ம றை ந் த ச ண் மு க சுந் தர த் துக் கு க டை சி கா ல த்தி ல் ஏ ற் ப ட்ட க ஷ் ட ங் கள் …! !! இ தை யெ ல்லா ம் அ னுப வி த்து ள் ளார் …! !! ப ல ரையும் க ண் கல ங்க வை த்த பதிவு உ ள் ளே. . .!!!

0

சண்மு கசுந்தரம் என்பவர் ஒரு த மிழ் குண ச்சித் திர நடிகர் ஆவார். பிரபல குணச்சித்திர நடிகர் சண்முகசுந்தரம் உடல் நலக் குறைவால் இன்று காலமானார். அவருக்கு வயது 70. அறுபதுகளி்லேயே நடிப்பைத் தொடங்கிய சண்முகசுந்தரம், சிவாஜி கணேசன் நடித்த ரத்தத் திலகம் மூலம் அறிமுகமானவர். அதன் பிறகு நத்தையில் முத்து, இதயக்கனி, ஆதித்யன், குறத்தி மகன், மாப்பிள்ளை அழைப்பு, சக்திலீலை, லட்சுமி கல்யாணம், வாழையடி வாழை, அவளுக்கு நிகர் அவளே, கரகாட்டக்காரன், சென்னை 60028, தமிழ் படம் போன்ற நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட படங்களில் நடித்துள்ளார்.இயக்குநர் திலகம் கே.எஸ்.கோபாலகிருஷ்ணனின் பெரும்பாலான படங்களில் சண்முகசுந்தரம் முக்கிய வேடத்தில் தோன்றுவார். இவரது தங்கை தான் பழம்பெரும் நடிகை சந்திரகாந்தா. எத்தனையோ படங்களில் நடித்திருந்தாலும்,

கரகாட்டக்காரன் படம்தான் சண்முகசுந்தரத்தை மிகப் பிரபலமாக்கியது. அவர் நடித்த கடைசி படம் அன்பானவன் அடங்காதவன் அசராதவன். அண்ணாமலை, செல்வி, அரசி, வம்சம் உள்ளிட்ட தொலைக்காட்சி தொடர்களிலும் சண்முகசுந்தரம் நடித்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இவர் 100 க்கும் மே ற்பட்ட திரை ப்படங்க ளில் நடித்து ள்ளார் என்பது குறி ப்பிடத்த க்கது. இவர் நடிக ராக மட் டுமல் லாமல் பாடக ராகவும் திக ழ்ந்து வந்து ள்ளார். இதனை தொடர்ந்து 1973 ஆம் ஆண்டு வெ ளிவந்த ர த்தத்தி லகம் என்ற திரை ப்பட த்தின் மூ லமாக த மிழ் சி னிமாவிற்கு அறிமுக மானார் .

நடிகர் சண்மு கசுந்தரம். அந்த திரை ப்பட த்தை தொடர்ந்து படி க்காத பண் ணையார், மீனாட்சி திருவி ளையாடல், கிழக்கு வா சல், கா வல் நி லையம், கோவி ல் காளை, சுப்பிரம ணியசாமி, நம்ப ஊரு ராசா, உன்னை தேடி, ஷாஜகான், சென்னை 600028, சரோஜா, கோவா, கலக லப்பு, நண்பன், பிரியாணி, தி ரிஷா இல்லனா நய ன்தாரா, ஜா க்சன் துரை போன்ற ஏரா ளமான திரை ப்படங்க ளில் நடித்து ள்ளார். மேலும், இவர் சி னிமா திரை ப்பட நடிகர் மட் டுமல் லாமல் தொலை க்காட்சி நடிக ரும் ஆவார். அந்த வகையில் அண் ணாமலை, செல்வி, அரசி, வம்சம் போன்ற தொலை க்காட்சி சீரிய ல்களி ல் நடித்து ள்ளார் என்பது குறிப்பிட த்தக்கது.

மேலும், 1989 ஆம் ஆண்டு க ங்கை அமர ன் இயக்க த்தில் வெளிவந்த கரகா ட்டக்கார ன் திரைப்ப டத்தில் இவரது நடிப்பு பாரா ட்டப்ப ட்டது. இவர் நடிகர் சிவாஜி கணேசன் முதல் தற்பொழுது இருக்கும் ஜிவி பிரகாஷ் வரை ஏரா ளமான நடிக ர்களுடன் நடித்து ள்ளார். இதனை தொடர்ந்து சில ஆண் டுக ளுக்கு முன் உட ல்நல க்குறைவா ல் மரு த்துவம னையில் அ னுமதி க்கப்ப ட்டு தீ வி ர சி கிச் சை ப லனி ன்றி உயி ரிழந் துள் ளார். இவர் இ ற ந்த பொழுது அவர்கள் பல க ஷ்ட ங்களை அ னுபவி த்து உள்ளார் என்று பல ஊ டகங்க ளில் செ ய்திகள் வெளி யாகியு ள்ளது…

Leave A Reply

Your email address will not be published.