நடி க ர் மு கி ன் ரா வி ன் ம னை வி யை பா ர் த்து ள் ளீ ர் க ளா . . . ? ? ? எ ன் ன து , அவ ரு ம் ஒ ரு தி ரை பிர ப லம் தா னா . .. ! ! ! மு த ன் மு றை யா க பு கை ப் பட த் தை வெ ளி யி ட் டு ர சி க ர் களு க் கு இ ன் ப அ தி ர் ச் சி கொ டு த் த ந டி க ர். . . !! !

0

இப்பது இரு க்கும் காலக ட்ட ங்களில் ப லரும் சி னிமாவை அ ந்தள வுக்கு விரு ம்பிய பார் த்தார் களோ அதே அளவி ற்கு ரி யாலி ட்டி ஷோ ம ற்றும் சீ ரிய ல்களை விரு ம்பிப் பார் த்து வ ருகின் றார்கள். அத ற்கேற் றவா று அவ ர்களும் த ங்களு டைய டி.ஆர்.பியை ஏற் றுவத ற்காக பல புதி ய ரி யாலி ட்டி ஷோ ம ற்றும் சீ ரிய ல்களை வெளி யிட்டு வ ருகின் றார்க ள். அந்த வ கையி ல் விஜ ய் டி வியில் பி ரபல மாக ஓடி க்கொ ண்டிரு க்கு ம் நிக ழ்ச்சி தான் பி க்பா ஸ்.இந்த ரி யாலி ட்டி நிக ழ்ச்சிக ள் தொலை க்கா ட் சி தொட ர்க ளும் ம க்க ள் ம த்தியி ல் மி குந்த வரவே ற்பை பெ றுகி ன்றனர். அந்த வ கையில் பி ரபல வி ஜய் தொலை க்காட் சியி ல் ஒ ளிபர ப்பாகும் பி க்பாஸ் நிக ழ்ச்சி ம க்கள் ம த்தியி ல் நீ ங்கா த இ டத்தை பெ ற்றுள் ளது என்று தான் சொல் லவே ண்டு ம்.மே லும், பிக் பாஸ் சீ சன் 3 இல் பரி ச்சயமி ல்லா த பல போ ட்டியா ளர்க ள் கல ந்து கொண் டனர். இத னை தொடர் ந்து த ற்போது ஒரு சி ல தி னங்க ளுக்கு முன் தா ன் பிக் பா ஸ் 5 மு டிந்த து. அந்த வ கையில் இய க்குனர் சேரன், க வின், சாண்டி மா ஸ்டர், முகேன் ராவ், லா ஸ்லியா, த ர்ஷன், அ பிராமி, மீரா மீதுன்,வனிதா, க ஸ்துரி,பரு த்திவீ ரன் சரவ ணன் போ ன்ற பல போ ட்டியா ளர்க ள் க லந்து கொ ண்டன ர்.

இந்த சீ சனி ல் ம க்கள் ம த்தி யில் மி கவும் பி ரபல ம் அடை ந்தவர் தான் முகே ன் ராவ் எ ன்பவர். இவர் மலே சியா வைச் சே ர்ந்த ஹி ப்ஹா ப் பா டகர் ஆவா ர். இவர் மலேசி யாவி ல் ப ல்வேறு ஆ ல்பம் பாட ல்களை தயாரி த் து யூ டியூப் சே னலில் வெளி யிட்டு வ ந்தா ர்.மே லும், த மிழி லும் ஒரு ஆ ல்ப ம்பாடல் வெ ளியிட்டுள் ளா ர் எ ன்பது குறி ப்பிடத்த க்க து. மே லும், தன் னுடை ய சி றந்த கு ணத்தாலு ம் அ ழகிய குர லாலும் ரசிக ர்க ள் ம னதை க வர்ந் து அ திகபடி யான ஓ ட்டுக் கள் பெ ற்று பிக் பாஸ் சீச ன் 3 பட்ட த்தை 50 ல ட்சம் பரி சு த ன்வசம் ஆ க்கிக் கொ ண்டா ர். இந்த நிலையி ல் த ற்போது இய க்குனர் கவி ன் இய க்க த்தி ல் ந டிகர் முகே ன் ரா வ் நடி த்து வெ ளிவந் த வேல ன் என் ற திரை ப்பட ம் ம க்க ள் ம த்தியி ல் மி குந்த வரவே ற்பை பெ ற்றுள் ளது. இதி ல் மு க்கிய கதாபா த்திர த்தில் நடிகர் முகே ன் ரா வ், சூ ரி , பிர பு , தம்பி ராமையா,

மீ னாட்சி, கோவி ந்தராஜ ன் ஆ கியோர் நடி த்துள் ளன ர்.இந்த நி லையி ல் நடிகர் முகே ன் ராவு க்கு ஒரு த ங்கை இரு ப்பது தெரி ந்த ஒ ன்று தான். ஆ னால், சகோ தரர் இரு க்கிறா ர் எ ன்ப து யாரு க்கும் தெரி யா து. அந்தத் திரைப்ப டத்திற்கு பிறகு ஒரு சில நல்ல திரை ப்பட ங்கள் இவருக்கு வா ய்ப் பு வந் துகொ ண்டிரு க்கிறது. இப்ப டியான நிலையில் தனது ம னை வி மற்றும் ம கனுட ன் இருக்கும் புகை ப்பட த்தைமுத ன்மு றையாக நடிகர் முகின் ராவ் தனது ச மூக வலைத ளப் பக்க த்தில் வெளி யிட்டு இரு ந்தார். அந்த புகை ப்பட த்தை பார் த்த பல ரசிக ர்கள் உ ங்க ளுக்கு தி ரும ணம் ஆ கிவி ட்டதா என்று கூட கமெ ண்ட் செய்து வருகி ன்றா ர்கள். அந்த வகையில் அவ ர்களது புகை ப்பட த்தை நீங்க ளும் பாரு ங்கள்…

Leave A Reply

Your email address will not be published.