நடி கை ஹீ ரா 50 வ ய தா கி யும் தி ரும ண ம் செ ய் யா மல் இரு க் க இ து தா ன் கார ண மாம் … ?? ? த ன து வாழ் க் கை யில் விளை யாடிய 2 மு க்கி ய பிரபல நடிக ர்கள்… ! !! பு கை ப்ப டத் தை பார் த் து இ வ ர்களா எ ன் று ஷா க் ஆகும் ரசிக ர்கள்…!!!

0

ஆர ம்ப காலக ட்டத்தி ல் அறிமு கமான பல நடிகர், நடி கைகள் பெ ரிதாக பட வா ய்ப்புக ள் கிடை க்காம ல் சி னிமா வை வி ட்டு வி லகி விடுவா ர்கள். அந்த வகையில் ஏரா ளமான நடிகர் நடி கைகள் இரு க்கின் றார்கள். இதனை தொடர் ந்து நடிகர் முரளி நடி ப்பி ல் 1991 ஆம் ஆ ண்டு வெளி யான இ தயம் என்ற திரை ப்ப டத்தி ன் மூ லம் த மிழ் சி னிமா வுக்கு அ றிமு கமா னவர் தான் நடிகை ஹீரா ராஜ கோபால். அ தன்பி றகு ஹீ ரா வுக்கு எ ல்லாமே ஏ றுமு கம் தான் ம ளம ளவென த மிழ் சி னிமாவில் மு ன்னே றிக் கொ ண்டி ருந் தார். இவர் 90களில் இ ளைஞ ர்க ளை த ணந் து கவ ர் ச்சி யில் கட்டி போ ட்டு வைதி ருந்த வ. நடிகை ஹீரா தன்னு டைய கி ளாம ர் தோற் றத்தா லும் வ சீகர த்தால் அனை த்து ரசி கர்களை யும் கட் டிப்போ ட்ட வர் ரசிகர்களை ம ட்டும் மில் லாமல் நடி கர்க ளையே தனது அ ழகி ல் ம யக் கி வை த்திரு ந்த வர் தான் நடிகை ஹீரா ராஜ கோபால். இவர் எதி ர்பா ராத வி தமாக அப் போது முன் னணி யில் இ ருந்த நடிகர் சர த்கு மார் மீது கா த ல் வய ப் பட் டார். அதன் பிறகு நீ ண்ட நா ட்க ள் இரு வரும் கா தலி த்து வந் தனர்.

நடிகர் சரத்குமார் ஹீரா வை தி ரும ணம் செய்ய ஆ சைப் பட்டு பொ ண் ணு கேட்டு செ ன்றதா கவு ம் த கவ ல்கள் உள் ளன. ஆனால், அதன் பிறகு இருவ ரின் கா தலு க்கு என் னா ச்சு எ ன்பது தெ ரிய வில்லை. பிறகு இருவரும் ஒரு வ ரை ஒரு வர் பா ர்த் துக் கொ ள்வ தை தவிர் த்து வ ந்தனர். பி ன்னர் ச ரத்குமா ர் மற்றும் நடிகை ஹீரா ராஜ கோபால் இ ருவ ருமே தங் களு டைய சி னி மா கே ரிய ரில் கவன ம் செ லுத் த ஆ ரம்பி த்த தால். அந்த கா த ல் கதை ரசி கர்க ளின் கவன த்தை பெ ரிய அ ளவி ல் ஈ ர்க் கவி ல்லை. ஆ னால், அதன் பிறகு தொ டரு ம் திரை ப்ப டத் தில் நடி த்த போது நடிகர் அஜி த்து க்கும் ஹீ ராவு க்கும்

இ டை யில் நெ ருக் கம் அ திக மாகி கா தலாக மாறி யது. மேலும், அப்போதே ஹீ ரோவி ற்கு 10 ல வ் லெட் டரை எ ழுதி னார். ஆனால், அவர்களது கா தலு க்கு ஹீரா வின் அ ம் மா ஒ ப்பு க்கொ ள் ளவில் லை கார ணம் அ ப்போ து ஹீ ராமிகு ந்த பி சியா க ந டித் து வந் தார். எனவே அவருக்கு தி ரு ம ண ம் செய்து வை க்க அவ ரது அ ம்மா விற்கு வி ருப் பம் இல் லை என் று கூ றியு ள்ளா ர். இரு வரும் த ங்களது கா த லை ப டங்க ளில் நெ ருக் கமான கா ட் சிக ளில் மூ லம் ர சிகர்களு க்கு உ ணர் த்தி னர். ஆனால், அதன் பிறகு அஜித் மற்றும் நடிகை ஹீரா ராஜ கோபால் கு டும்ப த்தி னரு க்கு இ டையே

சில கரு த்து வே றுபா டுகள் ஏற்ப ட்ட தாக த கவ ல்கள் உள் ளன. ஆனால், பிரிந் த கா ரணம் த ற்போது வரை பு ரி யாத பு தி ராக உ ள்ள து. இந்த இ ரண்டு கா த ல் தோல் விகளு க்கு பி றகு நடிகை ஹீரா தி ரு மண மே செய்து கொ ள்ளாம ல் தற்போது வரை வா ழ் ந் து வருகி றார். ஆனால், அ ஜித் மற்றும் சரத்கு மார் இரு வரு ம் வே று ந டிகை களை தி ரும ணம் செய்து கொ ண்டு ச ந்தோ சமாக வா ழ்ந் து வருகி ன்றன ர். நடிகை ஹீரா ராஜ கோபால் தி ரும ணம் செ ய்து கொ ள்ளாம ல் இருப்ப தற்கு இதுதான் கார ணம் என்று இன் றுவரை பேசப்ப டுகி ன்றது…

Leave A Reply

Your email address will not be published.