18 ஆண் டுகளு க்குப் பிறகு வ டிவே லுவுடன் இ ணை யும் மு ன் ன ணி நடி க ர்.. .!! ! 90க ளி ன் பேவ ரட் கா ம்போ… ! !! யா ர் அ ந் த ந டிக ர் தெ ரி யு மா .. .? ?? விய க்க வை க்கு ம் த கவ லை வெ ளி யி ட் ட பி ரப லம் . .. !!!

0

த மிழ் திரையு லகில் கவுண்டமணி, செ ந்தில் என்ற இரண்டு ஜாம்ப வான்கள் இருக்கு ம்போது தன க்கென ஒரு தனி பா ணியை அமை த்துக் கொண்டு காமெடி கா ட்சிக ளில் தனி ஒரு வராக பட்டைய கிளப்பி வெ குவாக ரசிக ர்களை க வர்ந் தவர் என்றால் நடிகர் வடிவேலு. ஒரு கட்ட த்தில் நடிகர் வடிவேலு இ ல்லாத திரை ப்பட ங்களே இல்லை என்ற அளவுக்கு ஆகிவி ட்டது என்று தான் சொ ல்லவே ண்டும். அவரது நடி ப்பில் பல திரை ப்பட ங்கள் வெளி யாகி விட்டான. மேலும், நடிகர் வடிவேல் காமெ டிராக நடி க்கும் திரை ப்பட த்துக்கு ஆகவே ப லரும் தியேட் டருக்கு செ ன்று இந்த திரை ப்பட த்தை பார்க்க ரசிக ர்கள். அப்படி காமெடி ஜா ம்பவா னாக இரு ந்த வடிவேலு ஹீரோ வாக அறிமுக மான து அவருக்கு நல்ல ஒரு வரவே ற்பு கிடை த்தது. இதனைத் தொடர் ந்து நகை ச்சுவை நடிகர் வடிவே லுவுடன் ஏரா ளமான நடிக ர்கள் நடித்து அதன் பிறகு சி னிமாவில் தன க்கென ஒரு இட த்தைப் பிடி த்துள்ளா ர்க ள்.

இதனை தொடர்ந்து 24 ஆம் பு லிகேசி என்ற திரை ப்பட த்தின் பிர ச்ச னை நாள் சில ஆண் டுகளாக சி னிமாவி ல் தடை விதிக்க ப்ப ட்டிருந்த து. தற்போது அந்த த டை நீ க்கப்ப ட்டு நாய் சேகர் ரி ட்ட ன்ஸ் என்ற திரை ப்பட த்தில் நடிகர் வடிவேலு நடித்து வருகி ன்றார். மேலும், இயக்குனர் மாரி செல்வராஜ் இயக்க த்தில் மாம ன்ன ன் என்ற திரை ப்படத்தி லும் நடித்து வருகின்றார். இப்ப டியொரு நிலையில் நடிகர் வடிவேலு ம ற்றும் பிரபுதேவா இருவ ரும் இணை ந்து பா டிய வீடியோ ஒ ன்று தற்போது இணை யதளங்க ளில் மிக வே கமா க பர வி வருகி ன்றது.

இதனைத் தொடர் ந்து 18 ஆண் டுக ளுக்குப் பிறகு வ டிவேலு மற்றும் நடிகர் பிரபு தேவ கூட்ட ணியில் மீண்டும் இ னிய போகி ன்றார் என்று ப லரும் ஆவ லுடன் எதி ர்பார் த்து வைக்கி ன்றா ர்கள். ஏனெ ன்றால் பிரபுதேவா மற்றும் அவருடன் இணை ந்து பல திரை ப்பட ங்களில் நடித்து ள்ளார் என்பது குறிப்பி டத்தக்க து. அந்த வகையில் நடிகர் பிரபுதேவாவின் இர ண்டாவது திரை ப்ப டமான கா தல ன் திரை ப்பட த்தில் தொடங் கி பல திரை ப்படங்க ளில் நடிகர் வ டிவேலு நடிகர் பிரபுதே வாவுடன் இணை ந்து நடி த்திரு ப்பார். அதிலும் குறி ப்பாக வடிவேலு பேசி யிரு க்கும் வ சனங் கள் பல ரையும் க வர்ந் துள்ள து.

இப்படி ஒரு நிலையில் இவர்கள் இருவரும் இ ணைந்து நடிகர் விஜயகாந்த் நடி ப்பில் வெ ளிவந் த எங்கள் அ ண்ணா திரை ப்பட த்திற்குப் பிறகு இவ ர்கள் இ ருவரு ம் இணை ந்து நட க்கவே கி டையா து. அதன் பிறகு நடிகர் பிரபுதேவா இயக்க த்தில் வெ ளிவந் த போ க்கி ரி மற்றும் வி ல்லு ஆகிய இரண்டு திரை ப்படங்க ளிலும் நடிகர் வடிவேலு பிரபுதேவா நடி க்க வைத் திரு ப்பார். இப்படி நி லையில் 18 ஆ ண்டுக ளுக்குப் பிறகு இவர்கள் இ ருவரும் இ ணைய போகி ன்றார் என்று பல ரசிக ர்கள் ஆவ லுடன் எதி ர்பார் த்து வருகி ன்றா ர்கள். இதோ த கவல் தான் தற்போது வைர ளாக பரவி வருகி ன்ற து…

 

 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Behind Talkies (@behindtalkies)

Leave A Reply

Your email address will not be published.