ந யன் தா ரா வு ட ன் ஜோ டி சே ரா த ஒ ரே ந டி க ர் இ வ ர் தா ன் . . . ! ! ! இ வ ரு ட ன் ந டி த் தா ல் இ தை யெ ல் லா ம் செ ய் ய வே ண் டு ம் . . . ! ! ! ந ய ன் தா ரா இ வ ரை ஒ து க் க இ து தா ன் கா ர ண மா எ ன் று அ தி ர் ச் சி யா ன ர சி க ர் க ள் . . . ! ! !

0

த மிழ் சி னிமாவில் நடி கைகள் நீ ண் ட கா லம் நி லைப்பது என்ப து மிக வும் க டின மான ஒரு வி ஷய மாகும். ஆனால், சி னிமாவி ல் பல ஆ ண்டுக ளாக லேடி சூ ப்ப ர் ஸ் டார் என்ற ப ட்ட த்துடன் மு ன்ன ணி ந டி கைக ளில் ஒ ருவ ரா க தி கழ் ந்து வ ருகிறார் நடிகை நய ன்தாரா. நடிகை நயன்தாராவின் இ யற்பெயர் டயா னா மரி யாகு ரியன் எ ன்பது ஆகும். சொல்லப் போனால் நய ன்தாரா அவர் கள் ட யானா போல தான் அ ழகான தோ ற்ற மும் தி றமையு ம் உடை யவர். அதும ட்டும் இ ல்லா மல் த மிழ் சினி மாவில் உ ள்ள மு ன்னணி ந டிகர்க ளு க்கு நிகரா க ச ம்பள த்தை வா ங்கும் ஒரே நடி கையும் இவர் தான் என்ப து குறி ப்பிட த்த க்கது. அதன் பின்னர் இவர் ம லையா ளத் தில் 2003 ஆம் ஆண்டு வெ ளி யான மா னசிங் கரே என்ற

திரை ப்பட த்தில் தான் அ றிமுக மானா ர். நடிகை நயன்தாரா அந்த திரை ப்பட த்திற்கு பின்னர், தான் ஐயா திரை ப்பட த்தில் நடி த்தார். இதை தொடர்ந்து லேடி சூப்பர் ஸ்டார் என்ற பட்ட த்துடன் இன்று வரை முன்னணி நடிகை என்ற அ ந்தஸ் தை நடிகை நயன்தாரா இருந்து வருகி ன்றார். அந்த வகையில் நடிகர் விஜய் சேதுபதியுடன் நானும் ர வு டி தான் திரை ப்பட த்தின் நடித்தி ருக்கும் பொழுது அந்த திரை ப்பட த்தின் இய க்குனர் விக்னேஷ் சிவ னுக்கும் நயன்தாராவுக்கும் இடையே காத ல் ஏற்பட்டது.இதனை தொடர்ந்து இவர்கள் இருவ ரும் ஒ ன்றாக

வெ ளிநா ட்டுக்கு சு ற்றுலா செ ல்வது புகைப்படம் எடுத்து வெ ளியி டுவது என்று பி சியாக இருந்து வந்துள் ளார்கள். இதனைத் தொடர்ந்து ச மீபகா லமாக இருவ ருக்கும் எப்பொழுது தி ரும ணம் எப்போது என்று ரசிக ர்கள் கே ள்விகள் எழு ப்பி வருகி ன்றார்கள். அந்த வகையில் கூடி ய விரைவில் தி ரும ணம் செய்து கொ ள்ளப் போ கிறோம் என்று அவர்கள் கூறியு ள்ளா ர்கள். மேலும், நடிகை நயன்தாரா த மிழ் சி னிமாவில் முன்னணி நடிக ர்களாக தி கழ் ந்து வரும் நடிகர் ரஜினிகாந்த், விஜய், அஜித், சூர்யா,

விக்ரம், தனுஷ், சிம்பு, சிவகார்த்திகேயன், விஜய் சேதுபதி போன்ற அனைத்து நடிக ர்களுடன் திரை ப்படத்தில் கதாநா யகியா க நடித்து ள்ளார். ஆனால், த மிழ் சி னிமாவில் முன்னணி நடிகராக தி கழ் ந்து வரும் உல கநா யகன் கம லஹாச னுடன் நடிகை நயன்தாரா இதுவரை இணை ந்து எந்த ஒரு திரை ப்பட த்திலும் நடித்ததி ல்லை. அதற்கு கார ணம் பல ஆண் டுகளா க

சி னிமாவில் பய ணித்து வரும் நடிகர் கம லஹாசன் பல சர் ச்சைக ளில் சி க்கியு ள்ளார். அந்த வகையில் அபிராமி முதல் ஆண்டவரே ம றைமுக மாக பல நடி கைகள் இதில் அட ங்கியு ள்ளனர். அத னாலேயே நடிகை நயன்தாரா கமல் திரை ப்படத்தில் நடி க்காமல் இருந்து வருகி ன்றார். இந்த த கவல் தான் தற்பொழுது ரசிகர்கள் ம த்தியி ல் வைர லாக பரவி வருகி ன்றது…

Leave A Reply

Your email address will not be published.