ப ட பி டி ப் பில் ந டி கை த்ரிஷாவை தி ட்டிய மு க் கி ய பி ர ப ல ம் . . . ! ! ! கோப த்தி ல் ந டி கை தி ரி ஷா எடுத் த அ திர டி மு டிவு.. . ! ! ! பய த் தில் தி ரி ஷா வி ன் அ ம் மா வி ட ம் பே சி ய மு க்கிய பி ரப ல ம். . . !!! அ ந்த பி ர பல ம் யாரு ன் னு தெ றி ச் ச ஷா க் கா யி டு வி ங் க . . . ! ! !

0

இ ந்தி ய சி னிமா உ லகில் மிக பிரப லமான நா டக கலை ஞராக இருந்து வந்தவ ர்தான் கலா மாஸ்டர். இவர் மா னாட ம யிலாட என்ற நிக ழ்ச் சி மூ லம் ம க்கள் ம த்தியில் மிகவும் பிரபலம் அடை ந்தார். மேலும், இவர் 12 வ யதிலி ருந்தே நட ன உ தவியா ளராக பணியா ற்றி வருகி ன்றார். இத னைத் தொடர் ந்து 1989ஆம் ஆண்டு பால ச்சந்த ர் இயக்க த்தில் வெ ளிவந்த புது புது அர் மூ லம் நாடக இயக்கு னராக அறிமுக மானார் என்பது குறிப்பிட த்தக்கது. இவர் கிட்ட த்தட்ட 40 ஆண் டுகளு க்கு மேலா க இ ந்தி ய சி னிமாவி ல் நடன இயக்கு னராக பணி யாற்றி வருகி ன்றார். இவர் த மிழ், தெ லுங்கு, ம லையாளம், ஹி ந்தி, க ன்னடம், ஒ ரியா, பெ ங்காலி, ஆ ங்கிலம், இத்தா லியன் ஆகிய பல மொ ழிகளில் 100க்கும் மேற்ப ட்ட பாடல்க ளுக்கு நடன இயக்கு னராக பணியா ற்றியுள் ளார். சமீப த்தில் கலா மாஸ்டர் நடி கையாக சி னிமாவில் அறிமு கமாக இருக்கி றார்.

அந்த வகையில் விக்னேஷ் சிவன் இயக்க த்தில் உ ருவாகியு ள்ள பட ம் தான் காற் றுவா க்கில் இர ண்டு காத ல். இந்த திரைப்ப டத்தில் நடிகர் விஜ ய்சேதுபதி, நயன்தாரா, சமந்தா உள்ளிட்ட பல மு ன்னணி பிரபல ங்கள் நடித்து ள்ளார்கள். அந்த திரைப்ப டத்தின் மூ லம் நடன இயக்கு னர் கலா மாஸ்டர் நடி கையாக அறிமுக மானார். அது என் னவென் றால் நாங்கள் சொல் லித்தரு ம் நடன அவர்க ளுக்கு வரவி ல்லை என்றால் அவ ர்களு க்காக நாங்கள் மாறி கொ ள்வோம்.

அவர்களை நாங்கள் க ஷ்டப்படு த்தி வர வைக்க மு டியாது. அந்த வகையில் என்னுடைய இத்தனை ஆண் டுகளில் மற க்கமுடி யாத ஒரு பாடல் எ ன்றால் அது லேசா லேசா என்ற பா டல்தான். இந்த படம் கி ட்டத்த ட்ட ஒரு வருட த்திற்கு மேலாக எடுக்க ப்பட்டது. மேலும், அந்தப் பாடலு க்காக அ ழகாக ஒரு செ ட் அமை த்து இருந்தா ர்கள். அந்த ஸ் டெப் நடிகை திரிஷாவிற்கு வரவி ல்லை. அவர்க ளையும் கு றை சொ ல்ல முடி யாது. நாங்கள் சூட்டி ங்கை முடி க்க வேண்டும் என்ற எண் ணத்து டன்

 

கொ ஞ்சம் கோ பமாக நான் பே சிவி ட்டேன்.  உட னடியா க நடிகை திரிஷா கோ பப்ப ட்டு மேக்கப் ரூ முக் கு சென்று எனக்கு இது பிடி க்கவி ல்லை நான் என் னுடைய அப்பா இருக்கும் ல ண்ட னுக்கே போகி ன்றேன் என்று க த்த ஆர ம்பித்து விட்டார். அவர் அப்படி சொன் னவுடன் எனக்கு என்ன பண் ணுவது என்றே தெரி யாமல் நடிகை திரிஷாவின் அம் மாவிடம் பே சினேன். அதற்குப் பிறகு

நடிகை திரிஷாவுடன் ச மாதான மாகப் பேசி அதன் பிறகு இதை எடு த்தோம். அதே போன்று நடிகை ஜோ திகாவை வை த்து இ ந்தியில் ஒரு பாடல் எடு க்கும்போ து எனக்கு தி ட்டவே தோ ன்றவி ல்லை நடிகை ஜோதிகா ரொ ம்ப அ மைதியா ன கு ழந் தை மாதி ரி என்று அவர் அந்த பேட் டியில் கூறியு ள்ளார். இந்த த கவல் தற்போது இணைய த்தில் வைர லாக பர வி வருகி ன்றது…

Leave A Reply

Your email address will not be published.