ந டி கை சிம் ரனி ன் தங் கை மோ னல் இ றப் பி ற்கு இ ந் த பிர ப ல ம் தா ன் கார ண ம். .. ! ! ! 20 ஆ ண் டுக ளு க்கு பி ற கு நடி கை சிம்ர ன் வெ ளி யிட்ட வீ டி யோ ப தி வு.. .! !! அ தைப் பார் த் து அ தி ர்ச்சி யில் ர சிக ர்க ள்.. .!!!

0

நடிகை சிம்ரன் ஒரு இ ந்தி யத் திரை ப்பட நடிகை ஆவார். இவர் நடிகை மட் டுமல் லாமல் தயாரி ப்பாளர், கி ளாசி க்கல் நடன கலை ஞர், மா டல் மற்றும் தொலை க்காட் சி ஆ ளு மையாக பலவ ற்றை கொண்டவர். மேலும், நடிகை சிம்ரன் தமி ழ் மொழி ம ட்டும் அல் லாமல் தெ லுங்கு, ஹி ந்தி, மலை யாளம், க ன்னடம் போன்ற பி றமொ ழித் திரை ப்பட ங்களில் நடித்து வருகி ன்றார் என்பது குறி ப்பிடத்த க்கது. இவர் ஒரு இ ந்திய திரை ப்பட நடி கையா வார். மேலும், நடிகை சிம்ரன் ஆர ம்ப காலக ட்டத்தி ல் ஆடை வ டிவமை ப்பாள ராக தான் அவ ருக்கு ஆசை ப்பட் டார். அதன் பிறகு இ ந்தி ய திரை யுலகி ல் செ ய்வத ற்காக சலு கைகள் ஏற்ப டுத்திக் கொ ண்டு அதன் பிறகு பல சூ ப்பர்ஹி ட் நடி கர்க ளின் திரை ப்பட த்தில் நடித்து பிரப லமானா ர் நடிகை சிம்ரன். மேலும் நடிகை சிம்ரனின் த ங்கையி ன் பெயர் மோனல். இவரும் ஒரு திரை ப்பட நடிகை என்பது அனைவரு க்கும் தெ ரிந்த ஒன்று தான்.

இவர் நடித்த திரை ப்பட ங்கள் எல்லாம் ம க்கள் ம த்தியில் நல்ல வரவே ற்பு கிடை த்து ஓ டியது. மேலும், இளைஞ ர்கள் ம த்தியில் கு றுகி ய கால த்திலே யே நல்ல ஒரு இட த்தைப் பிடி த்தவ ர். அந்த வகையில் நடிகர் விஜய் நடி ப்பி ல் வெ ளிவந்த பத்ரி என்ற திரை ப்பட த்தில் கூட இவர் நடி த்து இருப்பார். அதை தொடர்ந்து இ றுதி யாக நடிகர் குணால் நடிப்பில் வெ ளிவந்த பே சாத க ண்ணு ம் பே சுமே என்ற திரை ப்பட த்தில் நடித்தார். அந்த திரை ப்பட ம் வெ ளிவருவத ற்கு முன் தனது வீ ட்டி ல் ம ர்மமா ன மு றையி ல் உ யிரிழ ந்து உ ள்ளார். அந்த வகையில் கடந்த, 20 ஆண் டுகளு க்கு பிறகு நடிகை சிம்ரன் தனது த ங்கை இற ந்த தற்கு கா ரண ம்

இவர்தான் என்று சமீப த்தில் ஒரு பே ட்டியி ல் கூறியு ள்ளார். அது யார் என்றால் பிரபல நடன மா ஸ்டரா க திக ழ்ந் து வரும் கலா மா ஸ்டரின் தம்பி பிரச ன்னா தான் இதற்கு கார ணம் என்று நடிகை சிம்ரன் கூறியு ள்ளார். மேலும், இவர்கள் இருவரும் பல ஆண் டுகளா க கா தலி த்து வந் துள் ளார். ஆனால், கலா மாஸ்டர் வீ ட்டி ல் இதற்கு ஒ ப்புக் கொ ள்ளா த கார ணத்தி னால் நம்மு டைய காத லை மு றித்து க் கொ ள்ளலா ம் என்று கூறியு ள்ளார். அவர் சொன்ன இரண்டே நாட்களில் நடிகை மோனல் த ற்கொ லை செய்து கொ ண்டார் என்று நடிகை சிம்ரன் சமீப த்தில் கூறியு ள்ளார். அந்த வீடியோ பதி வை நீங்களே பாரு ங்கள்…

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.