கு டிச்சி ட்டு தான் நான் அப்படி ப ண்ணி ட்டேன்…!!! அ தனா ல் தா ன் என க்கு சி னி மா வில் வா ய் ப் பு வ ர வில் லை…!!! யா ரு ம் இ ல்லா ம ல் த னி மை யி ல் வா ழும் சு ப்பி ரமணி யபுர ம் ப ட ந டி கர். ..!! ! இ வரு க்கு இ ப் படி ஒ ரு பரிதாப நி லை மை யா .. .!! ! வீ டி யோ உள் ளே …!!!

0

பொ துவா க சி னிமா உல கைப் பொறு த்தவ ரை ம க்களு க்கு ஒரு கதை ந ன்றாக பிடித்து விட்டால் அந்தத் திரை ப்பட ம் எத்த னை ஆண் டுகள் க ழித் து அதை பற்றி பே சினா லும் அந்த திரை ப்பட த்தை ஒளிப ரப்பு செய்தா லும் ம க்கள் அதனை விரு ம்பி பார் ப்பார்கள். அந்த வகையில் சி னிமாவில் பல திரை ப்பட ங்கள் ந ல்லா இரு ந்தும் ஒரு சில திரை ப்படங்க ளில் மட் டும் எப்பொ ழுதும் தொலை க்காட் சியி ல் போ ட்டாலு ம் அதை வி ரும்பி பார் த்து வருகி ன்றா ர்கள். அந்த வகையில் சுப்பிரமணியபுரம் என்ற திரை ப்ப டமும் இட ம்பிடி த்துள்ளது என்பது குறி ப்பிடத க்கது. இந்த திரை ப்படத்தி ற்கு ரசிக ர்கள் மி கவும் அதி கம் கிட்ட த்தட்ட இந்த படம் ரிலீ சாகி 13 வருடங்கள் ஆ னது ஆ யினும் என் றுமே அந்த திரை ப்பட த்தினை ப ற்றி பேசி க்கொண் டு இரு க்கும் ரசிக ர்களும் உள் ளனர். மேலும், இன்றும் சமூக வலை த்தளங்களில் இந்த திரை ப்ப டத்தில் வரும் கா ட்சிகள் மற்றும் புகைப்ப டங்கள் வைத்து மீமீ ஸ் வீ டியோ என பலரும் ட்ரெண் ட் செய்து தான் வருகி றார்கள்.

அதனைத் தொடர் ந்து சுப்ரம ணியபுரம் திரை ப்பட த்தில் மு க்கிய கதா பாத் திரமா க இரு ந்தவ ர்தான் நடிகர் மாறி என்பவர். அந்த திரை ப்பட த்தின் இவ ருடைய கதா பாத்திர த்தின் பெயர் டு ம்கான். கடந்த, சில ஆ ண்டுக ளுக்கு மு ன்னர் இவர் பே ட்டி ஒ ன்றில் அளி த்தபோ து எப்பொழுதும் வ ருவ துபோல் டீக்க டைக்கு நான்கு பேர் வந் தார்கள். அவர்கள் வந்த வுடன் என்ன பண் றீங்க அப்ப டின்னு கேட் டாங்க. அதற்கு நான் செல்லூரில் இருக்கும் ஒரு கடையில் மை க்செ ட் வேலை செய்து வருகிறேன் என்று எ க த்தா ளமாக கூறினேன். அதற்கு அவர்கள் நாங்க எடுக்க ஒரு படத்தில் நடிக்க ஆள் தேடிக் கொ ண்டிரு க்கிறோம் நீ நடிக்க வரீ ங்களா என்று கேட் டார்கள்.?

எல்லா ரையும் போல திரை ப்படத்தைப் பா ர்த்து விட்டு கைதட்ட வேண்டும் என்று இருந்த எனக்கு தற்போது ந ம்மை திரை ப்பட த்தில் நடிக்க வை க்கி ன்றா ர்கள் என்று நான் வி யந் து போ ய் அந்த படத்தில் நடிக்க ஒ ப்புக் கொ ண்டேன். அந்தப் படம் தான் சுப்பிரமணியபுரம். அதன் பிறகு பல்வேறு கோ ணங்க ளில் தன்னை புகைப்படம் எடுத்து சென்று பட க்குழுவி னர் சில நாட்கள் க ழித்து தொ லைபேசி யில் அழை த்து மா றியே நடிக்க அழை த்து ள்ளார் சுப்ரமணியபுரம் வெளிவந்த பின் படத்தின் சில காட்சிகளில் தான் வருவேன் என்று நினை த்தேன்.  ஆனால் அந்தப் படத்தின் கி ளைமா க்ஸ் சீனில் தன்னை ஹீரோ போல காட்டி இருப்பார் சமுத்திரக்கனி அண்ணன்.

மேலும் அந்த படத்தில் வரும் கா ட்சிக ளில் அதை மட்டும் செய்யு மாறி என்று சொல்லி நடிக்க வைத் தார்கள். ஆனால் படத்தின் பார்க்கும் போது தான் அந்த கா ட்சிக ளை அ ற்பு தமாக வந்துள்ளது என்று அவர் கூறியு ள்ளார். இதனை தொடர்ந்து சமீப த்தில் பே ட்டி ஒ ன்றை அளி த்துள் ளார். அதில் அவர் என்ன கூ றியது எ ன்றால். சசிகுமார் அண்ணா என் மீது கோ பமா க இரு ப்பதாக அவர் கூறியு ள்ளார். நான் கு டித் துவிட் டு பார் க்கிறவ ர்கள் இ டமெல் லாம் சசிகுமார் அ ண்ணாவி ன் நம்பரை கொ டுத்தே ன். அதனா ல்தான் அவர் என் மீது கோ பமா க இரு க்கிறார் என்று நான் பு ரிந் து கொ ண்டேன்.

ஆனால், நான் தற்போது கு டிப்ப தை நிறு த்தி வி ட்டேன். ஒரு சி றிய வீ ட்டில் தான் வா ழ்ந் து வருகி ன்றேன். ஒருசில வே லை யை செய் துகொ ண்டு சா ப்பி ட்டு வருகி ன்றேன். ஆனால், எனக்கு சி னிமாவி ல் நடிக்கத் ஆசை. ஆனால், ஏன் இ ன்னும் வேறு எந்த படத்தி லும் நடி க்கவி ல்லை என்று பலரும் கேட்டு வந்து ள்ளா ர்கள். சசி அண்ணா என்னை ம றுபடி யும் கூ ப்பிடு வார் என்று நான் நம்பி க்கை யுடன் இருக் கிறேன் என்று கூறியு ள்ளார். இவர் அ ளித்த பேட் டியை தற்போது இணை யத்தி ல் வைர லாக பரவி வருகி ன்றது…

Leave A Reply

Your email address will not be published.