எ ன் வா ழ் க் கை யி ல் இ தை யெ ல் லா ம் இ ழ ந் து வி ட்டே ன் . . . !! ! ச ந் தா ன ம் சி று வய தி ல் ப ட் ட க ஷ்டம் . . . . ! ! ! ப ல ரையு ம் க ண் க ல ங் க வை த் த வீ டி யோ ப தி வு உ ள்ளே . . . ! ! !

0

த மிழ் சி னிமா உ லகில் கவு ண்டமணி செ ந்தில்க்கு பிறகு தனது காமெடி மூ லம் தன க்கென ஒரு இட த்தை பிடி த்தவ ர் தான் நகை ச்சுவை நடிகர் ச ந்தானம். இவர் நகை ச்சுவை நடிக ராக இருந்த த மிழ் சி னிமா உ லகில் தற்போது மு ன்னணி நடிக ராக வலம் வந்து கொ ண்டிரு க்கிறார். மேலும், இவர் வின் டிவி என்ற த னியார் தொலை க்கா ட்சியி ல் டீ க்கடை பென் ஸ் என்ற நிக ழ்ச்சியி ன் மூ லம் தான் மீடியா வுக்கு அறிமு கமானா ர். அதன் பிறகு இவர் பெ ரிதாக ம க்கள் ம த்தியில் பிரப லம் அடை ந்தது என்றால் அது விஜய் தொலை க்காட் சியில் ஒளிப ரப்பா ன லொ ள்ளு சபா எ ன்ற நிக ழ்ச் சி மூ லம் தான். அவர் ஒரு நிக ழ்ச்சி யின் மூ லம் த ன்னுடை ய தி றமை யை வெளி ப்படு த்தி பாரா ட்டுக ளைப் பெ ற்றார். த மிழ் சி னிமாவில் வாய் ப்பு தே டி இ ன்று தவி ர்க் க மு டியா த நடிக ராக திக ழ்ந் து வருகி ன்றா ர். இவ ர்களு க்கா க நிக ழ்ச்சி க்கு வ ருவ தற்கு மு ன்னே லோ க்கல் தொலை க்காட் சியி ல் தொகு ப்பா ளரா க இரு ந்து வந்து ள்ளா ர். அதன் பிறகு இவர் அ ண்ணாம லை என்ற சீ ரியலி லும் நடி த்துள் ளார்.

அதன் பி றகு இவர் இதே தொலை க்காட் சியில் ஒளிப ரப்பு செ ய்யப்ப ட்ட ச கல vs ரக ள லொ ள்ளு சபா போ ன்ற நிகழ் ச்சி மூ லம் ம க்கள் ம த்தி யில் பிரப லம் அடை ந்தன. மேலும், சந்தான த்தை நடிகர் சி ம்புதான் சி னிமாவில் அறிமு கம் செ ய்து வை த்துள் ளா ர் எ ன்று ப லரும் நினை த்துக் கொண் டிருக்கிறா ர்க ள். இவர் அறிமு கப்படு த்திய து மட் டுமல் லாமல் தான் நடித்த கா த ல் அ ழிவதி ல்லை திரை ப்பட த்தி ன் மூ லம் தான் செ ய்பவர்க ளும் நடிகர் சந்தானம் அறி முகமா னார். அப்படி என்று ப லரும் நினை த்துக் கொ ண்டிரு க்கிறா ர்க ள். ஆனால், அதற்கு மு ன்பாகவே நடிகர் கு ணால் நடித்த

பே சாத க ண்ணு ம் பேசு ம் இந்தத் திரை ப்பட த்தில் ஒரு சி றிய காட் சியி ல் நடி த்திரு ப்பா ர். அதன் பிற குதான் கா த ல் அ ழிவதி ல்லை திரை ப்பட த்தி ல் நடிகர் சந்தானம் நடி த்துள் ளா ர். இத னை தொடர் ந்து சமீப த்தில் நடிகர் ச ந்தானம் சபாபதி என்ற திரை ப்பட த்தில் நடி த்திரு ந்தார். இப்பொழுது நடிகர் சந்தா னத்தை ப ற்றி ஒரு சில த கவ ல்கள் இணைய த்தில் வெளி யாகியு ள்ளது. மேலும், நடிகர் சந் தானம் சென் னையில் உள்ள புழி ச்சலூ ர் ப குதியி ல்தான் இவர் பிற ந்துள் ளார். மேலும், ப ள்ளியில் படி க்கும்போ தே மேடை நாடக ங்க ளில் நடி ப்பதி ல் அ திகமா க ஆ ர்வ த்தை செலு த்தி வந்து ள்ளார்.

அதன்பிறகு சி றுவ யதில் இரு ந்தே பல நாடக த்தில் பங்கே ற்று நடித்து வந்து ள்ளார் என்பது குறி ப்பிடத்த க்கது. அதன் பிறகு தி ல்லா னா தி ல்லா னா என்ற பாடலு க்கு பள் ளியில் மு தலில் ச ந்தானம் மே டையே றி நட னமாடியு ள்ளா ர். மேலும், நடிகர் ச ந்தான த்தி ன் தந்தை கா ர்பெ ண்டர் வே லை செ ய்து வருகி ன்றார். மேலும், ப ல்லா வரம் தான் சந்தா னத்தின் பூர்வீ கம். இப்படி ஒரு நிலையில் சந்தா னத்தை ப ற்றிய பல த கவ ல்கள் வெளி யிட்டுள் ளார்க ள். அந்த வீ டியோ பதி வு தற்போது இணைய த்தில் வெளி யானது இதோ…

Leave A Reply

Your email address will not be published.