ஓ லை வீ ட் டி ல் தா ன் வாட கை க்கு இ ரு ந்தோ ம்.. .! !! வா ழ் வி ல் ரொ ம் ப க ஷ் டப் ப ட்டே ன்… .! ! ! இ ன் று த மிழ் சி னி மாவி ன் உ ச்ச ந ட்ச த் திர ம். .. !! ! க ண் கல ங் கி யப டி வெ ளிவ ந்த வீ டியோ வை கண் டு க ண் ணீ ர் வி ட் ட ர சிக ர்க ள் .. . !! !

0

த மிழ் தி ரைப்படத் துறையில் முன் னணி திரை ப்பட நடிகராக வலம் வருபவர் நடிகர் ஜெயம் ரவி. இவர் த மிழ் சினி மாவில் முன் னணி தயாரி ப்பாளரான மோக னின் மக னாவார். நடிகர் ஜெயம் ரவியின் சகோ தரர் இயக் குனர் எம்.ராஜா ஆவார். நடிகர் ஜெயம் ரவி நடித்து வெளி வந்த ஜெ யம் எனும் திரை ப்படத்தின் மூ லம் தமி ழ் சினி மாவில் தனது திரை வாழ் க்கையை தொட ங்கினார். தனது முதல் திரைப் படத்தில்தனது சிற ப்பான நடிப் பால் ம க்கள் மன தில் நீங் காத இடத் தைப் பெற்றி ருந்தார். பெரு ம்பாலும் தனது அண் ணன் எம் ராஜாவின் இய க்கத்தில் வெளி வந்த திரைப் படத்தில் நடித்திரு ந்தார் என்பது குறிப்பிட த்தக்கது. அந்த வகையில் தா ம்தூ ம், சந் தோஷ் சுப்ரம ணியம், பேரா ண்மை, எங் கேயும் கா தல், தனி ஒருவன், பூ லோகம், நிமி ர்ந்து நில், சம் திங் சம் திங் போன்ற ஏராள மான திரைப்ப டங்களில் நடித்து ள்ளார்.இந்த நிலையில் நடிகர் ஜெயம் ரவியின் குடும் பத்தை பற் றிய சுவார ஸ்யமா ன தக வல் தற்போது ச மூக வலை தளங்களில் வெளி யாகி உள் ளது. அது என் னவெ ன்றால் நடிகர் ஜெயம் ரவியின் த ந்தை தற்போது மு ன்னணியாக இருந்து வருகி றார். ஆனால், நடிகர் ஜெயம் ரவி பிறக் கும்போது மிக ஏழ்மை யான குடும் பத்தைச் சேர்ந்த வராக இரு ந்தார். மேலும், 45 ரூபா ய்க்கு வா டகை வீ ட்டில் த ங்கியிரு ந்தா ர்கள்.

அதில் முத லில் கீ ற்று பின் னிய கூரை வீட் டில்தான் இவரது வாழ்க் கையை தொட ங்கினார். நடிகர் ஜெயம் ரவி பிறந் ததே ஒரு சாதா ரண ஓ ட்டு வீட் டில் தான். மேலும், நடிகர் ஜெயம் ரவி பி றந்த தற்கு பி ன்ன ர்தான் நல்ல வீடு சொ ந்த கார் எ ல்லாம் வாங்கி னார்கள். நடிகர் ஜெயம் ரவியின் முதல் திரைப் படமான ஜெயம் திரை ப்பட த்திற்கு இவரது த ந்தை தயாரிப் பாளரா க பணி யாற்றி னார் என்பது குறி ப்பிடத்த க்கது. ப லரும் என்னை நம்பி இவ்வ ளவு ப ணம் போ டலாமா என கூறினா ர்கள். அதற்கு என்னுடைய அ ப்பா என் மகனு க்காக செ ய்கி ன்றேன் என சொல்லி அத்திரைப் படத்தை தயாரி த்தார்.

எனது தந் தையின் நம்பி க்கையும் து ணையின் தான் இந்த அள விற்கு நாங்கள் உ யர் ந்து இரு க்கி ன்றோம். இந்த நிலையில் ஏழ்மை யான குடும் பத்தில் பி றந்து கூரை வீட்டி லும் சா தாரண ஓ ட்டு வீட் டிலும் இருந்துதற்போது தமி ழ் சி னிமாவின் மு ன்னணி நடிக ராக இரு ப்பதை அறி ந்த ரசிக ர்கள் விய ப்பில் ஆழ் ந்து வரு கின்றன ர். இந்த நிலையில் நடிகர் ஜெயம் ரவியின் கு டும்ப த்தினர் சமீப த்தில் த னியார் சேன லுக்கு பே ட்டி அளித்த வீ டியோ ப திவு தற்போது ச மூக வலை தளங் களில் வெளி யாகியு ள்ளது. அந்த வீடியோவை நீ ங்களும் பாரு ங்கள்…


Leave A Reply

Your email address will not be published.