அடே ங்கப்பா, ந டிகை ரா ஜ்கிர ணுக்கு இப் படி ஒ ரு அ ழகான மக ளா. .. ! ! ! சி னி மா ந டி கை யை மி ஞ்சி ய பேர ழ கு…!! ! முதன் மு றை யா க வெ ளியி ட்ட மக ளி ன் பு கை ப்பட த்தை பா ர் த் து வி ய ந் து போ ன ர சி க ர் க ள் . . . ! ! !

0

கடந்த, சில ஆண் டுகளா க திரை பிரப லத்தி ன் சி றுவ யது புகை ப்படமோ அல்லது அவ ர்களது குடு ம்ப புகை ப்படம் ரசிகர் ம த்தியில் வைர லாக பர வி வருகி ன்றது. அதில் ஒரு சில பிரப லத்தி ன் மக ள் அல்லது மக ன்க ள் சி னிமாவி ல் ஒரு சில கதாபா த்திர த்தில் நடித்து வந்த வர்க ளாக கூட இரு க்கின் றார்கள். ப லரும் சி னிமா ப க்கமே வரா மல் தனது ப டிப்பு வே லை போ ன்றவ ற்றை செய்து வருகி ன்றா ர்கள்.அந்த வகையில் த மிழ் சி னிமாவில் கிராம த்திலி ருந்து வந்த நடிகர் தான் ராஜ்கிரண். இந்த கிராம த்தில் இருந்து வந் திருந் தாலும் ரசிகர்கள் ம த்தியில் நல்ல ஒரு வரவே ற்பு கிடை த்து ஏரா ளமான திரை ப்பட ங்களில் நடித்து வந்து ள்ளார். இவர் அ திகமா ன கிராம த்து மை யமாக வைத்து உருவா கும் இப்பட த்தில் நடித்து .  பிரப லமா னார் என்று தான் சொல்ல வே ண்டும். மேலும், இவர் கிராம த்துக் கதை களில் குண ச்சித்திர நடி கராக பெயர் எடு த்தவர் என்று கூட சொல் லலாம். மேலும், இவர் திரை ப்பட த்தில் மா மிச ங்களை கடி த்து சா ப்பி டுவது எதி ரிக ளை தூ க்கி ப்போட்டு அடி ப்பது மேலும் அ டியால்க ளை எறு ம்புக ளை உடை ப்பது என்று வழ க்கமாக திரை ப்பட த்தில் நடிப்பார். இதனைத் தொடர் ந்து நடிகர் ரா ஜ்கிர ணின் உ ண்மை யான பெயர் இது கிடை யாது. அவ ருடைய பெயர் கா தர் மொ ய்தீன். இவர் சி னிமாவி ற்காக தான் த ன்னு டைய பெயரை

ரா ஜ்கிர ண் என்று மா ற்றிக் கொ ண்டார் எ ன்பது குறி ப்பிட த்தக்கது. இவர் நடிகர் ம ட்டும ல்ல ஒரு இய க்குனர், தயாரி ப்பா ளராகும் திக ழ்ந்து வருகி ன்றார். மேலும் இவர் எ ளிய குடு ம்ப த்தில் பிற ந்து வளர் ந்தவர். ஆனாலும், இவரது பெற்றோ ர்கள் இவரே ராஜா போல வளர் த்து வந்தனர். அத ன்பி றகு இவர் செல் லம்மா என்ற ஒரு பெ ண் ணை தி ரும ணம் செய்து கொண் டார். அதன், பிறகு சில நா ட்க ளிலேயே இவர்கள் இருவ ருக்கும் கரு த்து வே றுபாடு கா ரணமா க இ ருவரும் பிரி ந்து வி ட்டா ர்கள். மேலும், நடிகர் ராஜ்கிரண் வா ழ்வி ல் எந்த ஒரு குறி க்கோ ளும் இல் லாமல் வாழ் ந்து கொ ண்டிரு ந்த பிறகு அத ன்பி றகு ப த்மஜோ தி என்ற பெ ண் ணை இர ண்டாம் தி ரும ணம் செய்து கொ ண்டார்.

அதன் பிற குதா ன் நான் நி ம்மதி யாகஉண ருகிறே ன் என்று அவர் கூறியு ள்ளா ர். மேலும் இவ ர்க ளுக்கு ஒரு ம கன் மற்றும் ம கள் என இர ண்டு பே ர்கள் உள் ளார்க ள். மேலும், இவர் தனது குடு ம்ப த்துடன் நி ம்மதி யாக வாழ் ந்து வருகி ன்றா ர். இப்படி ஒரு நி லையில் தற்போது முத ன் முறை யாக ம னை வி மற்றும் குழ ந்தைக ளுட ன் இரு க்கும் புகை ப்பட த்தை ச மூக வலை த்தள பக்க த்தில் ப திவிட்டு ள்ளா ர். இதனை பார் த்த ரசிக ர்கள் ப லரும் ஆ ச்சரிய த்தில் உள் ளார்கள். ஆனால், தற்போது என்ன செய்து வருகி ன்றா ர்கள் என்ற ஒரு த கவலும் வெ ளிவரவி ல்லை புகை ப்படம் மட்டுமே இணைய த்தில் வெளி யாகியுள் ளது…

Leave A Reply

Your email address will not be published.