கார் வி ப த்தி ல் சி க்கி ய விஜ ய் டிவி பிர பல சீ ரிய ல் நடி கை. .. !! ! யா ர் அந் த ந டி கை தெ ரி யு மா .. . ! !! அட க் கொ டுமை யே இ ப் படி ஆ கி விட் டதா…??? பு கை ப்பட த்தை பார் த் து க ண் கல ங் கிய ரசிக ர்கள். ..! !!

0

ஆரம்ப காலக ட்டத்தி ல் வீட் டிலு ள்ள பெ ண்க ள் மட் டுமே அ திகமா க சீரிய ல்களை விரு ம்பிப் பார் த்து வந்து ள்ளார். ஆனால், தற்போது அப்படி கிடை யாது வீ ட்டி ல் உள்ள சி றியவ ர்கள் முதல் பெரி யவ ர்கள் வரை ஆ ண் பெ ண் என அனைவ ருமே சீ ரிய ல்களை விரு ம்பிப் பார் த்து வருகி ன்றா ர்கள். அந்த வகையில் விஜய் தொலை க்காட் சியை முத லிடத்தி ல் இருக் கின்ற து. மேலும், தற்பொழுது விஜய் தொலை க்காட்சி யில் பிரப லமா க ஓ டிவ ரும் சீரியல் தான் பாக்கியலட்சுமி. இந்த சீ ரியல் ஆர ம்பகால த்தில் ம க்களி டம் வரவே ற்பு கிடை க்காம ல் இரு ந்தது. அதனை தொடர்ந்து தற்போது நாளு க்கு நாள் ரசிக ர்கள் அ திகமா கிக் கொ ண்டே இரு க்கின்றா ர்கள். மேலும், ஒரு குடும் பத் தலை வியி ன் கதை மை யமாக வை த்து எடு க்கப்ப ட்டிரு க்கும். மேலும், வீ ட்டி ல் உள்ள பெ ண்க ள் தின ந்தோ றும் சந்தி க்கும் பிர ச்சனை யை அடி ப்படை யாக காட்ட ப்பட்ட து.

இப்படி ஒரு நி லையி ல் தி டீரெ ன்று பாக்கியலட்சுமி சீ ரியல் நடி கைக்கு கா ர் வி பத்து ஏற்ப ட்டுள் ளது. எ ன்னவெ ன்றால் நடிகை சகிலா ஒரு தி ருந ங்கை யை த த்தெடு த்து வள ர்த் து வருகி ன்றார். அவரும் மற்றும் பாக்கிய லட்சுமி சீ ரிய ல் நடிகை திவ்யா கணேஷ் மற்றும் மீனா இவர்கள் மூ வரு ம் கடந்த, சில மாத ங்க ளாக ந ண்பர்க ளாக பழ கி வருகி றா ர்கள். இப்படி ஒரு நிலையில் இவர்கள் அடி க்க டி எடு க்கு ம் புகை ப்பட த்தை ச மூக வலை த்தள பக்க த்தி ல் வெ ளியி ட்டு வருவா ர்கள். அந்த வகையில் கு மிழி யில் ஒரு படபி டிப்பி ற்க்கா க மூ வரு ம் கா ரி ல் சென் றுள்ளா ர்கள்.

அப்போது எதி ர்பா ராத வி தமா க தி ருச் சி பகு தியி ல் அவ ர்களு டைய காரு க்கு பின் வந்த ஒரு கா ர் க ட்டு ப்பாட் டை இ ழந் து இவர்கள் கா ரி ன் பின் மோ திய து. அந்த நிலையில் ச கிலாவி ன் மி ளாவி ற்கு மட்டும் மு துகி ல் சில கா யங்க ள் ஏ ற்பட் டது மற்ற இருவ ருக்கு ம் ஒ ன்று ம் ஆகவி ல்லை என்று த கவல்க ள் வெ ளியா கி உள்ளது. இதைத் தொடர்ந்து அவரை அ ருகில் உ ள்ள மரு த்துவம னையில் சேர் க்கப்பட்டு ள்ளார்…

Leave A Reply

Your email address will not be published.