விஜ ய்க் கு த ங் கை யா க நடி க்கு ம் வாய் ப் பை த வ றவி ட்ட க ளவா ணி படம் ந டி கை.. .!! ! ஆ னா ல், எ ன் னோ ட ஆ சை அ து கி டை யாது.. ..? ?? இப் படி ஒ ரு சூ ழ் நி லைக்கு த ள்ளப்ப ட்ட ந டி கை. ..! !! அ வ ங்க கூ ரி ய ப தி லை பா ர் த் து விய ந் து போ ன ரசி க ர்க ள்…!!!

0

த மிழ் சி னிமா உ லகில் ஏரா ளமான இயக்கு னர்கள் இரு ந்து வருகி ன்றா ர்கள். அந்த வகையில் பிரபல இயக்குனர் சற்கு ணம் என்ப வரின் இயக்க த்தில் 2010ஆம் ஆண்டு நடிகர் விமல் நடி ப்பில் வெ ளிவந்த திரைப்ப டம் தான் க ளவா ணி. இந்த திரை ப்படம் வெளிவ ந்து ம க்க ள் ம த்தி யில் பெ றும் ஒரு நல்ல வ ரவே ற்பை பெ ற்று ஓ டியது. மேலும், இந்த திரை ப்படத்தில் நடிகர் கம லுக்கு த ங்கையா க கதாபா த்திர த்தில் நடி த்தவர் தான் மனிஷா பிரியதர்ஷினி என்பவர். மேலும், இவர் நா ணயம், சவா லே ச மாளி, நிம்மதி போன்ற பல தொட ர்களில் நடித்து இ ருப்பார் எ ன்பது குறிப்பிட த்தக்க து. இவர் வெள்ளி த்திரையில் பல திரை ப்பட ங்களில் நடித்தி ருந்தார். இப்படி இருக்கும் நிலையில் சி னிமாவில் நடித்து கொண்டு தன் படி ப்பிலும் இவர் க வனம் செலுத்தி வந்து ள்ளார். மேலும், நான் நா ன்காம் வகுப்பு படிக் கும்போ தே த மிழ் பாடத்தில் அ திகமா ன மதி ப்பெண் பெற் றதால் தே சிய அளவில் எனக்கு கோ ல்டு மெட ல் கிடை த்தது.

அதனால் கல்லூ ரியில் எனக்கு 95% மதி ப்பெ ண் பெற்று அ தனால் மீ ண்டும் கோல் ட் மெடல் கிடைத்து ள்ளது என்று கூறியு ள்ளார். இவர் படிப்பை போ லவே சி னிமாவி லும் சாதி க்க வேண் டும் என்று பல கனவுக ளுடன் போரா டி வரு கின்றார். மேலும், இவர் சி னிமாவில் கதா நாயகி யாக நடிக்க போகி றார் என்று தக வல்கள் வெளிவந்து கொ ண்டிரு க்கின்றது. இந்த வ ழியை வகையில் பிரபல இயக்குனர் பா லுமகே ந்திரா இயக்க த்தில் கதா நாயகி யாக ந டிக்க உ ள்ளார். ஆனால், பா லு மகே ந்திரா இற ந்து விட் டத னால்

இந்த ஆ சை நி ரா சையாக ஆனது. மேலும், ச ற்குண த்தின் உதவி யாளர் ஒருவர் இய க்கும் கபே என்ற திரைப்ப டத்தில் நாய கியாக இவர் நடிக்க யுள்ளார். இவர் ஆறு வருட ங்களாக அந்த திரை ப்படத்தில் நடிக்க போகி றார் என்று த கவ ல்கள் வந்த நிலையில் தற்போது இவர் என்ன செய் கிறார் என்று யாரு க்கும் தெரி யாத நிலையில் இருந்தது ஆறு வ ருடங்க ளாக இவ ரைப் பற்றி எந்த ஒரு த கவலும் சமூ கவலை த்தளங்க ளில் வெளிவ ரவில்லை. இதனை தொடர் ந்து நடிகர் விஜ ய்க்கு ஜோ டியா க

நடி க்க வே ண்டும் எ ன்பதுதா ன் என க்கு மிக வும் ஆ சை. ஆனால், அவருக்கு த ங்கை யாக நடி ப்பத ற்கு தான் பல திரை ப்பட ங்களில் எனக்கு வா ய்ப் பு வ ந்தது. ஆனால், அப்படி எனக்கு நடி ப்பத ற்கு ஆ சை கிடை யாது அவரை நான் ப லமுறை மா மா மா மா என்று கூப்பி ட்டு ப ழ கி இரு க்கி ன்றேன். அதனால் அவருக்கு த ங்கை யாக நடி த்து வி ட்டா ல் அதன் பிறகு ஜோ டியா க நடிக்க மு டியா து என்பத ற்காக அந்த திரை ப்பட த்தில் நடிக்கும் வா ய்ப் பை நான் வே ண்டா ம் என்று நி ராகரி த்து வி ட்டே ன்…

Leave A Reply

Your email address will not be published.