கு டி த் துவி ட்டு அ ஜி த் இ ப்ப டி யெல் லாம் செ ய் வா ரா. ..! !! உ ண் மை யை வெளி ப்ப டை யாக சொ ன் ன பி ரப ல இ யக் கு னர். .. ! ! ! ர சி கர் க ள் ம த் தி யில் ச ங் கட த்தை ஏ ற்படு த்தி ய த க வல்…!!!

0

த மி ழ் சி னிமாவி ல் தல எ ன்றும் அல் டிமேட் ஸ்டார் என்றும் த மிழ் ரசிக ர்களை தாண்டி பல மொ ழி ரசிக ர்களை த ன்பின் வை த்துள் ளவர் நடிகர் அஜித்குமார். இவர் ஏரா ளமான திரை ப்பட ங்களில் நடித்து ம க்களை கவர் ந்துள் ளார் என்பது குறி ப்பிடத்த க்கது. மேலும், இவர் ஆ க்சன் திரை ப்பட ங்களில் தனது தி றமை யைக் கா ட்டி வருகி ன்றார். அந்த வகையில் பி ல்லா, மங்காத்தா, பி ல்லா 2 போன்ற திரை ப்பட ங்களில் நடித்து இன்று வரை ம க்கள் ம த்தியில் பிரப லமாக இருக்கி றார். சமீப த்தில் கூட வ லிமை திரை ப்படம் வெ ளிவந்து உ லகம் மு ழுவதும் நல்ல வரவே ற்பை பெற்று ஓ டியது. அந்த திரை ப்படம் ஆ க்சன் திரை ப்பட மாக இரு ந்தாலும் அதே அளவி ற்கு சென் டிமென் ட்டும் உள்ளது. இப்படி ஒரு நி லையில் நடிகர் அஜித்தை பற்றி ஒரு சு வாரசி யமான த கவல் ஒன்று இணைய த்தில் வெ ளியாகியு ள்ளது.

அதில் தல அஜித் கெ ட்ட வார்த்தை பேசுவார் என்றும், தங்களுடன் சேர்ந்து கு டிப்பார் எனவும் கூறியுள்ளார். அஜித் நடித்த ஆசை படத்தில் இணை இயக்குனராக பணியாற்றியவர் மாரிமுத்து. பரியேறும் பெருமாள் படத்தில் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்தவர் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.இவர் ஆசை படத்தில் பணியாற்றும் போது, தல அஜித் கடைமட்ட தொழிலாளர்களுடன் ஜாலியாக இருப்பதை விவரமாக கூறியுள்ளார். தன்னுடைய தொழிலாளர்களுக்கு பீர் வாங்கி கொடுப்பதும், சில சமயங்களில் நண்பர்களுடன் சேர்ந்து விட்டால்

சின்ன சின்ன கெ ட் ட வார்த்தைகள் பேசுவோம் அல்லவா. அதே மாதிரி ஜாலியாக தங்களிடம் பழகியதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார். அஜித் தற்போது தான் மிகவும் அமைதியாக இருப்பதாகவும், அதற்கு ஒரு சில சூழ்நிலைகளும் காரணம் எனவும் தெரிவித்துள்ளார். மேலும் மாரிமுத்து பசங்களுக்கு பள்ளி கட்டணம் அஜித்தான் கொடுத்தார் என்பதையும் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார். இது அஜித் யாருக்கும் உதவி செய்ய மாட்டார் என்று கூறுபவர்களுக்கு இது செருப்படி பதிலாக அமைந்தது. அது என் னவெ ன்றால் அஜி த்தின் ந ண்பரு ம் இய க்குன ருமான மாரிமுத்து

அஜித்தை பற்றி சில தெ ரியாத ஒரு வி ஷயங்க ளில் பே ட்டி ஒ ன்றில் கூறியு ள்ளார். அது என் னவெ ன்றால் நடிகர் அஜித் ப டபிடிப் பை வெ ற்றிக ரமாக மு டித்து வி ட்டு அங்கே பணி யாற்றி யவர்க ள் மற்றும் நெ ருங்கி ய ந ண்பர்க ளுடன் சேர் ந்து பீர் வாங்கி கொடு ப்பார். அவரும் கு டித் துவி ட்டு கெ ட்ட வார் த்தையை அவ ர்களு டன் ச கஜமா க பேசி வருவார் என்று அவர் கூறியு ள்ளார். இந்த த கவலை கே ட்ட ப லரும் முதலில் அ திர் ச்சி அடை ந்தார். அதன் பிறகு ச மூகவ லைத்தள பக்க த்தில் ப ரவலா க பேச ப்பட் டு வருகி ன்றது…

Leave A Reply

Your email address will not be published.