நா ட் டாமை ப டத் தில் வரு ம் டீ ச்ச ரை ஞா பக ம் இரு க் கா …? ? ? அ டே ங்க ப் பா, இ வர து க ணவ ரும் ஒ ரு திரை பி ர பல மா.. .? ?? தி ரு மண த்தி ற்கு ப் பி ற கு அ டை யா ளம் தெரி யா த அள வு க்கு மாறி ப்போ ன நடி கை… !! ! இணைய த்தி ல் தீ யா ய் ப ரவு ம் பு கை ப்பட த் தை க ண் டு வா யை பிள ந் த ர சிக ர்க ள் …!!!

0

90 காலகட்ட ங்களில் நடித்த பல நடிகைகள் இன்று சி னிமாவை விட்டு விலகி விட் டார்கள். ஆனால், ஒரு சில நடிகைகள் மட்டும் சி னிமாவில் நடித்து வருகி ன்றார்கள். பெரிதாக வா ய்ப்பு கிடை க்காதவ ர்கள் சி னிமாவை வி ட்டு சி ன்னத்தி ரை ப க்கம் செ ன்று வி ட்டார். அந்த வகையில் நடிகை ராணி எ ன்பவ ரும் ஒருவர் பிரப லமான நடிகை. இவர் 1992 ஆம் ஆண்டு நடிகர் ராமராஜ் நடித்து வெ ளியான வி ல்லுபா ட்டுகாரன் என்ற திரை ப்படத்தின் மூ லம் த மிழ் சினிமாவில் அ றிமுகமா னவர் என்பது குறிப்பிட த்தக்கது. இவர் முதன் முதலில் தெ லுங்கு சினிமாவில் த யாரிப் பாளராக தான் அ றிமுக மானார். அதன் பின்பு கங்கை அமரன் இயக்க த்தில் த மிழ் சினிமாவில் அ றிமுகப் படுத்தி னார்.அதனைத் தொடர் ந்து த மிழ், தெ லுங்கு, ம லை யாளம் என பல மொழி களில் நடித்து வந்தார். பின்பு கே.எஸ்.ரவிக்குமார் இயக்க த்தில் வெ ளியாகிய நா ட்டாமை திரை ப்பட த்தில் டீ ச்சர் க தாபா த்திர த்தில் நடித்து இ ளசுகளின் ம னதில் நீங்கா இ டத்தைப் பிடி த்தார்.

முதலில் இந்த க தாபா த்திர த்தில் நடிப்ப தற்கு ம று ப்பு தெ ரிவித்த நடிகை ராணிபின்னர் படக்கு ழுவினர் வற் புறுத்த லால் நடி ப்பதற்கு ஓ ப்புக் கொண் டார். இந்த க தாபா த்திர த்தின் மூ லம் தான் ம க்களின் ம னதில் நீங்கா இ டத்தைப் பிடி த்தார். இதை ப லமுறை அவரே பே ட்டியில் கூறியு ள்ளார். இன் றளவும் இவரை ஞாபக ம் வைத்தி ருக்க ஒரே கார ணம் இந்த திரைப்ப டத்தில் நடித்த இந்த கே ரக்டர் தான்.இவர் நா ட்டாமை, கா தல் கோட்டை, அவ்வை சண்முகி, நம்ம அண் ணாச்சி, ஜெமி னி, கா தல் சடுகுடு போன்ற த மிழ்த் திரைப்ப டங்களில் நடித்து ள்ளார். இவர் கடைசி யாக

த மிழில் 2012 ம் ஆண்டு வெளியான ஊ லலலா திரைப்ப டத்தில் நடித்தி ருந்தார். பிறகு, ஹீ ரோயின் க தாபா த்திரம் தனக்கு ஒ த்து வரவி ல்லை என கி ளா மர் ரோ லில் களம் இற ங்கி னார்.அதன் பின்னர் தான் விக்ரம் நடித்த ‘ஜெமினி’ திரைப்ப டத்தில் ‘ஓ போடு…’ பாடல் ஆகியவ ற்றில் நடித்தார். பின்பு 1999 ஆம் ஆண்டு தி ரும ணம் நடைபெ ற்றது ராணிக்கு அவரின் க ணவ ரும் தெ லுங்கு சி னிமா உ லகில் தயாரி ப்பாளர். இவ ர்களு க்கு கா தல் தி ரும ணம் தற்போது இந்த தம்பதிக ளுக்கு ஒரு ம களு ம் இருக் கிறார்.

அவர் கல் லூரியில் படி த்து வருகிறார். இந்த நிலையில், தற்போது திரைப்ப டங்களை தயாரித்து வெ ளியிடும் பணி யில் ஈடுப ட்டு வருகி றார். தனக்கு தி ரும ணம் ஆகி ஒரு பெ ண் கு ழந் தையு ம் உள்ள நிலையில், இனிமேல் கி ளா மர் ரோல்களில் நடிக்க மா ட்டேன் என்று கூறி யுள்ளார். தற்போது குடும்ப வா ழ்க் கையில் ஈ டுப ட்டு வரும் நா ட்டாமை டீ ச்சரின் த ற்போ தைய புகைப்படம் ச மூக வ லைத ளங்களில் ரசிக ர்கள் ப த்தியில் வைர ளாக பர வி வருகி ன்றது…

Leave A Reply

Your email address will not be published.