சிம் பு நா ன் தூ க் கி வ ள ர் த் த பை ய ன். . . ! ! ! ஆ னா, வா ய் தா ன் ரொ ம்ப அ தி கம். .. ! !! தி டீ ரெ ன் று சி ம் பு வை வி மர் சி த்து நடிக ர் வெ ளி யிட் ட வீ டியோ .. .! ! ! ப ல ரை யு ம் ஆ ச்ச ரிய த்தி ல் ஆ ழ் த்தி ய து . ..!!!

0

நடிகர் பிரி த்தி விராஜ் முத ன்மு தலில் நான் வாழ வைப்பே ன் 1979 என்ற திரை ப்பட த்தில் பப்லு என்ற பெ யரில் கு ழந் தை நட்ச த்திர மாக அ றிமுகமா னார் என்பது குறிப்பிட த்தக்கது. கே. பாலச்சந்தர் இய க்கிய வானமே எல்லை திரை ப்பட த்தில் மு க்கிய பா த்திர த்தில் நடி ப்பத ற்கு முன்னர் 1980களில் கு றைந்த செ லவில் எடு க்கப் பட்ட மலை யாளப் திரை ப்பட ங்களில் நடி த்துவ ந்தார்.இவர் தொலை க்கா ட்சித் தொட ர்களில் நடிக்க வருவ தற்கு முன் அவள் வ ருவாளா போன்ற திரை ப்பட ங்களில் எ தி ர்ம றை பாத்திர ங்களை ஏற்று நடித்தார். மேலும், 2000களில் நாகா இய க்கிய நகைச்சுவை தொலை க்காட்சித் தொடரான ரமணி விசஸ் ரமணி மற்றும் அமா னுசிய திகில் தொடரான ம ர் ம தேசம் ஆகிய இரண் டிலும் நடி த்தார். இந்த இரு தொடர்களும் இவரது வா ழ்வில் திரு ப்பு மு னையை ஏற்படு த்தின. இ தற்கி டையில் இவர் ஜெயா தொலை க்காட் சியில் ஒளிப ரப்பான சவால் என்ற நிக ழ்ச்சி யைத் தொகு த்து வழங் கனார். பின்னர், இவர் ராதிகவின் தொலை க்கா ட்சித் தொட ரான அ ரசியி ல் தி ருநங் கையாக நடி த்தார்.

அதன் பிறகு தொலை க்காட்சித் தொட ர்களா ன ராஜ ராஜேஸ்வரி,வாணி ராணி ஆகிய தொடர்க ளில் நடி த்தார். நடிகர் பிரி த்திவிரா ஜுக்கு திரை ப்பட வா ய்ப்புக ள் குறைந் ததால் நடனத் தி ற மை க்கான போட்டி நி கழ்ச் சியாக விஜய் தொலை க்காட்சியில் ந டத்தப்ப ட்ட தொலை க்காட்சி நிக ழ்ச்சி யான ஜோடி நம்பர் ஒன் னின் இர ண்டாவது பருவ த்தில் போ ட்டியி ட்டார். இதனை தொடர்ந்து நடிகர் பிரித்திவிராஜ்நடிகர் சிம்புவை ப ற்றி சமீப த்திய பே ட்டி ஒ ன்றில் கூறியு ள்ளார். அது எ ன்னவெ ன்றால் அவர் உட ல் எ டையை குறை த்து உள்ளது மிகவும் வி த்தியாச மாக உள்ளது.

அதற்காக அவ ரைப் பாரா ட்டுகிறே ன். ஆனால், அ தேசம யம் உட ம்பை கட் டுக்கோ ப்பாக அப்ப டியே மெயி ன்டெய் ன் செய்ய வேண்டும் இல்லை என்றால் மீண்டும் கு ண்டா கி வி டுவார் என ப லமுறை நான் அவருக்கு அ ட்வை ஸ் செய்து ள்ளேன். ஆனால், சிம்பு அதை கே ட்கவி ல்லை. மேலும், நான் சிம்புவை தூ க்கி வள ர்த்த பை யன். நான் என்ன சொ ன்னா லும் கே ட்பார். ஆனால், அவருக்கு வா ய் ரொ ம்ப அ திகம் என்று நடிகர் சிம்புவை பற்றி ஒரு சில த கவ ல்களை சமீப த்தில் பேட்டி ஒ ன்றில் கூறியு ள்ளார்…

Leave A Reply

Your email address will not be published.