ந டி கை காய த்ரி ஜெ ய ரா ம ன் க ண வ ரை பார் த் துள் ளீ ர் க ளா. .. ? ? ? மு த ன்மு றை யா க க ண வ ரி ன் பு கை ப்ப டத் தை வெளி யி ட் டு ர சிக ர்க ளு க்கு இ ன் ப அ தி ர் ச் சி கொடு த் த ந டி கை…!!!

0

நடிகை காயத்ரி ஜெயராமன் ஒரு இ ந்திய நடிகை இவர் மு க்கி யமா க த மி ழ், கன் னடம், தெ லுங்கு ம ற்றும் மலை யாள மொ ழி ப டங் களில் நடி த்தார். இவர் த மி ழ் சினி மாவி ல் ம ன தை தி ருடி விட் டாய் எ ன்ற பட த்தில் பி ரபுதே வாவு க்கு ஜோ டியா க நடி த் ததன் மூ லம் அறி முக மான வர் நடிகை காயத்ரி ஜெயராமன். அதனை தொ டர்ந்து அவர் ஏப்ரல் மா தத்தில், வசீ கரா, ஸ்ரீ போன்ற தி ரைப்ப டங்க ளில் துணை கதா பாத்தி ரத்தி ல் நடி த்தார். இவர் த மி ழ் மட் டுமி ன்றி தெ லுங்கு, ஹி ந்தி, ம லையா ளம் உள் ளிட்ட பல மொ ழிக ளிலு ம் ஏரா ளமான தி ரைப் பட ங்களி ல் ந டித் துள் ளார். அதன்பிறகு வசீகரா தி ரைப் பட த் தில் கௌ ரவ தோ ற்ற த்தி ல் ந டித் துள் ளார். நீ ண்ட இ டைவே ளை க்கு பின் இ வர் ப ல தொ லை க்கா ட்சி தொ டர்க ளிலு ம், தொ குப் பாளனி யாக வும் ப ணியா ற்றி ய இவர்,  சன் தொ லைக்கா ட்சி யில் “நந்தினி” நாட க தொ டரின் மூ ல ம் மீண் டும்

த மி ழ் திரை யுல கில் அனை வரி ன் கவ னத்தை ஈற் று அ றிய ப்பட் டார். அதனை தொ டர்ந்து சரி யான ப டவா ய் ப்பு கள் கிடைக் காத நி லை யில் ந டிகை காயத்ரி ஜெ யராமன் ஆ ழ் கட லு க்குள் நீ ச்ச லடி க்கும் ஸ் கூபா டை வி ங் கற்று ப யிற் சியா ளரா க ப ணி யாற் றினா ர். இ ந்நி லையில் அவ ர் ரி சார் ட்டின் உ ரிமை யா ளரா ன சமீத் எ ன் பவ ரை இ ரு ஆ ண்டு களா க கா த லி த் து தி ரு ம ண ம் செய் து கொ ண் டார். இந் நிலை யில் சமீ பத்தி ல் அவர் அ ளி த்த பே ட்டி ஒன் றில் ஸ்ரீ படம் கு றித் து பே சுகை யில்,ஸ்ரீ ப டத் தில் எனக்கு இ யக்கு னர் சொன்ன க தை ஒன் று.

ஆனால் ப டமா க்கி யது ஒன்று. நான் அந்த ப டத் தில் ஒரு சி ல கா ட்சி கள் ம ட்டு மே வரு வேன் என் வா ழ் க் கை யி லே யே நான் செய்த பெ ரிய மி கப்பெ ரிய த வறு ஸ்ரீ ப டத் தில் நடி த்தது தான் என கூ றியுள் ளார். இவர் இ ள ம் வ யதி லிரு ந்தே ம ருத் துவம் படி ப்ப தற்கு ஆ ர்வ மாக இ ருந் தாரா ம். ப ன்னி ரண் டாம் வ குப் பில் 96% மா ர்க்கு பெ ற்றிரு ந்தா லும் இ வரு க்கு ம ருத் துவ த்தில் இ டம் கி டைக் கவி ல்லை யா ம். இதனால் செ ன்னை யில் உள்ள எஸ்.ஆர்.எம் கல்லூரி யில் பி சியோ தெ ரபி ப டித்து இரு க்கி றார்.

ஒரு நடி கை யாக நான் எவ் வளவு கா ல த் தி ற் கு நடிக்க முடியும். இவர் சில ஆண் டுகள் தான் அதில் நடி கையாக நி லைத் திரு க்க மு டியு ம். ஆனால், அதுவே ஒரு நிர ந்தரமா ன ஒரு ப டிப் பும் தொ ழிலு ம் அ மைந் துவி ட்டா ல் ப டங்க ளி ல் இ ருந்து வெ ளி யே வந் த பி றகு ம் தன் னோடு தா ன் சு யமா க இ ருக்க லாம் என்பது இவ ரது ந ம்பி க்கை. சமீபத்தில் தனது க ணவர் ம ட்டும் குழ ந்தைக ள் அனைவ ருக்கும் புகைப்ப டத்தை இணைய த்தில் வெளி யிட்டு இருந்தார் அந்த புகை ப்படம் ரசிகர் ம த்தியி ல் வைர லாக பர வி வருகி ன்றது…

Leave A Reply

Your email address will not be published.