கி ல் லி ப ட த்தி ல் அ ம்மா க தாப த் தி ர த்தி ல் . . . ! !! மு த லில் ந டி க் க இ ரு ந் த து இந் த ந டி கை தா னா . . . ? ? ? இ ந் த கார ண த்துக் கா இவ ர் நடி க் கவில் லை…!!! வெ ளியா ன உ ண்மை தக வலை க ண் டு அ தி ர் ச்சி யடை த் த ரசி க ர் க ள் . . . ! ! !

0

தமி ழ் சினி மாவி ன் உ ச்ச நட்சத்தி ரங்க ள் ஒருவ ர்தா ன் நடிகர் விஜய் ஆயிரத்து 1992 ஆண்டு இய க்குனர் எஸ் ஏ சந் திர சேகர் இயக் கத்தி ல் நா ளைய தீ ர்ப் பு என் ற படத் தின் மூலம் தமிழ் சினிமாவு க்கு அ றிமு கமா னார். ஆரம்ப கா லக ட்ட ங்க ளில் பல தோ ல் வி பட ங்க ளை கொ டுத் து வ ந்த நடிக ர் விஜய் க் கு தி ருப்புமு னையா க அ மைந் த படம் தான் கி ல்லி. இயக்குனர் தரணி இய க்க த்தில் வெ ளி யான இப்ப டம் ரசிக ர்களி டை யே பெ ரும் வர வேற் பை பெற் று பிளா க் ப ஸ்ட ர் ஹி ட் அடி த்தது. இப்ப ட த்தின் மூ லம் நடி கர் விஜய் க்கு மி கவும் மா ர்க் கெ ட் உய ர தொ ங்கிய து மேலும் இப்பட த் தில் நடி கர் வி ஜய் க்கு அம் மா க தாபா த்திர த்தில் நடித்தி ருப் பவர் ந டிகை ஜானு அவர் கள் மு ன்ன தாக இ ப்பட த்தில் வி ஜய்க்கு அ ம்மா வாக மு தல் முத லில் நடிக் க தேர்வு செய் த ந டிகை துளசி தா ன்.

அப்போ து நடி கை துள சி மிக வும் குண் டா க இரு ந்த கா ரண த்தி னால் அ ந்த வா ய்ப் பை அவர் ந ழுவ விட் டா ர். அதன் பிறகு இ யக் குனர் ஏ ஆர் முருக தாஸ் இயக் கத் தில் வெளி யான சர்க் கார் ப டத் தில் நடி கை துள சி முக் கியமா ன கதா பாத் திர த் தை ஏ ற்று நடித் து இ ருப்பார். மே லும் சில தின ங்க ளு க்கு முன் ந டிகை து ளசி யிடம் பே ட்டி எடுத் தபோ து நடிக ர் விஜய் ப ற்றி ஒரு சில சுவா ரசி ய மான வி ஷய ங்க ளை அவ ர் கூறி யுள் ளார். அ தில் சர் க் கார் பட த்திற்கு மு ன்னே ந டிகர் விஜய்யு டன் நடி க்கு ம் வா ய்ப்பு என க்கு க் கிடை த்த து.

மே லும் அ ந்த ப டத் தின் போ து நான் மிக வும் கு ண் டாக இரு ந் த கா ரண த் தி னால் அந்த படம் நடி க் கும் வா ய்ப்பு எ ன க்குக் கி டைக்க வில் லை. ஆனால் அந் த ப டத் தில் நடி கை ஜானு எ ன் னைவிட ந ன்றாக நடி த் திருக்கி றார் என்று நடிகை துளசி கூறியிருக்கிறார். அது ம ட்டுமி ன்றி நடி கர் விஜய் எப் போ தும் எ னது மூ த்த மக ன் எ ன்று தா ன் நா ன் அவரிடம் கூறு வே ன். எப் பொழு தும் விஜிமா என் று தான் அ வரை அழை ப் பேன் எ ன்று மிகவும் சுவா ரசியமா ன வி ஷயங் களை பே ட்டி யில் பகி ர்ந்து ள் ளா ர்..

Leave A Reply

Your email address will not be published.