மை னா பட த் தி யி ல் நடி த் த வி ல் லி ந டி கையா இ வ ங் க . . . ? ? ? ஆ ளே அ டை யாளம் தெ ரி யா த அளவு க்கு மாறி போன ந டி கை . . . !! ! அ தி ர் ச் சி அளி க் கு ம் பு கை ப் ப ட த் தை வெ ளி யிட் ட பிரப ல ம் . . . !! ! பு கை ப் படத் தை கண்டு ஷா க் கா ன ர சி க ர் கள் . . . ! ! !

0

பொ துவா கவே சினிமா உ லகி ல் வி ல்லி க தாபாத்திர த்தில் நடி க்கும் ஒரு சி லர் பெ யரை யாரா லும் அவ் வளவு எ ளிதி ல் மற ந்துவி ட முடி யாது. அந்த வ கையி ல் வி ல்லி க தாபா த்திரத் தின் மூ லம் ம க்கள் மத் தியில் பி ரபலமா னவர் தான் நடிகை சூசன் ஜார்ஜ் என்பது. இவர் 2010 ஆம் ஆ ண்டு இய க்குனர் பிர புசாலம ன் இய க்க த்தில் வெ ளிவ ந்த மை னா என்ற திரை ப்பட த்தின்சுதா பாஸ்கர் அவரது ம னை வி என்ற க தாபாத்திர த்தில் நடி த்திரு ப்பார். அந்த திரை ப்பட த்தில் இவரு டைய நடிப்பு ம க்க ள் ம த்தியி ல் பி ரப லம் அ டைய வைத் தது. இந்நி லையில் தற்போது இ வருடை ய புகை ப்பட ம் ஒன்று சோ ஷிய ல் மீ டியாவி ல் வைர லாகி வரு கிறது. அதை பார் த்த ப லரு ம் வி யந் து போ ய் பார் த்துள்ளா ர்கள். அது நடிகை சூசன் ஜார்ஜ் தன் ம கனு டன் இருக்கும் புகை ப்ப டம்

ப லபேரு க்கு இவருக்கு தி ரும ணம் ஆ னதா என்று தெரியாத.? நிலையில் இவர் தனது ம கனுட ன் இரு க்கும் புகை ப்படத் தை ப திவிட்டு ள்ளார். மேலும், விஜய் டிவியில் ஒ ளிபர ப்பாகி சூப்பர் ஹி ட் கொடு த்து வரும் நிக ழ்ச்சிக ளில் ஒன் றான. பிக் பாஸ் சீச னின் நிக ழ்ச்சி யில் நடிகை சூசன் ஜார்ஜ் ஒரு போ ட்டியாள ராக கல ந்து கொ ள்ள இரு ப்பதா க ஒரு ப க்கம் பே சப்ப ட்டு வருகி ன்ற து. இந்த வகையி ல் இது எந்த அளவி ற்கு உ ண் மை என்று தெ ரியவி ல்லை. 

இப்படி இவர் க லந் து கொ ண்டார் கன்டெ ன்ட் கொடு ப்பதி ல் இன்னொ ரு ம னித னாக இரு ப்பத ற்கு ஆ ச்சரி யம் எதுவும் இ ல்லை என்பது ப லருக் கும் தெரி ந்த.? ஒன்று தான் தற்போது அவரு டைய புகை ப்படம் ச மூக வலை த்தள த்தில் வைர லாக கொ ண்டு வருகி ன்றது. இதனை தொடர் ந்து முதன் முறை யாக தனது மக னுடன் இரு க்கும் புகை ப்படம் ச மூக பக்க த்தில் வெளி யிட்டு இரு ந்தார். இதோ அந்த புகை ப்படம் நீங்க ளும் பாரு ங்கள்…

Leave A Reply

Your email address will not be published.