ஒ ரு ரூ பா ய் கூ ட ச ம்ப ளம் பெ றா மல் ரஜி னி ந டித் த ப டம் எ து தெ ரி யுமா … ??? அ வ ர் அ ப்ப டி செ ய் ய என் ன கார ண ம்… !! ! அ துவும் இந்த மொழி திரை ப்படமா…??? விய ப்பூ ட்டும் உ ண் மை த கவல் உள்ளே…!!!

0

இந்த காலக ட்டங்க ளில் நடி த்து வரும் ஒரு சில நடிக ர்கள் ம க்கள் ம த்தியில் பி ரபல நடி கராக திகழ் ந்து வருவ தற்கு போ ராடி வருகி ன்றார்க ள். ஆனால், அதை எ ல்லாம் மு றியடி க்கும் வகையில் த மிழ் சி னிமா உ லகில் கிட்ட த்தட்ட 45 வருட ங்களாக தனது ந டிப்பு மற்றும் திற மையின் மூ லமாக இன் று வரை சூ ப்பர் ஸ் டாராக திக ழ்ந்து வ ருபவர் தான் நடிகர் ரஜினிகாந்த். இவர் ஒரு தென் னிந்திய சி னிமாவில் முன் னணி நடிக ராக திக ழ்ந்து வருகி றார். இவர் த மிழ் மட் டுமல் லாமல் தெலு ங்கு, இ ந்தி, கன் னடம், மலை யாளம், வங் காளம் மற்றும் ஆ ங்கிலம் போன்ற மொழிக ளில் சுமார் 165க்கும் மே ற்பட்ட திரைப்ப டங்க ளில் நடித்து ள்ளார் என்பது குறிப்பிட த்தக்கது. மேலும் சமீப த்தில் இயக் குனர் சிறு த்தை சிவா இயக்க த்தில் நடிகர் ரஜினிகாந்த் நடித்து வெ ளிவந்த அண் ணாத்த திரை ப்படம் ம க்கள் மத் தியில் மி குந்த வரவே ற்பை பெற்றது.

அந்த திரைப்ப டத்தை தொடர் ந்து சமீப த்தில் இயக்குனர் நெல்சன் திலீ ப்குமார் நடிகர் விஜய்யை வை த்து பீஸ்ட் திரைப்ப டத்தை இயக்கி யுள்ளார். அந்த திரைப்படம் கூடிய விரைவில் தி ரைக்கு வரும். அந்த திரைப்ப டத்தை தொடர் ந்து ரஜினியின் 179 படத்தை இவர் இயக்கப் போ கிறார் என்ற ஒரு சில த கவ ல்கள் இணைய த்தில் வெளி யாகியு ள்ளது. இந்த நிலையில் நடிகர் ரஜினி குறித்து ஒரு சில சுவார ஸ்யமா ன த கவல் இணைய த்தில் வெளி யானது. அது என் னவெ ன்றால் நடிகர் ரஜினி காந்த் ஒரு திரை ப்படத்து க்கு 100 கோ டிக்கு மேல் சம்ப ளம் வா ங்கி வருவ தாக த கவல் வெளியா கியு ள்ளது. ஆனால்,

நடிகர் ரஜினி காந்த் உச்ச ந ட்சத் திரமாக தி கழ் ந்து வந்த போதே சம்ப ளம் பெ றாமல் ஒரு திரைப்ப டத்தில் நடி த்து ள்ளார் என்பது எத்த னை பேரு க்கு தெ ரியும்.? அதுதான் 1994 ஆம் ஆ ண்டு வெ ளியான Bhagya Dibata என்ற பெங்கா லி திரைப்ப டத்தில் நடிகர் ரஜினி காந்த் ஒரு ரூபாய் கூட ச ம்பளம் வாங் காமல் நடித் துள் ளதாக அந்த திரைப்பட த்தின் இயக் கு னர் ரகுராம் தெ ரிவி த்துள் ளார். மேலும், அந்த திரைப்ப டத்தின் க தை கேட் டவுடன் நடிகர் ரஜினிக்கு பிடி த்துவி ட்டதால் தான் இந்த முடி வை நடிகர் ரஜினி எ டுத்து உ ள்ளார் என்று கூற ப்படுகி ன்றது…

Leave A Reply

Your email address will not be published.