ஒ ரே வ ரு டத் தி ல் 40 பட ங் கள் ந டி த்த பி ரப ல ந டி கர். ..! !! இ து வ ரை யா ரும் மு றி யடி க் கா த சா த னை. . .!! ! அ ப் படி ப் ப ட் ட ந டிக ரு க் கே இ ப் ப டி ஒ ரு ப ரி தா ப நி லை மை யா . .. ? ? ? அ தை க ண் டு வ ரு ந் து ம் ர சி க ர் க ள் . . . !! !

0

தற்பொ ழுது வ ளர் ந்து வரும் நடிக ர்கள் ஒரு வருட த்தில் ஒரு திரை ப்படம் நடி ப்பதே பெ ரிதாக இருக்கி ன்றது. ஒரு சில நடிக ர்கள் இரண்டு மூன்று ஆண் டுக ளுக்கு ஒரு முறை கூ ட திரை ப்பட ங்கள் நடித்து வருகி றார்க ள். ஒருசிலர் பெ ரிதாக வாய் ப்பு கிடை க்கா மலே சி னிமாவை வி ட்டு வி லகி விடுகி ன்றா ர்கள். இப்படி இருக்கும் நி லையி ல் ஆ ரம்ப கா லகட் டத்தி ல் ஒரு சில நடிக ர்கள் வருட த்தி ற்கு ஏரா ளமான திரை ப்பட ம் நடித்து எ ளிதாக சாத னை படை த்து இரு க்கிறா ர்கள். அந்த வகையில் 80 90 கால கட்ட த்தில் பல திரை ப்பட ங்களில் நடித்த ஏரா ளமான நடிக ர்கள் இரு க்கின் றார்கள். அந்த வகையில் த மிழ் சி னிமாவில் இ துவரை ஒரு வ ருட த்தில் அதி க திரை ப்படங் கள் நடித் தவ ராக வல ம் வ ருபவ ர் என் றல் அது நடிகர் மோக ன் என்பவர் தான். இவர் ஒரு வரு டத்தி ல் கிட்ட த்தட்ட 19 திரை ப்பட ங்கள் நடி த்து உள் ளார் என்ப து குறி ப்பிடத்த க்கது. அதனைத் தொட ர்ந்து நடிகர் விஜய காந்த் நடி ப்பில் ஒரு வ ருடத் தில் 18 திரை ப்பட ங்கள் நடித்து வெளி யாகி

அ னைவரை யும் பி ரமி க்க வை த்தது. அத ன்பி றகு அப்படி ஒரு சா தனை யை யாரும் செய் யவில் லை என் கிறது கோ லிவுட் வட் டாரம். அ தற்க்கு நான் இ ருக்கேன் என அந்த லி ஸ்டில் வ ந்து சேர் ந்தவர் தான் நடிகர் ஷா நவாஸ் நசீர் என்பவர். இவர் பி ரபல மலை யாள நடிக ரான இவர் ஒரு வரு டத்தில் கிட்ட த்தட்ட 40 திரை ப்பட ங்களி ல் ந டித்துள் ளாராம் எ ன்பது குறி ப்பிடத க்கது. இந்தி ய சினி மாவில் ஒரு வரு டத்தில் அதிக திரை ப்பட ங்களி ல் நடி த்த வரும் இவர் தான் எ ன்ற பெ ருமையு டன் வலம் வரு கிறா ர்.

அ துமட்டுமில் லாமல் தயா ரிப்பாள ர்களுக்கு தொ ல் லை கொடு க்காத ந டிகரும் இவர் ஒருவ ர் தான் என கூறுகி ன்றனர். இன்று ஒரு திரை ப்பட த்தில் நடி த்து விட் டால் அந்த நடிகர் நடி கைகள் காட் டும் ப ந்தாவு க்கு அள வி ல்லை. ஆனால், அந்த கா லகட்ட ங்களில் ந ம்பர் ஒன் நடி கராக வல ம் வ ந்த போதும் இவர் பெரி தாக பந்தா காட்டி யதி ல்லை என்று கூ றுகிறா ர்கள் அவரது வட்டா ரங்கள். இத்தனை ஆண் டுகள் ஆ னாலும் இந்த மாதி ரியான சி னிமா த கவ ல்கள் இன் னும் ரசிக ர்கள் ம த்தியி ல் வைர ளாக தான் பே ச ப ட்டு வருகி ன்றது…

Leave A Reply

Your email address will not be published.