தெ ருவோர த் தி ல் உ ற ங் கு ம் மு ன்ன ணி இய க் கு ன ர் . . . ! ! ! சி னி மா பிர ப ல த் தி ற் கே இ ப் ப டி ஒ ரு நிலை மை யா . . . ? ? ? யா ர் அ ந் த இ ய க் கு ன ர் . . . ! ! ! வெ ளி யா ன வீ டி யோ வை பா ர் த் து க ண் ணீ ர் வி ட் ட ர சி க ர் க ள் . . . !! !

0

தெ ன்னி ந்திய சி னிமா உ லகில் தற்போது மு ன்னணி நடி கராக தி கழ் ந்து வருபவர் நடிகர் விஜய். இவர் இயக்குனர் எஸ் ஏ சந்திரசேகரன் மக னாவார். இதனைத் தொடர்ந்து சந்திரசேகர் சமிப த்தில் ஒரு யூடியூப் சேனல் ஒன்றை ஆர ம்பித்து ள்ளார். அதில் தனது வா ழ்க்கை யை வ ரலா ற்றை கொ ஞ்சம் கொ ஞ்சமா க வெ ளியி ட்டு வ ருவதாக வும் கூறியு ள்ளார். மேலும், த மிழ் சி னிமாவில் பிரப லமான இயக்குனர் என்றால் எஸ்.ஏ.சந்திரசேகர் தான். தனது சி னிமா பய ணத்தை அதில் பதிவி ட்டுள் ளார். இந்த வீடியோ தற்போது சென் னையில் உள்ள டி நகர் பகு தியில் நாயுடு மஹால் கடை மு ன்னால் காரை நிறு த்தி தனது கா ரில் இருந்து ஒரு பாய் மற்றும் தலைகாணி எடுத்து க்கொண்டு சாலை ஓ ரமா க அமர் ந்து தனது வா ழ்வி ல் நட ந்ததை கூறியு ள்ளார்.

நான் ஆர ம்பத்திலி ருந்து இட த்தில் இருக்கும் தன் னுடைய சென்னை வாழ் க்கை இ ங்கேதா ன் தொட ங்கியது. நான் சி னிமாவு க்கு வருவ தற்கு முன் சுமார் 47 நாட்கள் இங்கே வி திக ள் படு த்து உற ங்கிய உள்ளேன் அவர் கூறியு ள்ளார். சா ப்பிட உ ணவு கூட கிடை க்காது தங்க ஒரு வீடு இல்லை இப்படி ப லவ ற்றை அவர் அந்த வீடியோவில் கூறியு ள்ளார். நான் கடந்து, வந்த இந்த பா தை யை எப்போ துமே மற க்க மா ட்டேன்.
 

மேலும், நான் ஒரு வரு டத்தி ற்கு இரண்டு அல்லது மூன்று முறை யாவது இந்த இட த்திற்கு வந்து உ றங் கிக் செ ல்வேன் என்று கூறியு ள்ளார். தற்போது நான் இந்த வீடியோ எடு ப்பத ற்காக மட் டும்தா ன் வீட்டில் எல்லோ ரும் தூ ங்கியபி ன் இரவு நேர த்தில் வந்து இ ங்கே தூ ங்கி வீடியோவை எடு த்த பின் தி ரும்ப வும் வீட் டுக்கு சென்று வி டுவேன். இவர் அ ளித்த இந்த வீடியோ தற்போது இணைய த்தில் வைர லாக பரவி வருகி ன்றது…

Leave A Reply

Your email address will not be published.