தொகு ப் பா ளி னி அ ர் ச் ச னா வு க் கு ம் அ பி ந ய் கு ம் இ ப் ப டி ஒ ரு உ றவா . . . ? ? ? பு கை ப் ப ட த் தை ப தி வி ட்டு ர சி க ர் க ளு க் கு இ ன் ப அ தி ர் ச் சி கொ டு த் த அ ர் ச் ச னா .. . ! ! ! அ தை க ண் டு உறை ந் து போ ன ர சிக ர் க ள் .. . ! ! !

0

த மிழ் சின்ன த்திரை யில் சூப்பர் ஹி ட்டான ரி யாலி ட்டி ஷோ எ ன்றால் அது பிக் பா ஸ் தான். இந்த நிகழ் ச்சியை விஜ ய் டிவி கட ந்த, 2017 ஆம் ஆ ண்டு முதல் ஒளிப ரப்பி வருகி றது. மேலும், இந்த நிகழ் ச்சியில் இது வ ரை 5 சீச ன்கள் வெற் றிகர மாக மு டிவடை ந்துள் ளன என்பதும் இதை உல க நா யகன் கம ல்ஹாச ன் இந்த நிகழ் ச்சியை தொகு த்து வழ ங்கிக் கொண்டி ருக்கிறா ர் எ ன்பதும் நாம் அறி ந்ததே. ஆனால், ஒரு சில கா ரணத்தி னால் கமல்ஹாசன் இந்த நிக ழ்ச்சி யைத் தொகு த்து வழ ங்குவ தை நிறு த்தி வி ட்டார். தற்பொழுது இந்த நிக ழ்ச்சி யை நடிகர் சிம்பு அவர்கள் தொகு த்து வழ ங்கி வருகி ன்றார். இந்த வகையில் இந்த நிக ழ்ச்சி யின் மூ லம் ப லரையும் கவ ர்ந்தவ ர் தான் தொகு ப்பாளினி அர்ச்சனா.

இவர் சீசன் நா ளில் போ ட்டியா ளராக கல ந்து கொ ண்டார். இவர் சில வருட ங்கள் மீ டியாவி ல் இருந்து வருகி ன்றார். இதை தொடர் ந்து, 2009ம் ஆண்டு விஜய் தொலை க்காட் சியில் சேர் ந்து பல நிக ழ்ச்சிக ளை தொகு த்து வழ ங்கி வந்தார். அதன் பிறகு ஜீ த மிழ் தொலை க்காட்சி சென்று நிக ழ்ச்சிக ளை தொகு த்து வழ ங்கியிரு ந்தார். பிறகு பிக்பாஸில் கலந்து கொண்ட பிறகு தற்போது மீ ண்டும் இதே விஜய் தொலை க்காட்சி க்கு வ ந்துவி ட்டார். இதனை தொடர் ந்து சீசன் 5 இல் போ ட்டியா ளராக கலந்து கொண்டவ ர்தான் அபினை என்பவர்.

இதை தொடர் ந்து சமீப த்தில் தொகு ப்பாளினி அர்ச்சனா ஒரு புகைப்ப டத்தை பதிவி ட்டு அதில் ஒரு சில த கவ ல்களை பகி ர்ந் து உள்ளார். அது என் னவெ ன்றால் எங்கள் இருவ ரின் அம்மாவும் ஒன்றாக படித்தவ ர்கள். ஆனால், நாங்கள் இப்பொ ழுது நீண்ட நாட்க ளாக ந ண்பர்க ளாக இருந்து வருகி ன்றோம் என்று அவர் அந்த புகைப்ப டத்தை பதிவி ட்டு கூறியு ள்ளார். இந்த த கவல் தற்போது ரசிகர் ம த்தியில் மிக வேக மாக பர வி வருகி ன்றது…

Leave A Reply

Your email address will not be published.