நடிகர் நிவி ன் பா லியின் ம னை வி யை பார் த்துள்ளீ ர்களா . . . ?? ? வெ ளி வ ந் த புகைப் ப ட த் தை பார் த் து ரசி க ர்க ள் இப் ப டி ஒ ரு அ ழகா எ ன்று வா ய் ய டை த்து போ னா ர் க ள் . . . ! ! !

0

இந்த காலக ட்டங்க ளில் த மிழ் சி னிமா உ லகில் மற்ற மொ ழிகளி ல் இரு ந்து வந்து த மிழ் சி னிமா உ லகில் தன க்கென ஒரு இட த்தை பிடி த்து வருகி ன்றா ர்க ள். அந்த வகையில் மலை யாள சி னிமாவில் முன் னணி நடிக ராக தி கழ் ந்து வ ருபவர் தான் நடிகர் நிவி ன் பா லி ஒரு மலை யாள சி னிமாவை சார் ந்தவ ர். மலையா ளத்தில் தவி ர்த்து த மிழ் கன் னடம் போ ன்ற பிற மொ ழித் திரை ப்பட ங்களி ல் நடித்து வரு கின்றார் என்பது குறி ப்பிட த்தக்க து. அந்த வகையில் 2008 ஆம் ஆ ண்டு ம லர் வா டி ஆர் ட்ஸ் கி ளப் என்ற ம லையாள தி ரைப்பட த்தி ன் மூ லம் தி ரையு லகில் தனது வாழ் க்கையை தொ டங்கினா ர் என்பது குறிப்பிட த்தக்க து. மேலும், 2003 ஆம் ஆ ண்டு வெ ளிவந்த நே ரம் என்ற திரை ப்பட த்தி ல் க தாநாய கனாக நடி த்து. தமி ழ் சி னிமா தி ரையு லகில் அறி முகமா னார்.

நடிகர் நி வின் பா லி. தமி ழில் மு தல் திரை ப்பட த்தில் தனது சிற ப்பான நடி ப்பை வெ ளிக் கா ட்டி ம க்கள் மத் தியில் மி குந்த வரவே ற்பை பெற் றிருந்தா ர். அந்த வகை யில் பெ ங்க ளூர் டே ஸ் என்ற திரை ப்படத்தி லும் நடி த்திரு ந்தா ர். மேலும், 2014 ஆம் ஆ ண்டு இய க்குனர் அ ல்போ ன்ஸ் புத் திரன் இய க்க த்தில் நடிகர் நி வின் பா லி நடித்து வெ ளிவந்த பி ரே மம் என்ற திரை ப்படம் ம க்கள் மத் தியில் மிகு ந்த வர வேற்பைப் பெ ற்றிரு ந்த து. இந்த திரை ப்பட த்தில் மு க்கிய க தாபாத்தி ரத்தில் நடிகர் நி வின் பா லி, சா ய் ப ல்லவி, மடோ னா செபா ஸ்டின்,

அ னுபமா பர மேஸ்வரன் ஆகி யோர் நடி த்திரு ந்தன ர். நடிகர் நி வின் பா லி தனது சிறப் பான நடி ப்பா ல் அ ழகிய தோ ற்றம் மூ லம் மக் கள் மன தில் நீங் காத இட த்தைப் பெற்றி ருந்தா ர். இந்த நி லையில் நடிகர் நி வின் பா லி தனது கல் லூரி காத லியான ரீ னா ஜா ய் என்பவ ரை தி ரும ணம் செய் து கொ ண்டார். இவர்க ளுக்கு ஒரு ம கனும் ஒரு மக ளும் உள் ளனர். இந்த நி லையில் நடிகர் நி வின் பா லி தனது ம னைவி மற்றும் குழ ந்தைகளு டன் இருக்கும் பு கைப்பட த்தை தனது ச மூக வலை த்தள த்தில் வெளி யிட்டி உள் ளார். இதோ அந்த புகை ப்படம் நீங்க ளும் பாரு ங்க ள்…

Leave A Reply

Your email address will not be published.