என் ன து , வ லி மை ப ட த் தி ல் யோ கி பா பு ந டி த் து ள் ளா ரா . . . ? ? ? அ து வு ம் எ ந் த கா ட் சி யி ல் வ ரு வா ர் தெ ரி யு மா . . .? ? ? இ ணை யத் தி ல் தீ யா ய் ப ர வும் பு கை ப்பட த் தை க ண் டு ஷா க் கா ன ர சி க ர்க ள் . . . !! !

0

த மி ழ் சி னிமாவி ல் தல எ ன்றும் அல் டிமேட் ஸ்டார் என்றும் த மிழ் ரசிக ர்களை தாண்டி பல மொ ழி ரசிக ர்களை த ன்பின் வை த்துள் ளவர் நடிகர் அஜித்குமார். இவர் ஏரா ளமான திரை ப்பட ங்களில் நடித்து ம க்களை கவர் ந்துள் ளார் என்பது குறி ப்பிடத்த க்கது. அந்த வகையில் சமீப த்தில் மிக பிரமா ண்டமா க உ லகம் மு ழுவதும் வெ ளியான திரை ப்படம் தான் வ லிமை. இந்த திரைப்ப டத்தில் நடிகர் அஜித், ஹீமா குரோஷி, விஜய் டிவி புகழ் மற்றும் பல பிரப லங்கள் நடி த்துள் ளார்கள். இந்த திரை ப்பட த்தை பார் த்த பல ரசிக ர்கள் நல்ல ஒரு வரவே ற்பு கிடை க்கும் என்று கூறியு ள்ளார்கள். அவரை தொடர் ந்து வ லிமை திரைப்ப டத்தின் நான் ஒரு முக்கி யமான கதாபா த்திர த்தில் நடிக்க போகி ன்றேன் என்று

தன் னுடைய ட்வி ட்டர் பக்கத்தில் அறிவி த்தவ ர்கள் தான் யோகிபாபு மற்றும் புகழ். மேலும், நடிகர் யோகி பாபு நடித்த கதாபா த்திர ம் பட க்குழுவி னர் நீ க்கிவிட் டதாக கூற ப்படுகி றது. அதற்கே ற்றவாறு யோகி பாபு திரை ப்பட த்தில் நடி க்கின் றார் என்று த கவ ல்கள் நம்பி வந்த ரசிக ர்கள் ப லரும் பட த்தில் யோகி பாபு இ ல்லை என்ன க ண்டது. ச மூகவலை த்தள பக்க த்தில் ப லவித மான கே ள்விக ளை எழு ப்பி வருகி றார்கள். அத ற்கேற் றவாறு யோகி போகும் கா ட்சி நீ க்கப்ப ட்டது எதற்கு என்று பட க்குழுவி னரிடம் ரசிக ர்கள் கே ட்டு வருகி றார்கள்.

இதனை தொடர் ந்து யோ கிபாபுவி ன் கா ட்சி நீ க்குவத ற்கு யோகி பாபுவின் கா ல்சீட் மற்றும் ச ம்பள பி ரச்சி னை கா ரணமா க கா ட்சி யை நீ க்கி இரு க்கலா ம் என்று கூற ப்படுகி ன்றது. இதனை க ண்ட ரசிக ர்கள் ப லரும் வரு த்தத்தி ல் இருந்த நிலையில் தி டீரெ ன்று நடிகர் யோகிபாபு திரை ப்பட த்தில் நடித்த புகை ப்படம் ஒ ன்று இணைய த்தில் வெளி யாகியு ள்ளது.

ஆமாம், நாங்க வேற மாதிரி என்ற பாடலில் ஆடி கொண் டிருக்கு ம்பொழுது கூ ட்டத்தி ல் நின் று கொண்டு இரு க்கின் றார் நடிகர் யோகிபாபு. அந்த புகை ப்படம் தற்போது இணை யதளங்க ளில் மிக வேக மாக பர வி வருகி ன்றது. அந்த பட த்தில் நல்ல ஒரு கதாபா த்திர ம் இவர் கிடை த்திரு ந்தால் ந ன்றாக இரு ந்திரு க்கும் என்று பல ரசிகர்கள் கூறி வருகி ன்றா ர்கள்…

Leave A Reply

Your email address will not be published.