கு ங் கும ப் பூவும் கொ ஞ் சும் பு றாவு ம் பட நடி கை யா இ து. ..? ?? தி ரும ணத் து க்கு ப் பி ற கு ஆ ளே அ டை யாளம் தெ ரியா த அளவுக்கு கு ண்டா கி ய நடி கை.. . ! !! வெ ளி வந் த பு கை ப்ப டத் தை பா ர் த்து வி ய ந் து போ ன ர சி கர் க ள்.. .! !!

0

சி னிமாவை பொறு த்தவரை ஆர ம்பத்தி ல் அவர்கள் நடித்த முதல் திரை ப்படத் திலேயே நல்ல ஒரு வரவே ற்பு கிடை த்து. அதன் பிறகு அவர்கள் அடு த்தடு த்த திரை ப்பட த்தில் நடித்து ம க்களை கவ ர்வா ர் என்று நினை த்த பல நடிகர்கள் நடித்த முதல் திரை ப்படத் திலேயே அதன் பிறகு வா ய்ப் பு கிடை க்காம ல் சி னிமாவை வி ட்டு வி லகி நி ற்கி ன்றார்கள்.அந்த வகையில் த மிழில் 2009 ஆம் வெளியா ன குங்கு ம பூ வும் கொஞ் சு ம் பு றாவு ம் என்ற திரை ப்பட த்தின் மூ லம் அ றிமுகமா னவ ர் நடிகை தனன்யா என்பவர். தற்போது த மிழ் சி னிமாவில் எங்கு இருக்கி றார் என்ன செ ய்து கொண் டிருகிறா ர் என்று தெரி யுமா உங்களுக்கு.? வாங்க தெரிஞ்சி க்கலாம்.த மிழில் நடிகர் ரா மகிருக ஷ்ணா ந டி ப்பில் வெளி யான குங்கு ம பூ வும் கொ ஞ்சும் பு றாவு ம் என்ற திரை ப்ப ட த் தின் மூ லம் தமி ழ் சினி மா து றையில் அறி மு மாகிறா ர் நடிகை தனன் யா. தனது மருத்துவ ப டிப் பின் 2 வது ஆ ண்டிலே யே சினி மா திரை ப்பட ங்களி ல் நடிக்க வந்து வி ட்டார். அதன் பின்னர் பட வா ய்ப்புக ள் எதுவும் வ ராதா ததா ல் மீ ண்டும் த னது ம ரு த் துவ ப டி ப்பை தொ ட ர்ந் தார் நடிகை தனன்யா. பி ன்னர் இவர் எ ங்கு சென்றா ர் எ ன்னவா னர் என்று ஒ ன்று ம் தெ ரியவி ல்லை.

நடிகை தன ன்யா ஒரு மிடில் தர கு டும்பத் தை சார் ந் த ஒரு சா தாரண பெ ண் தான். இவரது பெ ற்றோ ர்க ள்இவரை திரை ப்ப டத்தி ல் நடிக்க ச ம்ம த ம் தெ ரிவி க்கவி ல்லை. ஆனால், இவர் மருத் து வ படி ப்பை படி க்கும் போது அவ்வ ப்போது இ டையி ல் விடுமு றை எடு த்து குங்கும பூவும் கொ ஞ்சும் பு றாவும் திரை ப்ப ட த்தில் நடி த்து வந் தா ர். அந்த திரை ப்பட த்தில் நடித்த தான் மூல ம் இ வரு க்கு த மிழ் ரசிகர் கள் மத் தியில் நல்ல வ ரவே ற்பு கிடை த்தது. அந்த திரை ப்ப டத்தி ற்கு பிறகு இவர் த னது ம ரு த்துவ படிப் பை முடித் து வி ட்டார். பின்னர் மரு த்துவரா க ப ணியா ற்றி ய போது இவரு க்கும் மீ ண் டும் வெயி லோ டு வி ளையாடி என்ற திரை ப்பட த்தில் நடிக்க வா ய்ப்பு கி டை த்த து.

ஆனால், அந்த திரை ப்படம் எதி ர்பா ர்த்த அளவி ற்கு வெற் றியை பெ றவி ல்லை.இத னால் மீ ண்டும் தனது ம ரு த்துவ பணிக் கே திரு ம் பி விட் டார் நடிகை தன ன்யா. பி ன்னர், 2015 ஆம் ஆண்டு ஜியோ ன் ஆ ர்யான் எ ன்பவரை திரு மண ம் செய்து கொ ண்டு செட் டில் ஆகி வி ட்டார் நடிகை தனன்யா. இப்படி ஒரு நிலையில் நடிகை தனன்யா தனது க ணவ ருடன் எடு த்துக் கொ ண்ட ஒரு சில புகை ப்பட த்தை தனது ச மூக வலைத ளப் பக்க த்தில் வெளி யிட்டு இரு ந்தார். அந்த புகைப்ப டத்தை பார் த்த பல ரசிகர்கள் தி ரும ணம் ஆகி யும் இ ன்னும் சி னிமா நடிகை போன்று கா ட்சி அளி க்கின் றனர் என்று ஒருசில கமெ ண்ட் செய்து வருகி ன்றா ர்கள்…

Leave A Reply

Your email address will not be published.