மொ ட்டை போட் டுக்கொ ண்டு அ டை யாள ம் தெ ரி யா த அ ள வு க்கு மாறி ப்போ ன பி ர பல மு ன்ன ணி ந டி கை …! !! வெ ளிவ ந்த பு கை ப்ப டத் தை பார் த் து அ தி ர்ச் சி யில் ர சிக ர் கள்…!!!

0

இந்த காலக ட்டங்க ளில் த மிழ் சி னிமாவில் ஏரா ளமான பு துமுக நடி கைகள் உ ருவாகிக் கொண் டிருக்கி ன்றார்கள். அவரு க்கென்று ஒரு தனி ரசிகர்கள் பட் டாளம் கூட இருக்கி ன்றது. அவர் நடித்த திரைப்ப டத்தின் மூ லம் ம க்கள் ம த்தியில் நீ ண்ட வரவே ற்பு கிடை த்தது அதன் பிறகு பல மு ன்னணி நடிக ர்களின் திரை ப்படங்க ளில் நடித்து வருகி ன்றார். அந்த வகையில் நடிகை கீர்த்தி சுரேசும் ஒருவர். இவர் ஒரு இ ந்தியத் திரை ப்பட நடிகை மற்றும் மாட ல் ஆவார். அவர் மு க்கிய மாக த மிழ், தெலு ங்கு மற்றும் மலை யாள திரை ப்பட ங்க ளில் தோ ன்றி னார். மேலும், தெ லுங்கு வாழ் க்கை வ ரலாற் றுப் திரை ப்பட மான ம காந தி திரை ப்பட த்தில் நடிகை சா வித்ரி யாக நடி த்தத ற்காமேலும், நடிகை கீர்த்தி தயாரி ப்பாளர் ஜி.சுரேஷ்குமார் மற்றும் நடிகை மேனகா குமார் ஆ கியோ ரின் மக ள் எ ன்பது குறிப்பி டத்த க்கது. நடிகை கீர்த்தி 2000 களின் மு ற்பகு தியில் கு ழந் தை நடி கையாக நடி க்கத் தொட ங்கி னார்.

அதன் பிறகு பேஷன் டி சை னைப் படித்த பிறகு திரை ப்பட ங்களு க்குத் திரு ம்பினார். சி றந்த ந டிகை க்கான தே சிய திரை ப்பட வி ருதை வென் றார்.பிறகு 2013 ஆம் ஆ ண்டு மலை யாள திரை ப்படமான கீதா ஞ்ச லியில் அவர் தனது முதல் மு க்கி ய க தாபா த்திர த்தில் நடி த்தார். அதன் பிறகு ரிங் மா ஸ்டர், இது என்னா மா யம், ரஜினி முருகன், ரெமோ, நேனு சைலாஜா, பைரவா, நேனு லோக்கல், தானா செர் ந்தா கூட்டம், மகாநதி, சண்டகோஜி 2, ச ர்க் கார் மற்றும் சாமி 2 போன்ற பல திரை ப்பட ங்க ளிள் நடி த்து ள்ளார்.

த மிழ் சி னிமாவில் பல நடிகர் நடி கைக ள் உள்ளா ர்கள். இவர் தன க்கான இட த்தை த க்கவை த்துக் கொ ள்ள பல வி தமா ன தி றமைக ளை வெ ளிக்கா ட்டி வருகி ன்றனர். இந்நிலையில் நடிகை கீர்த்தி சுரேஷ் த மிழ் சி னிமாவில் மு ன்னணி ந டிகைக ளில் இவரும் ஒருவர். இது என்ன மாயம் எ ன்றா கிய திரை ப்பட த்தில் அ றிமுகம் ஆகி ரஜினி மு ருக ன் என்ற சி வகார் த்திகேயன் திரை ப்பட த்தில் இளைஞ ர்களின் ம னதில் ஒரு பெ ரிய இடத்தை பிடி த்தார். அதன் பின் தளபதி விஜயுடன் பைரவா, சர்கார் போ ன்ற திரை ப்பட ங்க ளில் நடி த்து நம்பர் ஒன் இட த்தில் இரு க்கிறார்.

மேலும், கமெ ர்ஷியல் திரை ப்பட ங்க ளில் நடித்து வந்த நடிகை கீர்த்தி சுரேஷ் தி டீ ர் என்று “மகாநதி” என்ற திரை ப்படத்தில் சாவி த்திரி யாக நடித்து அச த்தி னார். அவரது நடி ப்பை பார் த்து ப லரும் வி யந் து பாரா ட்டினா ர்கள். சமீப த்தில் நடிகை கீர்த்தி சுரேஷுக்கு தி ரும ணம் பேச ப்பட்டு ள்ள தாக தகவ ல்கள் வந்த வண் ணம் இரு ந்தது. அதற்கு நடிகை கீர்த்தி தர ப்பில் எந்த ஒரு பதி லும் வ ரவில் லை. இப்பொழுது த மிழ் மட்டும் அல் லா மால் மற்ற அணை த்து மொ ழிகளி லும் ஆர்வம் செ லுத்தி வருகி றார்.

மு க்கிய மாக பாலி வுட் சி னிமா வில் நுழைய மு ம்மு ரமாக செ யல்ப ட்டு வருகி றார். இ ந்நிலை யில் த ற்பொ ழுது நடிகை கீர்த்தி சுரேஷின் இ ளம் வ யது புகை ப்பட ம் இ ணைய த்தில் ப ரவி வரு கிறது.அந்த புகை ப்பட த்தில் சிறு வய தில் மொ ட்டை அ டித்து முடி வளர் ந்தது போல நடிகை கீர்த்தி சுரேஷ் கியூட்டாக இரு ந்தார். அந்த புகை ப்படம் தான் தற்போது ரசிகர் ம த்தியில் மிக வைர லாக ச மூக வலை த்தளம் பக்க த்தில் வைர ளாகி வருகி ன்றது. இதோ அந்த புகைப்படம் நீங்க ளும் பாரு ங்கள்…

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.