சு ந் தர பா ண்டி ய ன் ப ட த் தி ல் ந டி த்த இ ந் த ந டி கை யை ஞா ப கம் இ ருக் கா . .. ? ? ? எ ன் ன து, இ வரு க் கு இ வ்வ ள வு பெ ரி ய ம க ளா . . . ! ! ! இ ணை ய த்தை க ல க் கும் குடு ம் ப பு கை ப் ப ட த் தை பா ர் த் து வாய் ய டை த் து போ ன ர சி க ர் க ள் . . .!!!

0

பொ துவாக வெ ள்ளித்திரை யில் தான் சி ன்னத்தி ரைக்கு பலரும் சென் றிருக்கி ன்றார்கள். அந்த வகையில் நடிகை ராதிகா, ரம்யா கிருஷ்ணன், தேவயானி போன்ற பல த மிழ் சி னிமா நடி கைகள் ஒரு கால த்தில் பிரபல நடி கையாக இருந்து தற்பொழுது வா ய்ப் பு எதுவும் கிடை க்காம ல் சி ன்னத்தி ரை ப க்கம் செ ன்று நடித்து வருகி றார்கள். அவர்க ளுக்கு வெ ள்ளித்தி ரையில் எந்த அளவிற்கு வரவே ற்பு கிடை த்ததோ அதே அளவி ற்கு சின்ன த்திரை யிலும் ம க்கள் ம த்தியில் ந ல்லதொ ரு வரவே ற்பு கிடை த்து வருகி ன்றது. அதனைத் தொடர்ந்து சி ன்னதி ரையில் மிக பிரப லமான நடி கையாக தி கழ்ந் து வருபவர் தான் ஜானகிதேவி என்பவர்.இவர் காவலன், ரம்மி, சுந்தர பாண்டியன் போன்ற படங்களில் நடித்துள்ளார். தற்போது சன் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் திருமகள் மற்றும் கயல் தொடர்களில் நடித்து வருகிறார். ஜானகிதேவி பெரும்பாலான கதாபாத்திரங்களில் நெகட்டிவாக நடித்தாலும் ரசிகர்களின் கவனத்தைப் பெற்றா இவர் கா வல ன், ரம்மி, சுந்தரபாண்டியன் போன்ற பல முன்னணி நடிகர்களின் திரை ப்படங்க ளில் குண ச்சித்தி ர வேட த்தில் நடித்து வருகி ன்றார்.

மேலும், இவர் பல நெ கட்டி வ் கதாபா த்திர த்தில் நடித்து ரசிகர் ம த்தியி ல் பி ரபலமா னார். மேலும், சூப்பர் ஹி ட் ப டமான சுந்த ரபாண்டி திரை ப்பட த்தின் மூ லம் இந்த நடிகை ம க்க ள் ம த்தியில் மிக வும் பிரப லம் அடை ந்தார். இதனை தொடர்ந்து சி னிமாவி ல் வா ய்ப்புக ள் கு றையத் தொட ங்கிய உட ன் சன் தொலை க்காட் சியில் ஒளிப ரப்பு செய்ய ப்ப ட்ட தி ருமகள் மற்றும் கய ல் போன்ற சீரிய ல்கள் நடி த்து வருகி ன்றார். அந்த வகையில் சமீப த்தில் பே ட்டி ஒ ன்றில் கூறியு ள்ளார்.நடிகை ஜானகிதேவி சினிமா ஒளிப்பதிவாளரை திருப்பதியில் காதல் திருமணம் செய்துகொண்டார்.

‘முத்துக்கு முத்தாக’, ‘ஆடுகளம்’, ‘ரம்மி’, ‘சுந்தர பாண்டியன்’ உள்பட பல படங்களில் அக்கா மற்றும் அண்ணி வேடங்களில் நடித்தவர் ஜானகிதேவி. இவருக்கும் ‘மஞ்சள் குங்குமம்’ என்ற படத்தின் ஒளிப்பதிவாளர் சதீஷ்குமாருக்கும் இடையே காதல் இருந்து வந்தது. 2 வருடங்களாக காதலித்து வந்தார்கள். இருவரும் திருமணம் செய்துகொள்ள முடிவு செய்தார்கள். அதன்படி, திருப்பதி கோவிலில் ஜானகிதேவியும், சதீஷ்குமாரும் திருமணம்  செய்துகொண்டார்கள். ஜானகிதேவி-சதீஷ்குமார் திருமண வரவேற்பு நிகழ்ச்சி சென்னை கிண்டியில் உள்ள நட்சத்திர ஓட்டலில் நடந்தது. அதில் நடிகர்கள் விஜய் சேதுபதி,

ராஜ்கபூர், சம்பத்ராம், ‘கயல்’ தேவராஜ், டி.வி.நடிகை நந்தினி, ஒளிப்பதிவாளர் சேவிலோ ராஜா மற்றும் பலர் கலந்துகொண்டு மணமக்களை வாழ்த்தினார்கள். அதில் தனது சி னிமா அ னுபவ ங்களை பகி ர்ந்துள் ளார். நான் சினிமாவில் நடிக்க போகி ன்றேன் என்று சொ ன்னது யாரும் ஆர ம்ப த்தில் ஒ ப்புக் கொ ள்ளவி ல்லை. மேலும், பல உ றவின ர்கள் என்னை ஒ துக் கி வி ட்டா ர்கள். அதன் போரா ட்டத்தி ற்குப் பிற குதான் நான் சி னிமாவி ல் சாதி த்து வருகி ன்றே ன் என்று கூறியு ள்ளார். சமீப த்தில் நடிகை ஜானகிதேவி தனது க ணவ ர் மற்றும் மக ளுட ன் எடு த்துக் கொ ண்ட ஒரு சில புகை ப்பட த்தை சமூ க வலை த்தள பக்க த்தில் வெளியி ட்டு வருகின் றார்…

Leave A Reply

Your email address will not be published.