம த்தியி ல் பிர பலமா க பேச ப்பட் டு வருகி ன்றது. அந்த வகையில் த மிழ் சி னிமாவி ல் கிரா மத்து கதா பாத்திர த்தில் நடி த்து வ ந்தவர் தான் நடிகை காந்திமதி என்பவர். இவரை இன்னொரு மனோ ரமா என் றுகூட ப லரும் சொ ல்வா ர்கள். அந்த அளவுக்கு இவரை பற்றி முழுவதாக ரசிக ர்களுக்கு தெரி யாமல் போய்வி ட்டது. என்னதான் மனோரமா பல திரை ப்பட ங்களில் நடி த்தாலும் நடிகை காந்திமதியின் அடுத்து சில திரை ப்பட ங்களில் அவரது கதாபா த்திரம் மூ லம் அனைவ ரையும் கவ னிக்க வை த்தார் என்பது கு றிப்பிட த்தக்கது.

இரு ந்தாலும் நடிகை மனோரமா அளவுக்கு இவருக்கு பெயரை கிடை க்கவி ல்லையே என்ற சோ க ம் இவர் வா ழ்நா ள் முதல் இரு ந்ததாம். நடிகை காந்திமதி நடித்த சுவரி ல்லாத சி த்திர ங்கள், ம ண்வாச னை, கரகா ட்டக்கா ரன்,16 வய தினிலே, மு த்து போன்ற பல திரை ப்பட ங்களில் அவரது கதாபா த்திர ங்கள் எ ளிதில் ம றக்க மு டியாத அளவி ற்கு அமைக்க ப்பட்டது என்று தான் சொ ல்லவே ண்டும். அப்ப டிப்பட்ட நடிகை காந்திமதி சி னிமாவி ல் குண ச்சித்திர நடி கையாக மட்டும ல்லாமல் ஹீரோணி வே டத்திலும் கி ளாம ரில்

நடிகை யாகவும் வலம் வ ந்தார். ஒரு காலக ட்டத்தில் சினிமா மார் க்கெட் குறை ந்த பிறகு மை டியர் பூ த ம், கோல ங்கள் என்ற போன்ற சீரிய ல்களில் நடி த்துள் ளார். ஆனால், நடிகை காந்திமதி சி னிமாவி ல் செலு த்தியதா ல் த ன்னு டைய சொ ந்த வாழ் க்கை யை கோ ட்டை வி ட்டார். இவர் ச ரியா ன வ யதி ல் தி ரும ணம் செய்து கொ ள்ளா த அத னால் இ றக் கும் வரை தி ரும ண ம் செய்து கொள் ளவே முடியவி ல்லை. அவரது த ங்கை யின் உ தவி யை நாடி இரு ந்த நடிகை காந்திமதி அவரு க்குரிய

கு ழ ந்தை களை தத் தெடுத்து வள ர்த் து வ ந்தார். ஆனால், ப ணம் இருக்கு ம்வரை சொந்தம் இருக்கும் என்ற வச னத்தி ற்கு ஏ ற்ப சமீப த்தில் இவரை த ங்கத் தட்டில் வைத்து தா ங்கிய அவரது த ங்கை காந் திமதி க்கு பு ற் று நோ ய் ஏ ற்பட் டதனா ல் போது அவரை த னியா க விட் டு வி ட்டாரா ம். மேலும், நடிகை கா ந்தியி ன் க டை சி கால ங்களி ல் த வித் த வா ய்க்கு த ண்ணீ ர் கூட கொடுக்க ஆ ள் இல் லாமல் தனி மையில் ம னம் நொ ந்து இற ந் து விட்டா ராம். இன்று வரை இந்த ஒரு த கவல் இணை யத்தி ல் பர வி வருகி ன்றாது…

Leave A Reply

Your email address will not be published.