உ த வி கே ட்டு விஜ ய்க் கு மூ தாட் டி எ ழு தி ய க டித ம்.. .! ! ! மூ ன் று ஆ ண் டு க ள் க ழி த் து வெ ளிவ ந் த உ ண் மை த க வ ல்.. .! ! ! அ த ற் கு வி ஜ ய் எ ன் ன செ ய் தா ர் தெ ரியு மா .. . ? ?? இ ணைய த் தி ல் தீ யா ய் ப ர வு ம் தக வலை க ண் டு வா ய்ய டை த்து போ ன ர சி கர் கள்.. .! ! !

0

நடிகர் விஜய் ஒரு த மிழ் திரை ப்பட நடிகர் ஆவார். இவர் ஆ ரம்ப கால த்தில் பல தோ ல்வி திரைப்ப டங்கள் குடு த்து அதன் பி றகு தான் இந்த இட த்துக்கு வந்து ள்ளார் என்பது பலரு க்கும் தெரி ந்த ஒன்று தான்.மேலும், ஏற த்தாழ 10 திரைப்ப டங்க ளுக்குப் பிறகு தனது இட த்தைத் த க்கவை த்துக் கொ ண்டா ர் நடிகர் விஜய். இவர் தற்போது த மிழ்த் திரை ப்படத் து றையி ல் முத ன்மை நடிக ர்களுள் ஒ ருவ ராகக் காண ப்படுகி றார். நடிகர் விஜயின் ரசிக ர்கள் அவரை “இளைய தளபதி” என்று அழை க்கிறா ர்கள். நடிகர் விஜய் தனது 10வது வய தில் வெ ற்றி என்ற திரை ப்பட த்தில் கு ழ ந் தை நடிக ராக அ றிமுகம் ஆனார்.தனது த ந்தை இய க்கிய இது எ ங்கள் நீ தி திரை ப்பட ம் வரை கு ழந் தை நடிக ராகத் தொடர் ந்து நடி த்தார் என்பது குறி ப்பிடத்த க்க து. பி ன்னர், 18ம் வ யதில் தன் த ந்தை இய க்கிய நா ளைய தீ ர்ப்பு திரைப்ப டத்தி ல் முத ன் முறை யாகக் முத ன்மை நடி கராக நடி த்து திரைது றையில் அ றிமுகம் ஆனார். ஆனால், இயக்குனர் வி க்ரமன் இய க்கிய பூ வே உனக் காக திரை ப்படம் தான் இவரு க்குத் திரு ப்பு முனை யாக அமை ந்த து என்று சொல் லலா ம்.

 இன்று வரை நடிகர் விஜய் கதா நாய னாக பல திரை ப்பட ங்க ளில் நடி த்துள் ளார். இதனை தொடர்ந்து சமீப த்தில் நடிகர் விஜய் பீஸ்ட் படத்தில் நடித்து வருகி ன்றார்.இந்த திரைப்படம் இயக்குனர்கள் நெல்சன் இயக்கத்தில் வெளியாகி இருக்கின்றது. இந்த திரைப்படம் ஏப்ரல் 13ஆம் தேதியன்று உ லகமெ ங்கும் திரையரங்கில் வெளிவர இருக்கின்றது. இப்படி ஒரு நிலையில் நடிகர் விஜய்க்கு மூ தாட்டி ஒருவர் எழுதிய க டிதம் ஒன்று தற்போது இணை யதளங்க ளில் மிக வேக மாக பரவி வருகின்றது.நாமக்கல் மாவட்டம் மோகனூர் சேர்ந்த மூ தாட்டி ஒருவர் தனக்கு உத வி செய் யும்படி

மூன்று ஆண் டுகளுக்கு முன் நடிகவிஜய்க்கு ஒர் ரு கடித த்தை எழுதி உள்ளாராம்.   ஆனால், நடிகர் விஜய்யின் ச ரியா ன முகவரி தெ ரியாத கா ரணத்தி னால் அந்த கடிதத்தை அனு ப்ப முடியவி ல்லை. அதன்பிறகு அந்த மூ தா ட்டியின் பேர னிடம் இதைப்பற்றி சொல் லிக் கொண் டிருந்தார். தற்பொழுது அந்த க டிதம் மூ தாட்டி யின் புகைப்ப டத்துடன் சேர் த்து ச மூகவலை த்தள பக்க த்தில் வெளி யாகியு ள்ளது. இந்த கடிதம் நடிகர் விஜ ய்க்கு போ ய் சே ருமா.? சே ராதா.? என்பதை பொறு த்திருந் துதான் பார்க்க வேண்டும்…

Leave A Reply

Your email address will not be published.