பி ச் சை க்காரன கூட ஹீ ரோவா க்குவேன் ஆ னா அ வர் கூ ட ப ட ம் ப ண்ண மா ட்டேன் .. . !! ! 1 7 வ ருஷமா க முர ண்டு பிடிக்கும் பார தி ரா ஜா . . . !! ! அ ட, இ ந் த நடிகர் கூ டையா பி ரச்ச னை . .. ? ?? ஆ ச் சா ர் ய த் தி ல் ர சி க ர் க ள் . . . ! !!

0

த மிழ் சி னிமா வையே தி ருப் பி போ ட்ட இய க்கு ன ர்களின் மி க மு க்கி யமா னவர் தான் பாரதிராஜா. ஹீரோ வை ந ம்பி ப டம் இல் லை, க தையை ந ம்பி தான் படம் இரு க்கி றது என பல பு திய மு கங் களை அ றிமுக ப்படு த்தி வெ ற்றி நா யக ர்களாக வல ம் வர வைத் தவர் என்று கூட சொல் லலாம். அப்படி ப்பட்ட பார திராஜா கு றிப் பிட்ட ஒரு நடி கரு டன் கிட்ட த்தட்ட 17 வ ருட மாக திரை ப்படம் செ ய்ய மா ட்டேன் என அடம் பிடி க்க கா ரண ம் என் ன எ ன்ப தை தயா ரிப் பாளர் ஒ ருவர் சமீ பத்தில் பே ட்டி யில் தெ ரிவித் து ள்ளார். அவர் வே று யாரு ம் இ ல்லை. ந ம்ம சுப்ரீம் ஸ்டார் சரத்குமார் தான். பிறகு நடிகர் சரத்கு மார் மற்றும் பாரதி ராஜா கூ ட்ட ணியில் தகப்பன் சாமி என்ற பெ யரில் ஒ ரு திரை ப்பட ம் உ ரு வாக இரு ந்ததா ம். இ ந்த திரை ப்ப டத் தில் ச ரத்குமாரு க்கு இர ட்டை வேடமா ம்.

இந்த திரை ப்பட த்தின் மு தற்க ட்ட வே லைகள் அ னைத் தும் மு டிந்து சூ ட்டி ங்கிற்கு தயா ராக இரு க்கும் நேரத் தில் கா விரி பிர ச்ச னை வந் ததாம். அதில் நடிகர் சரத் குமாரு க்கும் பாரதிராஜா வுக்கு ம் இடை யில் பல த்த கரு த்து வேறு பாடு ஏ ற்பட்ட ள்ளது. இருவரும் மா றி மா றி தங்களை பொ ன்னா ன வா ர்த்தைக ளால் பு கழ் ந்து கொண் ட பிறகு ச ண் டை முற் றி யதாம். ஒரு கட்ட த்தில் பொது இடங் களில் ம ரி யா தை இ ல்லாம ல் ந டந்து கொண்டா ர்களா ம். இத னால் உ டன டியாக பாரதிராஜா தயா ரிப்பா ளருக் கு போன் செய்து நடிகர் சர த்குமாரு டன்

இப் போது இல் லை, என் வாழ்நா ளில் இனி அவ ரு டன் இ ணை ய மாட் டேன் என தெரிவி த்து விட் டாரா ம். இதனை த யாரி ப்பாளர் தே னப்பன் சமீ பத் திய பேட் டி ஒன் றில் ஓ பனாகவே தெரிவி த்து ள்ளார். அதன் பிறகு இரு வரும் ச ந்தித் து கூ ட பே சி க் கொண் டதி ல்லையா ம். த ற்போது வரை இரு வரு ம் மு ர ண்டு பிடி க்க இதுதான் கா ர ண மா என இ ப் போ து தான் கோலி வு ட்டு க்கே இ ந்த வி ஷயம் தெ ரிய வ ந்ததாம். இதனை கேட்ட ரசிக ர்கள் இப்படி ஒரு பிர ச்ச னை இருகி ன்றதா என்று ச மூக பக்க த்தில் கே ட்டு வருகி ன்றா ர்கள்…

Leave A Reply

Your email address will not be published.