ம றை ந் த ந டிக ர் மீ சை மு ருகே சன் க டை சி கா ல த்தி ல் ப ட்ட க ஷ்ட ங் கள்.. .! !! இ ப்ப டி ஒ ரு நோ யி னா ல் அ வ தி ப்ப ட்டு இ ற ந் த ந டி கர்…!!! பல ரையும் கல ங்கவை த்த பதிவு இதோ…!!!

0

த மிழ் சி னிமா உ லகில் ஆர ம்ப கால த்தில் சி றிய கதாபா த்திர த்தில் நடித்து வந்தவ ர்கள் அதன் பிறகு பெ ரிதாக வா ய்ப்புக ள் கிடை க்காம ல் சி னிமா வை வி ட்டு வி லகி விடுவார்கள். ஆனால், ஒரு சில நடிகர்கள் தங்க ளுடைய வ யதான கா லத்தில் கூட சினிமாவி ல் நடி த்துள் ளார்கள். அந்த வகையில் மீசை முருகேசன் என்பவர். இவர் ஆர ம்ப காலக ட்டத் தில் இசை யமை ப்பாளரா க எம்.எஸ்.விஸ்வநாதன் இதை கு ழுவில் ஒரு இசைக் கலை ஞராக ப ணியா ற்றி அதன் பிறகுதான் சி னிமாவில் நடி த்துள் ளார் என்பது குறிப்பிட த்தக்கது. இவர் பல ப ழைய திரை ப்பட ங்களில் சி றிய கதாபா த்திரத்தில் நடித்து வந்துள்ளார். மேலும், நடிகர் மோகன் நடிகை நதியா நடிப்பில் வெளிவந்த உ யிரே உன க்காக என்ற திரைப்படத்தில் தான் நடிகராக திக ழ்ந்தா ர். அதன் பிறகு நடிகர் விஜயின் பூ வே உன க்காக, கா தலு க்கு ம ரியாதை போன்ற திரை ப்பட த்தில் மு க்கிய கதாபா த்திர த்தில் நடித்து பிரபல மானார். மேலும், இவர் நடிகர் விஜயகாந்த் பெ ரியண் ணா என்ற திரைப்ப டத்தில் நடித்து ள்ளார் என்பது குறிப்பிட த்தக்கது. இதை தொடர்ந்து இவர் க டைசியாக நடிகர் சேரனின் பி ரிவோம் சந்தி ப்போம் என்ற

திரைப்ப டத்தில் நடித்து ள்ளார். மேலும், இவர் பல வெளிநாட்டு இசை நிக ழ்ச்சிக ளுக்கு சென் றுள்ளா ர். இவர் நடிகர் மட் டுமல் லாமல் டிவி நிக ழ்ச்சி யை தொகு த்து வழங்கும் தொகு ப்பா ளராக இருந்து வந்து ள்ளார். இவர் பெரிய மீசை வைத்து இரு ப்பதன் கா ரணமா கவே இவரை மீசை முருகேசன் என்று ப லரும் அழை த்து வந்து ள்ளா ர்கள். இவருடைய ம னைவியி ன் பெயர் கண்ணம்மா. மேலும், இவருக்கு ஜோதிகுமார், நாகராஜன் என இரண்டு மக ன்க ளும் சரஸ்வதி, செல்வி என இரண்டு மக ள்க ளும் உள்ள னர். இவர் பல குண ச்சித்திர கதாபா த்திரத்தில் கிட்ட த்தட்ட 100 க்கும் மேற்பட்ட திரை ப்பட ங்களில் நடித்து ள்ளார். இப்ப டியொரு நிலையில் இவர் இரு வீட்டில் கு ளித்துவி ட்டு

அ றையிலி ருந்து வெ ளியே வரு ம்பொழுது வ ழுக் கி கீழே வி ழுந்து வி ட்டார். அப்பொழுது அவரது த லையில் ப லத்த அடிப ட்டு உ டன டியாக அவரை மரு த்துவம னையி ல் சேர் த்துள் ளார்கள். அவருக்கு மூ ளையி ல் ர த்தம் உ றைந் து வி ட்டது. இது மட் டுமல் லாமல் அவருக்கு இதற்கு முன்பே ச ர்க்க ரை வி யாதியு ம் சி றுநீர க பாதி ப்பும் இருந்தது. இப்படி ஒரு நிலையில் தீ வி ர சி கிச் சை ப லனி ன் றி இவர் உ யிரி ழந் துவி ட்டார். மேலும், இவர் இ றந் த அன்று பல திரை ப்பிரப லங்கள் இவருக்கு அ ஞ்ச லி செ லுத்தி வந்துள் ளார்கள். இவர் ம றைந் து இருந் தாலும் இன் னும் இவர் நடித்த கதாபா த்திரம் மற்றும் இவர் செ ய்த பல ந ன்மைக ள் இ ன்றும் இவரை பிரப லமாக பேச வைத்து தான் வருகி ன்றது…

Leave A Reply

Your email address will not be published.