சி ங் க ம் பு லி ப டத் தி ல் ந டி த் த நடி கை யா இ வ ங் க … ? ? ? அ டே ங் க ப்பா, இ ந் த வ ய தி லு ம் இ ப் ப டி ஒ ரு பு கை ப் ப ட மா. .. ? ?? இ ணைய த்தி ல் தீ யாய் ப ர வு ம் வீ டியோ வை பா ர் த் து வா யை பி ள ந் த ர சி க ர்க ள் . ..! !!

0

சினிமாவில் சில் காட்சிகளில் தோன்றி ரசிகர்களை இன்று வ ரை பே ச வைக்கும் நடிகைகள் சிலர் தான்.அதிலும் பல மு ன் னணி நடிகைகளே நடித்து வந்தாலும் அ வ் வள வா க மக்களை நடிகைகள் க வ ர்வ து இல்லை.அந்த வ கை யில் ஒரு படத்தில் மூ ல ம் த ன க்கெ ன்று ஒரு ரசிகர்கள் கூ ட் ட த்தை வைத்து இருப்பவர் நடிகை நீ லு அவர்கள்.இவர் 2011 ஆம் ஆண்டு ஜீவா நடிப்பில் வெளியான படமான சிங்கம் புலி மூலம் அறிமுகமாகி தமிழ் சினிமா ரசிகர்கள் ம ன தி ல் நீங்கா இடம் பிடித்தார்.மேலும் அந்த படத்தில் பல முன்னணி தமிழ் சினிமா பிரபலங்கள் நடித்து மக்கள் ம த் தி யி ல் வரவேற்பை பெற்றார்கள்.மேலும் இவர் அதற்கு பின்னர் எந்த ஒரு படத்திலும் நடிக்கவில்லை.இவர் தற்போது என்ன செய்கிறார் என யா ரு க் கு ம் தெரியவில்லை.சமீபத்தில் நடிகை நீ லு பேட்டி ஒன்றில் கலந்து கொண்டார்.அதில் அவர் கூ று கை யி ல் அந்த படத்தில் என்னையும் எனது மகளையும் ஜீவா சைட் அடிப்பது போல தான் எடுத்து இருந்தார்கள். சி னிமா வை பொறு த்தவ ரை ம க்களு க்கு ஒருவரை பி டித் து வி ட்டால் அவர் பெரிய நடிகராக இருக்க வேண்டும் .

என்ற அவ சியம் கிடை யாது திரை ப்பட த்தில் ஒரு சி றிய காட்சி யில் நடி த்திரு ந்தார் கூட அவரை ம னதில் வை த்துக் கொ ள்வா ர்கள். அவரது ஆர ம்ப காலக ட்டத்தில் ஒரு சி றிய கதாபா த்திர த்தில் நடி த்திரு ந்தாலும் இன் றுவரை அவர்களை ம னதில் வை த்துக்கொ ண்டுஒரு சில திரை ப்பட ங்களை பார் த்து அந்த திரை ப்பட த்தில் நடித்த நடிகை நடிகர் தானே என்று பே சி வருவா ர்கள். அந்த ளவுக்கு அவர் நடித்த அந்த கதாபா த்திரம் ம க்களை க வர்ந் து உ ள்ளதா க இருக்கும். அந்த வகையில் நடிகர் ஜீவா நடிப்பில் வெளிவந்த சி ங்கம் பு லி என்ற திரை ப்பட த்தின் மூ லம் நடித்து ம க்கள் ம த்தியில் இன்றும் பிரப லமாக பேச ப்பட்டு வரும் நடிகை தான் நீலு நர்சீன்.

இவர் அந்த திரைப்ப டத்தில் நடித்து பிறகு ஏரா ளமான ரசிகர் ப ட்டாள த்தை வை த்துள் ளார் என்று தான் சொல்ல வேண்டும். மேலும், அந்த திரைப்பட த்தில் பல மு ன்னணி த மிழ் சினிமா பி ரபலங் கள் நடித்து ம க்கள் மனதில் வ ரவே ற்கப் படுகிறா ர்கள்.மேலும் இவர் அதன் பின்னர் எந்த ஒரு திரை ப்பட த்திலும் நடி க்கவி ல்லை. இவர் தற்போது என்ன செய்கி றார்.? என்று யா ருக்கும் தெரி யவி ல்லை.? மேலும், சமீப த்தில் நடிகை நீலு நர்சீன் பே ட்டி ஒ ன்றில் கல ந்து கொ ண்டார். அதில் அவர் கூ றியதே அந்த அ ப்படத் தில் என் னையும் எனது மக ளை யும்ஜீவா சை ட் அடி ப்பது போல தான் எ டுத்து இரு ந்தார் கள்.

ஆனால், படம் வெ ளியான பி றகு தான் தெ ரிந் தது என் கிட்ட சொ ன்ன து ஒண் ணும் திரை ப்படத்தில் ஒ ன்னு கூ றியுள் ளனர். மேலும், இவர் தற்போது அவர் beautician ஆக வே லை செ ய்து வ ருகி றார். மேலும், இவர் தற்போது தனது ச மூக வலை த்தள த்தில் தனது புகைப்ப டத்தை வெ ளியி ட்டார். அதைக் க ண்ட ரசிக ர்கள் இ வங் களா என வா யடை த்துப் போய் உள் ளார்கள். அந்தள வுக்கு ஆளே அடை யாளம் தெரி யாத அளவுக்கு மா றிவி ட்டார் என்று ப லரும் அந்தப் பே ட்டியை பார் த்து கமெ ண்ட் செய்து வருகி ன்றா ர்கள்…

Leave A Reply

Your email address will not be published.