பி ரப ல நடி க ர் அ ர் ஜூனின் த ந்தை யும் ஒ ரு மு ன் ன ணி பட வி ல் ல னா…? ? ? இதுவரை யா ரு ம் பா ர் த் திரா த பு கை ப் பட ம்…! !! வெ ளிவ ந்த பு கைப் ப டத்தை பார் த் து வி ய ந் து போ ன ரசி க ர்கள் . . .!!!

0

சி னிமா உ லகில் ஏரா ளமான பு துமு க நடிக ர்கள் உ ருவாகி வருகி ன்றா ர்கள். அவர்க ளுக்கு கெ ன்றே தனி ரசிக ர்கள் பட் டாளம் கூட இருக்கி ன்றது. ஆனால், ஒரு சில நடிக ர்கள் தங்க ளுடைய தி றமை யை வெளி க்காட் டும் ம க்கள் ம த்தியி ல் பிரப லம் அடைய மு டியாமல் தவி த்து வருகி ன்றா ர்கள். ஆனால், ஒரு சில நடிக ர்கள். அப்படி கிடை யாது தங்க ளுடைய தி றமை யின் மூ லம் ம க்க ளை கவ ர்ந்துள் ளார். அந்த வகையில் நடிகர் அர்ஜுன் ஒருவர். நடிகர் அர்ஜுன் ஒரு இ ந்தி யத் திரை ப்பட நடிகர், தயாரி ப்பாளர் மற்றும் இய க்குனர் ஆவார். இவர் த மிழ் சினி மாவில் மு க்கி யமாக ப ணியா ற்று ம் ஆக் ஷன் திரை ப்பட ங்க ளில் நடித் தத ற்காக ஊ டக ங்க ளும் அவரது ரசிக ர்களும் ஆ க்சன் கிங் என்று குறி ப்பிட ப் படுகி றார்கள்.

அவர் க ன்னடம் மற்றும் தெலு ங்கு மொழி திரை ப்படங்க ளிலும் பணி யாற்றி வருகி றார் எ ன்ப து குறி ப்பிடத க்கது. ஒரு சில மலை யாள மற்றும் இ ந்தி திரை ப்பட ங்களி லும் நடித்து ள்ளார். நடிகர் அர்ஜுன் கிட்ட த்தட்ட 150 க்கும் மே ற்பட்ட திரை ப்பட ங்க ளில் நடி த்து ள்ளார். அவ ற்றில் பெரு ம்பா லானவை மு க்கிய க தாபா த்திர ங்க ளில் உள் ளன. மேலும், இ ந்தியாவி ன் பல மாநில ங்களி ல் இருந்து ரசிக ர்களைப் பி ன்தொட ரும் சில தென்னி ந்திய நடிக ர்களில் இவரும் ஒருவர். நடிகர் அர்ஜூன் சுமார் 11 திரை ப்பட ங்களை இய க்கியு ள்ளா ர்.

மேலும், ஏ ராள மான திரை ப்பட ங்க ளைத் தயாரி த்து வி நியோகி த்தார். இதனை தொடர்ந்து எஸ். ஷங்கரின் பிளா க்பஸ்டர் ஜென்டி ல்மேன் திரை ப்பட த்தி ல் அவர் நடி த்தார் இது நே ர்ம றையான விம ர்சன ங்களைத் திற ந்த து. அதே நேர த்தில் நடிகர் அர்ஜுன் சி றந்த நடிகரு க்கான தமி ழக மாநில திரை ப்பட விரு தை வென் றார். இந்த நேர த்தில் அவர் ஜெய் ஹி ந்த், க ர் ணா மற்றும் ஆக்ஷ ன் த் ரில் லர் திரை ப்ப டமா ன குரு திபுனல் போன்ற திரை ப்பட ங்க ளில் நடி த்தார்.

இத ற்காக நடிகர் அர்ஜுன் தனது பா த்திர த்தி ற்காக பாரா ட்டு க்களைப் பெற் றார். இந்த திரை ப்படம் இ ந்தி யாவின் அ திகார ப்பூர்வ நு ழைவு க்கான து சிற ந்த வெ ளிநா ட்டு மொழி திரை ப்பட பி ரிவில் 68 வது அகாடமி வி ருதுக ள். அவர் அர சி யல் அ திர டி திரி ல்லர் முத ல்வன் நடி த்தா ர். இது அவரது பா த்திரத் திற்காக சி றந் த ந டிகருக் கான த மிழ க மா நில திரை ப்பட வி ருதை ப் பெ ற்றது மற்றும் பல ப ரிந்து ரைகளை யும் பெற்றார் எ ன்பது குறிப்பிட த்த க்கது. அதனை தொடர் ந்து நடிகர் அர்ஜுனின் அ ப்பா ச க்தி பி ரசா த் அ வர்களின் புகை ப்ப டம்

தற்போது இணைய த்தில் வெளி யாகியு ள்ளது. நடிகர் சக்தி பிரசாத் அவர் கள் க ன்ன டத் தில் பல சூப்பர் ஹிட் திரை ப்பட ங்களில் வி ல்லா க நடித்து ள்ளார் என்பது குறிப்பிட த்த க்கது. இதனை நடிகர் அர்ஜுன் சில வருட ங்களு க்கு முன் தொலை க்காட் சி நி க ழ் ச்சி ஒ ன்றில் கல ந்து கொண்ட போது கூறியுள் ளார். அந்த வகையில் தனது த ந்தையி ன் புகை ப்பட த்தை தனது ச மூக பக்க த்தில் வெ ளியி ட்டு உள் ளார். அந்த புகை ப்படம் தான் தற்போது வைர ளாக பர வி வருகி ன்றது…

Leave A Reply

Your email address will not be published.