பிர ப ல இ ய க் கு ன ர் வி க் ரம னி ன் மக னை பா ர் த் து ள் ளீ ர் க ளா . . . ? ? ? எ ன் ன து , இ வ ரு ம் ஒ ரு ந டி க ரா . .. ? ? ? இ த் த னை நா ளா இ து தெ ரி யா ம போ ச் சே . . . ! ! ! ர சி க ர் ம த் தி யி ல் வை ர லா கு ம் பு கை ப் ப ட ம் இ தோ . . . ! ! !

0

பொ துவா க சி னிமாவில் நடி க்கும் நடிகர், நடி கைக ளுக்கு மட்டுமே பெரிய அளவில் ரசிக ர்கள் இருந்து வந்து ள்ளா ர்கள்.  விக்ரமன் தமிழ்த் திரைப்பட இயக்குனர் ஆவார். இவர் இயக்குனர் பார்த்திபனிடம் உதவி இயக்குனராகப் பணி புரிந்தவர். இவருடைய திரைப்படங்கள் இனிமையான பாடல்களுக்காகவும் குடும்பப் பாங்கான கதை மற்றும் காட்சி அமைப்புகளுக்காகவும் அறியப்படுகின்றன. இவருடைய படங்களில் பெண்களின் மீதான சமூக அக்கறை அதிகமாகவே இருக்கும். ஆனால், இந்த காலகட் டங்களில் அந்த திரைப்ப டத்தை இயக்கும் இயக்குனர்கள், இசையமை ப்பாளர்கள் போன்ற பலரு க்கும் ரசிகர்கள் ம த்தியில் நல்ல வரவே ற்பு கிடைத்து வருகின்றது. அந்த வகையில் இயக்குனர் விக்கிரமனும் ஒருவர். இவர் இயக்குனர் பார்த்திபனிடம் உத வி இயக்கு னராக பணிபு ரிந்து வந்து ள்ளார் என்பது குறிப்பிட த்தக்கது.

மேலும், இவரு டைய திரைப்ப டங்கள் இ னிமையாக மட்டும் குடும் பபாங்கான கதைகளை மை யமாக வைத்து எடுக்க ப்படும். மேலும், 1990-யில் புதிய வம்சம் என்ற த மிழ் திரை ப்படத்தின் மூ லமாக இயக்கு னராக அறிமுக மானார் என்பது குறிப்பி டத்தக்கது. அந்த திரைப்ப டத்தை தொடர்ந்து பெ ரும்பு ள்ளி, நான் பேச நினை ப்பதெ ல்லாம், பூவேஉ னக்காக, சூ ரியவம்சம், உன்னி டத்தில் என்னை கொடு த்தேன், உன்னை நி னைத்து, பி ரியமான தோழி, சென்னை கா த ல்,மரி யாதை போன்ற திரைப்ப டங்கள்

இவர் இயக்கியு ள்ளார் என்பது குறிப்பிட த்தக்கது. இதனை தொடர் ந்து இயக்குனர் விக்ரமனக்கு ஒரு மக ன் மற்றும் மக ள் இருக்கி ன்றார். அந்த வகையில் தற்போது கே.எஸ்.ரவிக்குமார் திரைப்ப டத்தில் க தாநா யகியாக நடிக்கப் போகி ன்றார் என்று ஒரு சில த கவல்கள் இணைய த்தில் வெ ளியாகி உள்ளது. இந்த த கவல் அ திகார ப்பூர்வ மாக வி ரைவில் வெ ளிவரும் என்று கூறியு ள்ளா ர்கள். அந்த வகையில் தனது அப்பா வி க்ரமுடன் இவர் எடு த்துக்கொ ண்ட புகைப்படம் இணைய த்தில் வெளி யாகியு ள்ளது…

Leave A Reply

Your email address will not be published.